Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Mateusza » Rozdział 4
«  Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy Jezus zawiedziony był na pustynię przez Ducha, aby był kuszony przez szatana. [2] »A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, potem łaknął. [3] »I przystąpiwszy kusiciel, rzekł mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzecz, aby te kamienie chlebem się stały. [4] »On zaś odpowiadając rzekł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. [5] »Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni, [6] »i powiedział mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół; albowiem napisane jest, iż aniołom swoim rozkaże o tobie, a oni na rękach cię poniosą, abyś snadź nie zranił o kamień nogi swojej. [7] »A Jezus odrzekł: Powiedziane jest również: Nie będziesz kusił Pana Boga twego. [8] »Znowu wziął go diabeł na górę wysoką bardzo, ukazał mu wszystkie królestwa świata i wspaniałość ich, [9] »i rzekł mu: To wszystko oddam tobie, jeśli upadłszy złożysz mi pokłon. [10] »Tedy mu rzekł Jezus: Idź precz, szatanie, albowiem napisane jest: Panu Bogu twojemu kłaniać się będziesz i jemu samemu służyć będziesz. [11] »Wówczas opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i służyli jemu. [12] »A gdy usłyszał Jezus, że Jan był wydany, uszedł do Galilei. [13] »I opuściwszy miasto Nazaret przyszedł i mieszkał w Kafarnaum nadmorskim, na pograniczu plemion Zabulona i Neftalego. [14] »Aby się wypełniło, co jest przepowiedziane przez Izajasza Proroka: [15] »Ziemia Zabulon i ziemia Neftali, droga morska za Jordanem, Galileja pogan. [16] »Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość wielką. Światłość wzeszła siedzącym w krainie cienia śmierci. [17] »Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Czyńcie pokutę, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. [18] »A gdy Jezus przechadzał się nad Morzem Galilejskim, ujrzał dwóch braci, Szymona, którego zowią Piotrem, i Andrzeja, brata jego, zapuszczających sieci w morze (byli bowiem rybakami). [19] »I rzekł im: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. [20] »A oni natychmiast opuściwszy sieci poszli za nim. [21] »A odszedłszy stamtąd, ujrzał dwu innych braci, Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, jak z ojcem swym, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi sieci. I wezwał ich. [22] »A oni natychmiast pozostawiwszy sieci i ojca poszli za nim. [23] »I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem. [24] »I rozeszła się sława jego po całej Syrii. I przynosili mu wszystkich źle się mających oraz złożonych rozmaitymi chorobami i cierpieniami: tych, którzy byli opętani, i lunatyków, i paralityków, a uzdrowił ich. [25] »I szły za nim wielkie rzesze; z Galilei i z Dekapolu, z Jeruzalem i z Judei, i z Zajordanii. 
«  Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl