Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Marka » Rozdział 3
«  Ewangelia Marka 2 Ewangelia Marka 3 Ewangelia Marka 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I wszedł znowu do synagogi. A był tam człowiek uschłą mający rękę. [2] »I podpatrywali czy też będzie w szabat uzdrawiał, aby go oskarżyć. [3] »I rzekł człowiekowi mającemu uschłą rękę: Stań pośrodku. [4] »A do nich powiedział: Czy godzi się w szabat czynić dobrze, czy też źle? Życie ocalić czy zgubić? A oni milczeli. [5] »I spoglądając na nich z gniewem, zasmucił się z zaślepienia serca ich i rzekł człowiekowi: Wyciągnij rękę twoją. I wyciągnął, a przywrócona była ręka. [6] »Faryzeusze zaś wyszedłszy uczynili wnet naradę z herodianami, jak by go zgubić. [7] »Jezus tedy wraz z uczniami swymi odszedł nad morze, a rzesza wielka z Galilei i Judei szła za nim. [8] »Z Jerozolimy, Idumei i Zajordanii, z okolic Tyru i Sydonu przyszło do niego mnóstwo wielkie, słysząc, co czynił. [9] »I powiedział Jezus do uczniów swoich, ażeby mu przygotowali łódź, iżby nań tłum nie napierał. [10] »Wielu bowiem uzdrawiał, tak że tłoczyli się nań wszyscy, co mieli choroby, aby się go dotknąć. [11] »A duchy nieczyste, gdy go widziały, padały przed nim i wołały mówiąc: [12] »Tyś jest Synem Bożym. I nakazywał im surowo, aby go nie wyjawiały. [13] »A wszedłszy na górę przywołał do siebie tych, których sam chciał, i przybyli do niego. [14] »I ustanowił dwunastu, aby z nim przebywali i żeby ich wysyłał nauczać. [15] »A dał im moc uzdrawiania chorób i wyrzucania czartów. [16] »I nadał Szymonowi imię Piotr. [17] »I Jakuba Zebedeuszowego, i Jana, brata Jakuba, i nadał im imiona Boanerges, tj. synowie gromu. [18] »I Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka, [19] »i Judasza Iszkariota, który go też zdradził. [20] »I weszli do domu, i znowu zebrał się tłum, tak że nie mogli nawet chleba spożyć. [21] »A gdy to posłyszeli jego bliscy, wyszli, aby go uprowadzić, mówili bowiem, że popadł w szaleństwo. [22] »A uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jeruzalem, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia czartowskiego wyrzuca czarty. [23] »I wezwawszy ich, mówił im w przypowieściach: Jakże może szatan wyrzucać szatana? [24] »Jeśliby królestwo rozdarła niezgoda, nie może się ostać królestwo takie. [25] »I jeśliby dom rozdzierany był niezgodą, nie może się ostać dom taki. [26] »A jeśliby szatan powstał przeciw samemu sobie, rozedrze go niezgoda i nie będzie się mógł ostać, ale przyjdzie nań koniec. [27] »Nikt nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić sprzętu jego, jeśliby jego samego pierwej nie związał: a wtedy dom jego ograbi. [28] »Zaprawdę powiadam wam, że wszystkie grzechy synom ludzkim będą odpuszczone, nawet bluźnierstwa, których by się dopuścili. [29] »Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiecznego. [30] »Albowiem mówili, że ducha nieczystego ma. [31] »I przyszła matka jego i bracia, a stojąc przed domem posłali do niego, wzywając go. [32] »A wokół niego zasiadł tłum. Mówią mu tedy: Oto matka twoja i bracia są przed domem i szukają cię. [33] »A odpowiadając im rzekł: Któż jest matką moją i braćmi moimi? [34] »I popatrzywszy na tych, którzy wokół niego siedzieli, rzekł: Oto matka moja i bracia moi. [35] »Kto by bowiem czynił wolę Boga, ten bratem moim i siostrą moją, i matką moją jest. 
«  Ewangelia Marka 2 Ewangelia Marka 3 Ewangelia Marka 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl