Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Mateusza » Rozdział 1
  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Księga rodowodu Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. [2] »Abraham zrodził Izaaka. A Izaak zrodził Jakuba. A Jakub zrodził Judę i braci jego. [3] »A Juda zrodził Faresa i Zarę z Tamary. A Fares zrodził Ezrona. A Ezron zrodził Arama. [4] »A Aram zrodził Aminadaba, Aminadab zaś zrodził Naassona. A Naasson zrodził Salmona. [5] »A Salmon zrodził Booza z Rahaby. A Booz zrodził Obeda z Rut. A Obed zrodził Jessego. Jesse zaś zrodził Dawida króla. [6] »A Dawid król zrodził Salomona z tej, która była Uriaszowa. [7] »A Salomon zrodził Roboama. A Roboam zrodził Abiasza. A Abiasz zrodził Azę. [8] »A Aza zrodził Jozafata. A Jozafat zrodził Jorama. A Joram zrodził Ozjasza. [9] »A Ozjasz zrodził Joatama. A Joatam zrodził Achaza. A Achaz zrodził Ezechiasza. [10] »A Ezechiasz zrodził Manassesa. A Manasses zrodził Amona. A Amon zrodził Jozjasza. [11] »Jozjasz zaś zrodził Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu. [12] »A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz zrodził Salatiela. A Salatiel zrodził Zorobabela. [13] »A Zorobabel zrodził Abiuda. A Abiud zrodził Eliakima. A Eliakim zrodził Azora. [14] »A Azor zrodził Sadoka. A Sadok zrodził Achima. A Achim zrodził Eliuda. [15] »A Eliud zrodził Eleazara. A Eleazar zrodził Matana. A Matan zrodził Jakuba. [16] »Jakub zaś zrodził Józefa, męża Maryi, z której się narodził Jezus, zwany Chrystusem. [17] »A tak wszystkich pokoleń, od Abrahama aż do Dawida, pokoleń czternaście. A od Dawida aż do uprowadzenia do Babilonu pokoleń czternaście. I od uprowadzenia babilońskiego do Chrystusa pokoleń czternaście. [18] »A narodzenie Chrystusa takie było: Gdy poślubiona była Matka jego, Maryja, Józefowi, pierwej, niźli się zeszli, okazało się, że poczęła z Ducha Świętego. [19] »A Józef, mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławiać, zamierzał ją potajemnie opuścić. [20] »A gdy nad tym przemyśliwał, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawidów, nie bój się przyjąć Maryi, małżonki swojej, albowiem co się w niej poczęło, z Ducha Świętego jest. [21] »A porodzi syna i nazwiesz imię jego Jezus, albowiem on wybawi lud swój od grzechów jego. [22] »A to wszystko stało się, aby się wypełniło, co jest powiedziane od Pana przez Proroka mówiącego: [23] »Oto Dziewica pocznie i porodzi syna, i nazwą imię jego Emanuel; co się wykłada: Bóg z nami. [24] »A Józef powstawszy ze snu uczynił, jako mu rozkazał anioł Pański, i przyjął żonę swoją. [25] »I nie poznał jej, aż porodziła syna swego pierworodnego, i nazwał imię jego Jezus. 
  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl