Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Rzymian » Rozdział 1
«  Dzieje Apostolskie 28 List do Rzymian 1 List do Rzymian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na Apostoła, przeznaczony do Ewangelii Bożej, [2] »którą niegdyś Bóg zapowiedział był przez Proroków swoich w Pismach świętych o Synu swoim. [3] »Ten zaś, będąc według ciała potomkiem Dawida, [4] »przeznaczony był, aby według ducha poświęcenia przez powstanie z martwych okazał się Synem Bożym w mocy, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. [5] »Przez niego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia jego skłaniali ku posłuszeństwu wierze wszystkie narody. [6] »Wśród nich jesteście i wy, powołani Jezusa Chrystusa. [7] »Wszystkim, którzy są w Rzymie, umiłowanym Boga, wezwanym do świętości — łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [8] »Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. [9] »Bo świadkiem mi jest Bóg, któremu w Ewangelii Syna jego służę w duchu moim, że nieustannie pamiętam o was, [10] »zawsze prosząc w modlitwach moich, żebym przecie kiedyś za wolą Bożą mógł do was przybyć szczęśliwie. [11] »Pragnę bowiem ujrzeć was, by wam użyczyć nieco łaski duchowej dla umocnienia waszego. [12] »To jest, żebyśmy się wzajemnie pocieszyli przez to, co nam jest wspólne: wiarę waszą i moją. [13] »A nie chcę, abyście wiedzieć nie mieli, bracia, że często zamierzałem przybyć do was (ale aż dotąd przeszkody nie dozwoliły), abym też i wśród was, jako i wśród innych narodów, osiągnął jakiś owoc. [14] »Greków i barbarzyńców, mądrych i niemądrych dłużnikiem jestem. [15] »Tak, że (co do mnie) gotów jestem i wam, którzyście w Rzymie, głosić Ewangelię. [16] »Nie wstydzę się bowiem Ewangelii, bo jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego, najpierw Żyda, a potem Greka. [17] »Przez nią objawia się bowiem sprawiedliwość z wiary w wiarę, jako napisane jest: A sprawiedliwy z wiary żyje. [18] »Spada bowiem gniew Boży z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy prawdę Bożą nieprawością zagłuszają, [19] »ponieważ to, co można poznać o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. [20] »Bo niewidzialne jego rzeczy, nawet wiekuista moc jego i Bóstwo, od stworzenia świata przez dzieła jego dla umysłu widzialnymi się stały, tak że od winy wymówić się nie zdołają. [21] »Albowiem poznawszy Boga nie złożyli mu jako Bogu czci ani dziękczynienia, ale znikczemnieli w myślach swoich i zaćmione zostało bezrozumne serce ich. [22] »Podając się za mądrych, głupimi się stali. [23] »I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo i obraz śmiertelnego człowieka, ptaków, zwierząt czworonogich i płazów. [24] »Dlatego oddał ich Bóg pożądliwościom ich serca ku nieczystości, aby między sobą ciała swe hańbili, [25] »iż prawdę Bożą zamienili w kłamstwo, a oddawali cześć i służyli raczej stworzonemu niż Stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki. Amen. [26] »Dlatego oddał ich Bóg sromotnym namiętnościom. Albowiem niewiasty ich naturalny sposób pożycia zamieniły w ten, który jest przeciw naturze. [27] »A podobnie i mężczyźni zaniechawszy naturalnego stosunku z kobietą zapłonęli żądzą jeden ku drugiemu, aby mężczyźni z mężczyznami dopuszczając się sromoty należną zapłatę swego błędu na sobie ponieśli. [28] »A jako zaniedbali poznania Boga, zostawił ich Bóg na łup nierozsądnych zamysłów, aby czynili to, co jest naganne. [29] »Pełni też są wszelkiej nieprawości, złości, nieczystości, chciwości, nikczemności, zazdrości, mężobójstwa, niezgody, podstępu, nienawiści. [30] »Stali się obmówcami, oszczercami, znienawidzonymi przez Boga, kłótliwymi, wyniosłymi, pysznymi, wynalazcami nowych zbrodni, nieposłusznymi rodzicom, [31] »bezrozumnymi, nieukładnymi, bez litości, bez pokoju, bez miłosierdzia. [32] »Chociaż bowiem znali sprawiedliwość Boga, nie zrozumieli, że którzy takie rzeczy czynią, winni są śmierci. A nie tylko ci, którzy je czynią, ale też i ci, którzy na nie zezwalają. 
«  Dzieje Apostolskie 28 List do Rzymian 1 List do Rzymian 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl