Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Jana » Rozdział 3
«  Ewangelia Jana 2 Ewangelia Jana 3 Ewangelia Jana 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A był pewien faryzeusz, imieniem Nikodem, książę żydowski. [2] »Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Nauczycielu, wiemy, żeś od Boga przyszedł jako nauczyciel; bo nikt takich cudów czynić nie może, jakie ty czynisz, jeśliby Bóg nie był z nim. [3] »A Jezus w odpowiedzi rzekł do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. [4] »Rzekł do niego Nikodem: Jakże się może narodzić człowiek, gdy jest już starcem? Czyż może wnijść powtórnie do łona matki swojej i znów się narodzić? [5] »Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam tobie: jeśli się kto nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wnijść do Królestwa Bożego. [6] »Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. [7] »Nie dziw się, żem ci powiedział: musicie się narodzić na nowo. [8] »Wiatr, kędy chce, wionie i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zdąża: tak samo dzieje się z każdym, kto się z ducha narodził. [9] »Odpowiedział Nikodem i rzekł mu: Jakże się to stać może? [10] »Rzekł Jezus w odpowiedzi: Tyś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? [11] »Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że my mówimy to, co wiemy, i świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale świadectwa naszego przyjąć nie chcecie. [12] »Jeśli mówiłem wam o rzeczach ziemskich, a nie wierzycie, jakże uwierzycie, jeśli wam o niebieskich mówić będę? [13] »Nikt nie wstąpił do nieba, jeno ten, który zstąpił z nieba: Syn Człowieczy, który jest w niebie. [14] »A jako Mojżesz podwyższył węża na pustyni, tak musi być podwyższony Syn Człowieczy, [15] »aby każdy, który wierzy weń, nie zginął, ale miał żywot wieczny. [16] »Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy weń, nie umarł, ale miał żywot wieczny. [17] »Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby świat sądził, ale aby świat był zbawiony przez niego. [18] »Kto wierzy weń, nie jest sądzony, a kto nie wierzy, już jest osądzony, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. [19] »A wyrok na tym polega, że światłość przyszła na świat, ale ludzie umiłowali bardziej ciemność niż światłość, bo były złe ich uczynki. [20] »Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światła, aby nie zganiono uczynków jego, [21] »ale kto czyni prawdę, dąży do światła, aby wyszły na jaw uczynki jego, że w Bogu były dokonane. [22] »Potem przyszedł Jezus wraz z uczniami swymi do ziemi judzkiej i przebywając tam z nimi, chrzcił. [23] »Chrzcił też i Jan w Enon w pobliżu Salim, bo było tam wiele wód, a ludzie schodzili się i przyjmowali chrzest. [24] »Bo Jan nie był jeszcze wtrącony do więzienia. [25] »I powstał spór pomiędzy uczniami Jana a Żydami w sprawie oczyszczenia. [26] »Przyszli tedy do Jana i rzekli mu: Nauczycielu, ten, który był z tobą za Jordanem i któremuś dał świadectwo, udziela oto chrztu i wszyscy idą do niego. [27] »A Jan odpowiadając rzekł: Nic nie może otrzymać człowiek, jeśli mu z nieba nie będzie dane. [28] »Wy sami możecie zaświadczyć, żem powiedział: nie jestem ja Chrystusem, ale posłany byłem przed nim. [29] »Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca stoi i słucha go radując się z głosu oblubieńca. Ta radość moja wypełniła się. [30] »On ma wzrastać — ja zaś umniejszać się. [31] »Kto przychodzi z wysoka, ten wszystkich przewyższa, a kto z ziemi pochodzi, ziemskim jest i ziemskie mówi rzeczy. A kto pochodzi z nieba, nad wszystkimi jest. [32] »Daje on świadectwo o tym, co widział i słyszał, a świadectwa jego nikt uznać nie chce. [33] »Kto przyjął świadectwo jego, ten stwierdził, że Bóg jest prawdomówny. [34] »Albowiem ten, którego Bóg posłał, głosi słowa Boże, bo nie według miary udziela Bóg ducha. [35] »Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w ręce jego. [36] »Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, a kto nie wierzy Synowi, nie będzie oglądał żywota, ale gniew Boży ciąży nad nim. 
«  Ewangelia Jana 2 Ewangelia Jana 3 Ewangelia Jana 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl