Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Rzymian » Rozdział 16
«  List do Rzymian 15 List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest na posłudze Kościoła w Kenchrach, [2] »abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i abyście ją wspierali we wszelkiej sprawie, gdyby tego potrzebowała. I ona bowiem wspomagała wielu, a nawet mnie samego. [3] »Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, pomocników moich w Chrystusie Jezusie [4] »(którzy za życie moje głowy swe nadstawili i którym nie tylko ja dziękuję, ale i wszystkie Kościoły wśród pogan), i Kościół w ich domu. [5] »Pozdrówcie umiłowanego mego Epeneta, pierwszy owoc Chrystusowy w Azji. [6] »Pozdrówcie Marię, która wiele dla was pracowała. [7] »Pozdrówcie Andronika i Junię, krewnych moich i współtowarzyszów więzienia, którzy chlubnie są znani wśród Apostołów, a chrześcijanami stali się wcześniej niż ja. [8] »Pozdrówcie Ampliata najmilszego mi w Panu. [9] »Pozdrówcie Urbana, pomocnika naszego w Chrystusie Jezusie i umiłowanego mego Stachysa. [10] »Pozdrówcie Apellesa wypróbowanego w Chrystusie. [11] »Pozdrówcie tych, którzy są z domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiana, krewnego mego. Pozdrówcie tych z domu Narcyza, którzy są w Panu. [12] »Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę najmilszą, która wiele pracowała w Panu. [13] »Pozdrówcie Rufusa, wybranego w Panu, i matkę jego, i moją. [14] »Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermesa i braci, którzy są u nich. [15] »Pozdrówcie Filologosa i Julię, Nereusza i siostrę jego, Olimpiadę, i wszystkich świętych, którzy są u nich. [16] »Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie Kościoły Chrystusowe. [17] »A proszę was, bracia, byście się strzegli tych, którzy wywołują zwady i zgorszenia wbrew pouczeniom, któreście otrzymali. Strońcie od nich. [18] »Ci bowiem nie służą Chrystusowi Panu naszemu, ale brzuchowi swemu i przez słowo słodkie a pochlebne zwodzą serca niewinnych. [19] »Bo wasze posłuszeństwo słynie po wszystkich miejscach. Dlatego raduję się z was. Ale chcę, abyście byli roztropnymi w dobrem i prostymi w złem. [20] »A Bóg pokoju niechaj rychło skruszy szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. [21] »Pozdrawia was Tymoteusz, pomocnik mój, oraz Lucjusz, Jazon i Sozypater, krewni moi. [22] »Pozdrawiam was w Panu i ja, Tercjusz, który ten list pisałem. [23] »Pozdrawia was Kajus, gospodarz mój, i cały Kościół. Pozdrawia was Erast, skarbnik miejski, i brat Kwartus. [24] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. [25] »A temu, który mocen jest utwierdzić was według Ewangelii mojej i przepowiadania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy od wieków zakrytej [26] »(a teraz ujawnionej przez pisma prorockie z rozkazania Boga wiekuistego ku posłuszeństwu wiary), a znanej już przez wszystkie narody. [27] »Jedynemu, który mądry jest, Bogu niech będzie przez Jezusa Chrystusa cześć i chwała na wieki wieków. Amen. 
«  List do Rzymian 15 List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl