«  Księga Jozuego 18 Księga Jozuego 19 Księga Jozuego 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Drugi los padł na Symeona, dla plemienia jego potomków według ich rodzin. Ich dziedzictwo leżało wśród dziedzictwa potomków Judy. [2] »Do ich dziedzictwa należały: Beer-Szeba i Szeba, Molada [3] »i Chasar-Szual, Bala, Esem, [4] »Eltolad, Betul, Chorma, [5] »Syklag, Bet-Markabot, Chasar-Susa, [6] »Bet-Lebaot i Szaruchen - trzynaście miast wraz z ich osiedlami. [7] »Ain, Rimmon, Eter i Aszan - cztery miasta wraz z ich osiedlami. [8] »Ponadto wszystkie osiedla, które są dookoła tych miast aż do Baalat-Beer i Ramat-Negeb. Takie było dziedzictwo plemienia potomków Symeona według ich rodzin. [9] »Dziedzictwo potomków Symeona było częścią działu synów Judy. Ponieważ dział potomków Judy był dla nich zbyt wielki, potomkom Symeona przydzielono dziedzictwo w obrębie ich dziedzictwa. [10] »Trzeci los padł dla potomków Zebulona według ich rodzin. Granica ich dziedzictwa sięgała do Sarid. [11] »Potem ich granica biegła na zachód do Marali, dochodziła do Dabeszet i sięgała do doliny, która rozciąga się przed Jokneam. [12] »Co do granicy wschodniej, biegła ona z Sarid do granic Kislot-Tabor i dalej na Daberat, po czym wznosiła się do Jafia. [13] »Stamtąd biegła od wschodu Gitat-Chefer do Et-Kasin, wychodziła na Rimmon i skręcała ku Nea. [14] »Następnie granica otaczała Chanaton od północy, a jej krańcem była dolina Jiftach-El. [15] »Do ich dziedzictwa należały też Katat, Nahalal, Szimron, Jidala i Betlejem - dwanaście miast wraz z ich osiedlami. [16] »Takie było dziedzictwo synów Zebulona według ich rodzin, te miasta wraz z ich osiedlami. [17] »Dla potomków Issachara według ich rodzin padł los czwarty. [18] »Ich obszar obejmował: Jizreel, Kesulot, Szunem, [19] »Chafaraim, Szion, Anacharat, [20] »Rabit, Kiszjon, Ebes, [21] »Remet, En-Ganim, En-Chada i Bet-Pases. [22] »Granica dochodziła do Tabor, Szachasum i Bet-Szemesz, a jej krańcem był Jordan - szesnaście miast wraz z ich osiedlami. [23] »Takie było dziedzictwo plemienia potomków Issachara według ich rodzin, miasta z ich osiedlami. [24] »Piąty z kolei los padł dla plemienia synów Aszera według ich rodzin. [25] »Ich granica obejmowała: Chelkat, Chali, Beten, Akszaf, [26] »Alamelek, Amad i Miszal; następnie stykała się na zachodzie z Karmelem i z Szichor-Libnat, [27] »po czym zawracała na wschód do Bet-Dagon i stykała się z Zebulonem i z doliną Jiftach-El, rozciągającą się na północy Bet-Emek i Nejel, i wychodziła, biegnąc na północ, na Kabul, [28] »Ebron, Rechob, Chamom i Kana aż po Sydon Wielki. [29] »Potem granica zawracała do Ramy i biegła aż do warowni Tyru, po czym granica skręcała do Chosy, a jej krańcem było morze. Do dziedzictwa należały ponadto Mechebel, Akzib, [30] »Uma, Afek i Rechob - dwadzieścia dwa miasta wraz z ich osiedlami. [31] »Takie było dziedzictwo plemienia potomków Aszera według ich rodzin; obejmowało ono te miasta wraz z ich osiedlami. [32] »Dla potomków Naftalego według ich rodzin padł los szósty. [33] »Ich granica biegła od Chelef, od dębu w Saananim przez Adami-Nekeb i Jabneel do Lakum, a jej krańcem był Jordan. [34] »W kierunku zachodnim granica biegła do Aznot-Tabor, a stamtąd wychodziła ku Chukok, na południu zaś stykała się z Zebulonem, na zachodzie z Aszerem, a na wschodzie z Judą, nad Jordanem. [35] »Miastami warownymi były: Sidim, Ser i Chamat, Rakat i Kineret, [36] »Adama, Rama, Chasor, [37] »Kedesz, Edrei, En-Chasor, [38] »Jiron, Migdal-El, Chorem i Bet-Anat, Bet-Szemesz - dziewiętnaście miast wraz z ich osiedlami. [39] »Takie było dziedzictwo plemienia potomków Naftalego według ich rodzin; obejmowało ono miasta wraz z ich osiedlami. [40] »Dla plemienia potomków Dana według ich rodzin padł los siódmy. [41] »Granica ich dziedzictwa obejmowała Sorea i Esztaol, Ir-Szemesz, [42] »Szaalabin, Ajalon, Jitla, [43] »Elon, Timnatę, Ekron, [44] »Elteke, Gibeton, Baalat, [45] »Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, [46] »Me-Jarkon i Rakon wraz z obszarem naprzeciw Jafy. [47] »A gdy obszar potomków Dana odpadł od nich, wyruszyli na wojnę z Leszem, zdobyli je, pobili ostrzem miecza, zajęli je i zamieszkali w nim, zmieniając mu nazwę z Leszem na Dan, według imienia ich ojca Dana. [48] »Takie było dziedzictwo plemienia potomków Dana według ich rodzin; obejmowało ono te miasta wraz z ich osiedlami. [49] »Gdy Izraelici zakończyli podział ziemi i wytyczyli jej granice, nadali pośród siebie dziedzictwo Jozuemu, synowi Nuna. [50] »Zgodnie z poleceniem PANA dali mu miasto, o które poprosił, to jest Timnat-Serach na pogórzu Efraima. Odbudował on to miasto i zamieszkał w nim. [51] »Oto dziedzictwa, które przydzielili losem kapłan Eleazar, Jozue, syn Nuna, i naczelnicy rodów plemion Izraela. Dokonało się to w Szilo, wobec PANA, u wejścia do namiotu spotkania. W ten sposób podział ziemi został dokonany. 
«  Księga Jozuego 18 Księga Jozuego 19 Księga Jozuego 20  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).