Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 1
«  1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł z woli Bożej Apostoł Jezusa Chrystusa według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie — [2] »najdroższemu synowi Tymoteuszowi łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego. [3] »Dzięki czynię Bogu, któremu służę od zarania z czystym sumieniem, że nieustannie wspominam ciebie w modlitwach moich we dnie i w nocy. [4] »A pomny łez twoich, pragnąłbym ujrzeć ciebie, abym był napełniony radością [5] »wspomniawszy twoją szczerą wiarę, którą pierwej jaśniała babka twoja, Loida, i matka twoja, Eunice, a jestem pewien, że jaśniejesz i ty sam. [6] »Dlatego napominam ciebie, abyś ożywił na nowo łaskę Bożą udzieloną ci przez włożenie rąk moich. [7] »Bo nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwości. [8] »Nie wstydź się tedy świadectwa o Panu naszym ani o mnie, więźniu jego, ale pracuj dla Ewangelii wsparty mocą Boga, [9] »który nas wybawił i wezwał świętym swym wezwaniem nie dla uczynków naszych, ale według własnego postanowienia i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed wiekuistymi czasy. [10] »Została ona objawiona przez zjawienie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który zniweczył śmierć, a życie i nieśmiertelność rozjaśnił przez Ewangelię. [11] »Jej to głosicielem, apostołem, i nauczycielem pogan zostałem ja ustanowiony. [12] »Z tego powodu cierpię też i ten ucisk, ale nie upadam na duchu. Bo wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem, że (ten, któremu zawierzyłem) mocen jest przechować skarb mój aż do onego dnia. [13] »Wzór nauk zbawiennych, któreś słyszał ode mnie, przechowuj w wierze i w miłości w Chrystusie Jezusie. [14] »Powierzonego ci dobrego skarbu strzeż przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. [15] »Wiesz o tym, że wszyscy z Azji, a wśród nich Figelos i Hermogenes, odeszli ode mnie. [16] »Oby Bóg okazał miłosierdzie swoje nad domem Onezyfora za to, że mnie często pokrzepiał i więzów się moich nie wstydził, [17] »ale gdy przybył do Rzymu, usilnie mnie szukał i znalazł. [18] »Oby Bóg dozwolił mu znaleźć miłosierdzie u Pana w on dzień. A jak wielkie oddał mi usługi w Efezie, o tym ty sam wiesz najlepiej. 
«  1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl