«  Księga Jozuego 20 Księga Jozuego 21 Księga Jozuego 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie zwrócili się do kapłana Eleazara, do Jozuego, syna Nuna, i do naczelników rodów plemion Izraela naczelnicy rodów plemienia Lewiego. [2] »W Szilo, w ziemi Kanaan, przemówili oni do nich tymi słowy: PAN, za pośrednictwem Mojżesza, nakazał, by dano nam miasta do zamieszkania oraz przyległe do nich pastwiska dla naszego bydła. [3] »Izraelici więc, zgodnie z poleceniem PANA, dali Lewitom ze swojego dziedzictwa wymienione dalej miasta wraz z ich pastwiskami. [4] »Pierwszy los padł dla rodzin Kehatytów. Ci Lewici, potomkowie kapłana Aarona, otrzymali losem od plemienia Judy, Symeona i od plemienia Beniamina trzynaście miast. [5] »Pozostali potomkowie Kehata otrzymali losem od rodzin plemienia Efraima, Dana oraz od połowy plemienia Manassesa dziesięć miast. [6] »Synowie Gerszona otrzymali losem od rodzin plemienia Issachara, Aszera, Naftalego i od drugiej połowy plemienia Manassesa w Baszanie trzynaście miast. [7] »Synowie Merariego, według swoich rodzin, otrzymali od plemienia Rubena, Gada oraz od plemienia Zebulona dwanaście miast. [8] »Izraelici przekazali zatem Lewitom przez losowanie miasta i otaczające je pastwiska, zgodnie z nakazem PANA przekazanym za pośrednictwem Mojżesza. [9] »Plemię Judy i plemię Symeona przekazało następujące, wymienione z nazwy miasta. [10] »Ponieważ pierwszy los padł na potomków Aarona należących w plemieniu Lewiego do rodzin Kehatytów, oni jako pierwsi otrzymali: [11] »Kiriat Arbę, czyli Hebron, [Miasto Arby], ojca Anaka, leżące na pogórzu Judy. Otrzymali wraz z nim otaczające je pastwiska, [12] »lecz pola uprawne należące do tego miasta oraz jego osiedla oddano na własność Kalebowi, synowi Jefunego. [13] »Potomkom kapłana Aarona dali więc na miasto schronienia dla zabójcy Hebron wraz z jego pastwiskami i Libnę wraz z jej pastwiskami. [14] »Dalej Jatir wraz z jego pastwiskami, Esztemoa wraz z jego pastwiskami, [15] »Cholon wraz z jego pastwiskami, Debir wraz z jego pastwiskami, [16] »Ain wraz z jego pastwiskami, Jutę wraz z jej pastwiskami i Bet-Szemesz wraz z jego pastwiskami - dziewięć miast od obu tych plemion. [17] »Od plemienia Beniamina otrzymali Gibeon wraz z jego pastwiskami, Gebę wraz z jej pastwiskami, [18] »Anatot wraz z jego pastwiskami i Almon wraz z jego pastwiskami - cztery miasta. [19] »Wszystkich miast przekazanych kapłanom, potomkom Aarona, było trzynaście wraz z ich pastwiskami. [20] »Pozostali Lewici z rodzin Kehatytów otrzymali losem miasta od plemienia Efraima. [21] »Na miasto schronienia dla zabójcy otrzymali na pogórzu Efraima Sychem wraz z jego pastwiskami, następnie Gezer wraz z jego pastwiskami, [22] »Kibsaim wraz z jego pastwiskami i Bet-Choron wraz z jego pastwiskami - cztery miasta. [23] »Od plemienia Dana otrzymali Elteke wraz z jego pastwiskami, Gibeton wraz z jego pastwiskami, [24] »Ajalon wraz z jego pastwiskami i Gat-Rimon wraz z jego pastwiskami - cztery miasta. [25] »Od połowy plemienia Manassesa otrzymali Tanak wraz z jego pastwiskami i Jibleam wraz z jego pastwiskami - dwa miasta. [26] »Pozostałe rodziny Kehatytów otrzymały więc wszystkich miast dziesięć wraz z ich pastwiskami. [27] »Potomkowie Gerszona z rodzin Lewitów otrzymali od drugiej połowy plemienia Manassesa, na miasto schronienia dla zabójcy, Golan w Baszanie wraz z jego pastwiskami oraz Beeszterę wraz z jej pastwiskami - dwa miasta. [28] »Od plemienia Issachara otrzymali Kiszjon wraz z jego pastwiskami, Daberat wraz z jego pastwiskami, [29] »Jarmut wraz z jego pastwiskami, En-Ganin wraz z jego pastwiskami - cztery miasta. [30] »Od plemienia Aszera otrzymali Miszal wraz z jego pastwiskami, Abdon wraz z jego pastwiskami, [31] »Chelkat wraz z jego pastwiskami i Rechob wraz z jego pastwiskami - cztery miasta. [32] »Od plemienia Naftalego otrzymali, na miasto schronienia dla zabójcy, Kedesz w Galilei wraz z jego pastwiskami, Chamot-Dor wraz z jego pastwiskami i Kartan wraz z jego pastwiskami - trzy miasta. [33] »Wszystkich miast Gerszonitów, według ich rodów, było trzynaście wraz z ich pastwiskami. [34] »Pozostali Lewici należący do rodzin potomków Merariego, otrzymali od plemienia Zebulona Jokneam wraz z jego pastwiskami, Kartę wraz z jej pastwiskami, [35] »Dimnę wraz z jej pastwiskami i Nahalel wraz z jego pastwiskami - cztery miasta. [36] »Od plemienia Rubena otrzymali Beser wraz z jego pastwiskami i Jachsę wraz z jej pastwiskami, [37] »Kedemot wraz z jego pastwiskami i Mefaat wraz z jego pastwiskami - cztery miasta. [38] »Od plemienia Gada otrzymali, na miasto schronienia dla zabójcy, Ramot w Gileadzie wraz z jego pastwiskami, Machanaim wraz z jego pastwiskami, [39] »Cheszbon wraz z jego pastwiskami i Jazer wraz z jego pastwiskami - cztery miasta. [40] »Synowie Merariego, według ich rodzin, pozostali z rodzin Lewitów, otrzymali losem dwanaście miast. [41] »Wszystkich miast potomków Lewiego wśród posiadłości Izraelitów było czterdzieści osiem wraz z ich pastwiskami. [42] »Każda z tych posiadłości obejmowała samo miasto oraz przynależne do niego pastwiska. [43] »PAN przekazał więc Izraelowi całą tę ziemię, zgodnie z przysięgą złożoną niegdyś ich ojcom. Izraelici posiedli ją i w niej zamieszkali. [44] »PAN dał im też wytchnienie ze wszystkich stron, dokładnie tak, jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi nikt, kto był im przeciwny. PAN wydał im w ręce wszystkich ich wrogów. [45] »Nie zawiodło żadne słowo żadnej z tych dobrych obietnic, które PAN złożył domowi Izraela - spełniło się wszystko. 
«  Księga Jozuego 20 Księga Jozuego 21 Księga Jozuego 22  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).