Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List Piotra » Rozdział 1
«  List Jakuba 5 1 List Piotra 1 1 List Piotra 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa, do przychodniów rozproszenia Pontu, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii — [2] »wybranym według przejrzenia Boga Ojca ku uświęceniu Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: łaska i pokój niech się w was pomnaża. [3] »Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ku nadziei żywej, [4] »ku trwałemu, nieskalanemu i wiecznemu dziedzictwu, zachowanemu w niebiesiech dla was, [5] »których przez wiarę strzeże potęga Boża, aby zbawienie zgotowane okazało się w ostatecznym czasie. [6] »Z tego radować się będziecie, choć teraz potrzeba i smucić się nieco rozmaitymi pokusami, [7] »aby próba wiary waszej, daleko cenniejsza niż złoto (które w ogniu próbują), okazała się ku chwale, czci i sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa. [8] »Miłujecie go, choć go nie widzieliście, a i teraz nie widząc go wierzycie, a wierząc rozradujecie się weselem niewymownym i chwalebnym, [9] »osiągając kres wiary waszej — zbawienie dusz. [10] »O tym zbawieniu myśleli i szukali go Prorocy, którzy prorokowali o łasce, jaka na was zstąpić miała, [11] »usiłując zrozumieć, na jaki czas i okoliczności wskazywał im Duch Chrystusowy, który zapowiadał cierpienia Chrystusa i następującą po nim chwałę. [12] »Objawiono im też, że nie dla samych siebie, ale dla was spełniali posługę przez zapowiadanie tego, co wam teraz oznajmione zostało za pośrednictwem głoszących Ewangelię, za sprawą Ducha Świętego zesłanego z niebios, na którego pragną spoglądać aniołowie. [13] »Przeto przepasawszy biodra waszego umysłu w prostocie wyczekujcie tej łaski, która wam jest udzielona w objawieniu Jezusa Chrystusa. [14] »Jako synowie posłuszeństwa, nie idąc za dawnymi pożądliwościami nieświadomości waszej, [15] »ale na wzór świętego, który was wezwał, i wy w całym postępowaniu świętymi bądźcie. [16] »Napisane jest bowiem: Będziecie świętymi, bom i ja jest Święty. [17] »A jeżeli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynku, żyjcie w bojaźni w czasie przebywania waszego (na tym świecie). [18] »Wiedząc, że nie skazitelnym złotem albo srebrem zostaliście wyzwoleni z nędznego sposobu życia waszych ojców, [19] »ale cenną krwią Chrystusa jako niezmazanego i niepokalanego baranka, [20] »który, choć był przeznaczony przed stworzeniem świata, w ostatnim dopiero czasie objawił się wam. [21] »Przez niego wierni jesteście Bogu, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, abyście w Bogu pokładali wiarę i nadzieję waszą. [22] »Skoro w posłuszeństwie miłości oczyściliście dusze wasze, miłością bratnią, z głębi prostego serca kochajcie jedni drugich tym goręcej, [23] »odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez słowo żyjącego i trwającego na wieki Boga. [24] »Bo każdy człowiek jako trawa, a wszelka chwała jego jako kwiat polny. Uschła trawa i kwiat jej opadł, lecz słowo Pańskie trwa na wieki. [25] »A to jest właśnie słowo, które wam głosimy. 
«  List Jakuba 5 1 List Piotra 1 1 List Piotra 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl