Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List do Koryntian » Rozdział 3
«  1 List do Koryntian 2 1 List do Koryntian 3 1 List do Koryntian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I ja, bracia, nie mogłem do was przemawiać jako do duchowych, ale jak do cielesnych. Jako maleńkim dzieciom w Chrystusie [2] »dałem wam mleko na napój, a nie pokarm, boście jeszcze nie mogli ani też teraz możecie, gdyż jeszcze cieleśni jesteście. [3] »Skoro bowiem między wami zazdrość i niezgoda panuje, czyż nie jesteście cieleśni i czyż nie postępujecie według zasad czysto ludzkich? [4] »Bo gdy jeden mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: A ja Apollosa — czyż nie okazujecie się ludźmi tylko? Bo i czymże jest Apollos i czym Paweł? [5] »Sługami tego, w któregoście uwierzyli, jako każdemu dał Pan. [6] »Jam zasadził, Apollos polewał, ale Bóg dał wzrost. [7] »A przeto ani ten, kto sadzi, jest czymś, ani kto polewa, ale Bóg, który wzrost daje. [8] »A ten, kto sadzi i kto polewa, jednym są i każdy z nich weźmie zapłatę swoją według pracy swojej. [9] »Albowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi, a wy rolą uprawną Bożą i budowaniem Bożym. [10] »Według łaski, która mi jest dana, jako roztropny budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Lecz każdy niech baczy, jak na nim buduje. [11] »Bo nikt nie może założyć innego fundamentu prócz tego, który już jest założony, a którym jest Chrystus Jezus. [12] »A jeśli kto na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z siana lub ze słomy — [13] »każdego praca na jaw wyjdzie: dzień bowiem Pański ujawni, gdyż w ogniu się objawi i dzieło każdego, jakie jest, ogień wypróbuje. [14] »Jeśli czyje dzieło, które wzniósł, ostoi się, otrzyma zapłatę. [15] »A czyje dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, a sam będzie zbawiony tak jednak jakoby przez ogień. [16] »Nie wiecie, żeście świątynią Bożą i że Duch Boży przebywa w was. [17] »A jeśli kto świątynię Bożą narusza, zatraci go Bóg. Świątynia bowiem Boża święta jest, a tą świątynią jesteście wy. [18] »Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli kto między wami uchodzi za mędrca na tym świecie, niech się stanie głupim, aby był mądrym. [19] »Mądrość bowiem świata tego głupstwem jest u Boga. Bo napisane jest: Pochwycę mędrców w przebiegłości ich. Albo też: [20] »Pan zna zamierzenia mędrców, że daremne są. [21] »Niech się tedy nikt nie chełpi ludźmi. [22] »Wszystko bowiem jest wasze: Paweł, Apollo czy Kefas; świat, życie czy śmierć, to, co jest, czy to, co będzie. Bo wszystko jest wasze, [23] »wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. 
«  1 List do Koryntian 2 1 List do Koryntian 3 1 List do Koryntian 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl