Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 119
«  Księga Psalmów 118 Księga Psalmów 119 Księga Psalmów 120  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(118:1) Błogosławieni niepokaleni na drodze, jiż chodzą w zakonie gospodnowem. [2] »(118:2) Błogosławieni, jiż badają świadeczstwa jego, we wszem siercu szukają jego, [3] »(118:3) bo ci, jiż działają lichotę, na drogach jego nie chodzili. [4] »(118:4) Ty kazał jeś kaźni twoich ostrzegać barzo, [5] »(118:5) abychą sprawiony drogi moje na ❬o❭strzeganie prawot twojich. [6] »(118:6) Tedy nie będę osromocon, gdy przeźrzę we wszech kaźnia❬ch❭ twoich. [7] »(118:7) Spowiedać będę sie tobie w prawocie sierca mego, iże zwykł jeśm sądy prawoty twoje. [8] »(118:8) Prawot twoich strzec będę, nie ostawiaj mnie aż do końca. [9] »(118:9) W czem oprawia młodzic drogę swoję? We strzeżeniu słow[o] twoich. [10] »(118:10) We wszem siercy mojem szukał jeśm cię, nie otganiaj mię ot kaźni twoich. [11] »(118:11) W siercy mojem skrył jeśm słowa twoja, abych nie grzeszył tobie. [12] »(118:12) Błogosławiony jeś, Panie, nauczy mnie prawotam twojim. [13] »(118:13) W wargach mych zmołwił jeśm wszytki sądy ust twoich. [14] »(118:14) Na drodze świadeczstw twojich kochał jeśm sie jako we wszech[em] bogastwie❬ch❭. [15] »(118:15) W kaźniach twoich snażyć sie będę i spatrzę drog twoich. [16] »(118:16) W prawotach twojich będę myślić, nie zapomnię słow twoich. [17] »(118:17) Otpłaci słudze twemu, ożywi mię, a będę strzec słow twych. [18] »(118:18) Zjaw oczy moi, i spatrzę dziwy ze zakona twego. [19] »(118:19) Bydlący ja jeśm na ziemi, nie kryj przede mną kaźni twoich. [20] »(118:20) Żądała jest dusza moja żędać prawot twoich we wszelkiem czasu. [21] »(118:21) Karał jeś pyszne; zaklęci, jiż zstąpają z kazań twoich. [22] »(118:22) Otejmi ote mnie przeciwność i potępę, bo jeśm świadeczstwie two❬j❭e szukał. [23] »(118:23) Bo siedzieli są książęta a przeciwu mnie mołwili, ale sługa twoj snażył sie w prawotach twojich. [24] »(118:24) Bo i świadeczstwa twoja myślenie moje jest, i rada moja prawoty twoje. [25] »(118:25) Przylnęła jest ku podłodze dusza moja; ożywi mię podług słowa twego! [26] »(118:26) Drogi moje zjawił jeśm i usłyszał jeś mię; nauczy mnie prawotam twojim! [27] »(118:27) Drogę prawot twojich naucz mie, i snażyć się będę w dziwiech twojich. [28] »(118:28) Drzemała dusza moja przed tesnicą; stwirdzi mię w słowiech twoich! [29] »(118:29) Drogę lichoty otejmi ote mnie a z zakona twego smiłuj się nade mną. [30] »(118:30) Drogę prawoty {albo prawdy} wybrał jeśm, sądow twojich nie jeśm zapomniał. [31] »(118:31) Przystał jeśm świadeczstwom twojim, Panie; nie zasromawaj mnie! [32] »(118:32) Drogą kaźni twoich bieżał jeśm, gdy rozszyrzył jeś sierce moje. [33] »(118:33) Zakon położ mi, Gospodnie, drogę prawot twojich, i szukać jej będę weżgdy. [34] »(118:34) Da mi rozum, a będę badać zakon twoj i będę strzec jego we wszem siercu mojem. [35] »(118:35) Przewiedzi mię we stdzy kaźni[ch] twoich, bo jeśm jej chciał. [36] »(118:36) Nakłoń sierce moje we świadecz❬st❭wa twoja, a nie w łakomstwo. [37] »(118:37) Otewroci oczy moi, bysta nie widzieli prozności, na drodze twojej ożywi mię. [38] »(118:38) Postaw słudze twemu słowa twe w bojaźni twojej. [39] »(118:39) Utni przeciwieństwo moje, jegoż w❬n❭imał jeśm się, bo sądowie twoji wiesieli. [40] »(118:40) Owa żądał jeśm kaźni twojich; w prawocie twojej ożywi mie! [41] »(118:41) A przydzi na mię miłosierdzie twoje, Gospodnie, zbawienie twoje podług słowa twego. [42] »(118:42) I otpowiem rozgarzającym {albo łającym} mnie słowo, bo jeśm pwał w słowa twoja. [43] »(118:43) A nie otejmuj z ust mojich słowa prawdy aż do końca, bo w sądziech twojich nadzieję imia❬ł❭ jeśm. [44] »(118:44) I strzec będę zakona twego weżgi, na wieki i na wiek wiekom. [45] »(118:45) I chodził jeśm w szyrokości, bo kaźni twoje dobywał jeśm. [46] »(118:46) I mowił jeśm o świadeczstwiech twojich przed krolmi, i nie zasroman jeśm. [47] »(118:47) I myślił jeśm w kaźniech twojich, jeż jeśm miłował. [48] »(118:48) I wzniosł jeśm ręce moje ku kaźniom twoim, jeż jeśm miłował, i snażyć sie będę w prawotach twojich. [49] »(118:49) Pomni słowa twego słudze twemu, w jemże mnie nadzieję dał jeś. [50] »(118:50) Ta mię ucieszyła [są] ❬jest❭ we śmierze mojej, bo słowo twoje żywiło jest mię. [51] »(118:51) Pyszni licho czynili są aż do końca, ale ja od zakona twego nie odchylił jeśm się. [52] »(118:52) Pomniał jeśm sądy twoje od wieka, Panie, i ucieszon jeśm. [53] »(118:53) Pomdlenie trzymało mię za grzeszniki zostające zakona twego. [54] »(118:54) Pieniu podobne mnie były prawoty twoje w mieście pilgrzymstwa mego. [55] »(118:55) W pamięci imiał jeśm w nocy imię twoje, Gospodnie, i strzegł jeśm zakona twego. [56] »(118:56) Te❬n❭ uczynion[a] jest mi, bo prawot twoich dobywał jeśm. [57] »(118:57) Część moja, Panie, rzekł jeśm strzec zakona twego. [58] »(118:58) Prosił jeśm oblicza twego we szem siercy mojem, smiłuj sie nad mną ❬podług słowa twego❭. [59] »(118:59) Myślił jeśm drogi moje i obrocił jeśm nogi moje we świadeczstwa twoja. [60] »(118:60) Gotow jeśm a nie jeśm sie zamącił, bych strzegł kaźni twoich. [61] »(118:61) Powrozy grzechow obwiązały są mię, a zakona twego nie zapomniał jeśm. [62] »(118:62) Pośrzod nocy wstał jeśm na chwalenie tobie, na sądy prawoty twoji. [63] »(118:63) Uczęstnik jeśm ja wszech bojących sie ciebie a strzegących kaźni twojich. [64] »(118:64) Miłości twoji, Panie, pełna jest ziemia; prawotam twojim nauczy mię. [65] »(118:65) Dobrotę uczynił jeś se sługą twojim, Panie, podług słowa twego. [66] »(118:66) Dobroci i kaźni a uczeniu nauczy mię, bo kaźniom twojim wierzył jeśm. [67] »(118:67) Drzewiej niż u❬ś❭mierzył jeśm się, ja zgrzeszył jeśm, prz❬e❭toż słowa twego strzegł jeśm. [68] »(118:68) Dobry jeś ty a w dobroci tw❬o❭ji nauczy mię prawotam twojim. [69] »(118:69) Rozmnożyła się jest nade mną lichota pysznych, ale ja we wszem siercu będę mojem badać kaźni twojich. [70] »(118:70) Zsiadło sie jako mleko sierce jich, ale ja zakon twoj myślił jeśm. [71] »(118:71) Dobrze mnie, iż jeś uśmierzył mię, abych nawyk prawoty twoje. [72] »(118:72) Dobrze mnie zakon ust twojich nad tysięcy złota i śrzebra. [73] »(118:73) Ręce twoji, Gospodnie, uczynilesta mnię i stworzyły jesta mię; daj mi rozum, bych wykł kaźniom twojim. [74] »(118:74) Jiż sie boją ciebie, uźrzą mię a wiesielić się będą, iż jeśm w słowo twoje pwał. [75] »(118:75) Poznał jeśm, Gospodnie, iż prawda sądowie twoji i w prawdzie twoji uśmierzył jeś mię. [76] »(118:76) Bądź miłosierdzie twoje, by ucieszyło mię, podług słowa twego słudze twemu. [77] »(118:77) Przydźcie mi miłosierdzia twoja, i będę żyw, bo zakon twoj myślenie moje. [78] »(118:78) Osromoceni bądźcie pyszni, eże krzywie lichotę czynili przeciw mnie, ale ja się snażyć będę w kaźniech twojich. [79] »(118:79) Obrocicie się mnie bojący się ciebie i jiż znali świadectwa twoja. [80] »(118:80) Bądź sierce moje niepokalano w prawotach twojich, abych nie zasroman. [81] »(118:81) Omdlała jest we zbawieniu twojem dusza moja a w słowo twoje nadpwał jeśm. [82] »(118:82) Omdlale jesta oczy moje w słowo twoje rzekąc: Gdy ucieszysz mię? [83] »(118:83) Bo uczynił jeśm się jako bułga w przymroziu, a prawot twojich nie zapomniał jeśm. [84] »(118:84) Kielko jest dniow sługi twego? Gdy uczynisz o naścigających mie sąd? [85] »(118:85) Rozprawili mi mnie złostni baśni, ale nie jako zakon twoj. [86] »(118:86) Wszytki kaźni twoje prawda; złostni gonili są mie, pomoży mi. [87] »(118:87) Bez mała strawili są mie na ziemi, ale ja nie ostał jeśm kaźni twojich. [88] »(118:88) Podle miłosirdzie twego ożywi mie i ostrzegać będę świedeczstwa ust twych. [89] »(118:89) Na wieki, Gospodnie, słowo twoje przebywa na wieki na niebie. [90] »(118:90) Od naroda do naroda prawda twa; założył jeś ziemię, i przebywa. [91] »(118:91) Obrządzenim twojim stają dniowie, bo wszytko służy t[w]obie. [92] »(118:92) Jedno iże zakon twoj myślenie moje jest, tegdy snadź zginąłbych we śmierze mojej. [93] »(118:93) Na wieki nie zapomnię prawot twojich, bo w nich ożywił jeś mię. [94] »(118:94) Twoj jeśm ja, zbawiona mie uczyń, bo prawot twojich dobywał jeśm. [95] »(118:95) Mnie czakali są grzeszni, bychą zagubili mię, świadeczstwa twoja rozumiał jeśm. [96] »(118:96) Wszelkiego skończenia widział jeśm koniec, szyroko kazanie twe barzo. [97] »(118:97) Kako miłował jeśm zakon twoj, Panie! Wszytek dzień myślenie moje jest. [98] »(118:98) Nad nieprzyjacioły mojimi mądra jeś mię uczynił kazanim twym, bo na wieki mnie jest. [99] »(118:99) Nade wszytki uczące mię rozumiał jeśm, eże kazania twoja myśl moja jest. [100] »(118:100) Nad starymi rozumiał jeśm, eże kaźni twojich szukał jeśm. [101] »(118:101) Ode wszelki złej drogi chował jeśm nogi moje, bych strzegł słowa twoja. [102] »(118:102) Od sądow twojich nie zstąpał jeśm, bo ty zakon położył jeś mnie. [103] »(118:103) Jako słodkie gardzielam {albo ❬...❭} mojem mołwy twoje, nad strzedź ustom mojim. [104] »(118:104) Od kaźni[ch] twojich rozumiał jeśm, przeto nienaźrał jeśm wszelki drogi lichoty. [105] »(118:105) Świeca nogam mojim słowo twoje i światłość stdzam {albo stieżkam} mojem. [106] »(118:106) Przysiągł jeśm i ustawił jeśm strzec sądow prawdy twojej. [107] »(118:107) Uśmierzył jeś❬m❭ się barzo, Gospodnie, ożywi mię podług słowa twego. [108] »(118:108) Wolna ust mojich wdzięczna uczyń, Gospodnie, i sądom twojim naucz mnie. [109] »(118:109) Dusza moja w ręku moju weżgi, a zakona twego nie zapomniał jeśm. [110] »(118:110) Położyli są grzeszni sidło mnie, a od kaźni twojich nie błądził jeśm. [111] »(118:111) Dziedzicstwem twojim dobył jeśm świadeczstw twoich na wieki, bo wiesiele sierce moje❬go❭ są. [112] »(118:112) Nakłonił jeśm sierce moje na czynieni❬e❭ prawot twych na wieki prze opłacanie. [113] »(118:113) Zgłobliwe {albo liche} w nienawiści imiał jeśm a zakon twoj miłował jeśm. [114] »(118:114) Pomocnik i przyjemca moj jeś ty a w słowie twojem nadzieję imiał jeśm. [115] »(118:115) Otstępicie ode mnie, zgłobiwi, a będę badać kaźni Boga mego. [116] »(118:116) Przymi mię podług mołwy twojej, a żyw będę, a nie osromocaj mię od czakania mego. [117] »(118:117) Pomoży mi, a zbawion będę i myślić będę w prawotach twojich weżgi. [118] »(118:118) Wzgardzał jeś wszemi odstąpającymi od prawot twojich, bo krzywa jest myśl jich. [119] »(118:119) Przestąpające wnimał jeśm wszytki grzeszne ziemie, przeto miłował jeśm świadectwa twoja. [120] »(118:120) Wepchaj strachem twojim mięso moje, eże od sądow twojich bał jeśm sie. [121] »(118:121) Czynił jeśm sąd i prawotę; nie dawaj mię potwarzającym mię. [122] »(118:122) Przymi sługę twego w dobre, a nie będą potwarzać mię pyszni. [123] »(118:123) Oczy moje pomdlele jesta w zbawienie twoje i w mołwy prawoty twoje. [124] »(118:124) Uczyń z sługą twojim podług miłosierdzia twego a prawotam twojim na❬u❭czy mię. [125] »(118:125) Sługa twoj jeśm ja; daj mi rozum, bych umiał świedectwa twoja. [126] »(118:126) Czas uczynienia, Gospodnie, rozpostrzeli są zakon twoj. [127] »(118:127) Przeto miłował jeśm zakon twoj nad złoto i nad drogie kamienie. [128] »(118:128) Przeto ku wszem kaźniom twojim pośpieszył jeśm sie, wszelką drogę lichą w nienawiści imiał jeśm. [129] »(118:129) Dziwna świadec❬t❭wa twoja, Gospodnie, przeto badała jest je dusza moja. [130] »(118:130) Rozpowiedzenie słow twojich oświecaje i rozum daj❬e❭ malutkim. [131] »(118:131) Usta moja otworzył jeśm i przytargł jeśm duch, bo kaźni twojich [żą] żądał jeśm. [132] »(118:132) Weźrzy na mię i smiłuj się nade mną podług sąda miłujących imię twoje. [133] »(118:133) Chody moje spraw podług mołwy twoje i nie panuj[e] mnie wszelka krzywda. [134] »(118:134) Wykupi mię ot potwarzy ludzki, bych strzegł kaźni twojich. [135] »(118:135) Oblicze twoje oświeci nad sługą twojim i nauczy mię prawotam twojim. [136] »(118:136) Wychod wod wywiedle jesta oczy moje, iże nie strzegle zakona twego. [137] »(118:137) Prawy jeś[t], Gospodnie, i prosty sąd twoj. [138] »(118:138) Kazał jeś prawotę świadeczstwa twoja i prawdę twoję barzo. [139] »(118:139) Zwiędłym mie uczyniła miłost {albo żądza} moja, bo są zapomniali słow twoich nieprzyjaciele moji[140] »(118:140) Ogienna mołwa twoja silno a sługa twoj miłował ją. [141] »(118:141) Junoszka jeśm ja i potępiony, prawot twoich nie zapomniał jeśm. [142] »(118:142) Prawota twoja prawota na wieki a zakon twoj prawda. [143] »(118:143) Zamętek i tesnica naleźle jesta mię, kaźni twoje myślenie moje jest. [144] »(118:144) Prawota świadecz[t]stwa twoja na wieki; rozum daj mi, a żyw będę. [145] »(118:145) Wołał jeśm we wszem siercu mojem, usłysz mię, Gospodnie, prawot twoich szukać będę. [146] »(118:146) Wołał jeśm ku tobie, zbawiona mie uczyń, eżbych strzegł kaźni twoich. [147] »(118:147) Przeszedł jeśm w starości i wołał jeśm, eże w słowa twoja pwał jeśm. [148] »(118:148) pieszyle jesta oczy moje ku tobie na brzeżdżeniu, bych myślił mołwy twoje. [149] »(118:149) Głosa mego słuszaj podług miłosierdzia twego, Panie, i podług sąda twego ożywi mnię! [150] »(118:150) Przybliżyli są sie pościgając mnie lichoty, ale ot zakona twego daleko uczynili są sie. [151] »(118:151) Blizu bądź, Gospodnie, a wszytki drogi two❬j❭e prawda. [152] »(118:152) Ot początka poznał jeśm o świadeczstwiech twojich, bo na wieki założył jeś je. [153] »(118:153) Widz śmiarę moję i wytargń mię, bo zakona twego nie zapomniał jeśm. [154] »(118:154) Sędzi sąd moj a otkupi mię, prze mołwę twoję ożywi mię! [155] »(118:155) Daleko od grzesznych zbawienie, eże prawot twojich nie szukali. [156] »(118:156) Miłosierdzia twego wiele, Gospodnie, podług sąda twego ożywi mię. [157] »(118:157) Wiele, jiż nastoją na mię i mącą mię; ot świadectw[a] twojich nie zstąpał jeśm. [158] »(118:158) Widział jeśm przestąpające i wiądł jeśm, iże mołw twojich nie strzegli są. [159] »(118:159) Widz, iże kaźni twoje miłował jeśm, Gospodnie, w miłosierdziu twojem ożywi mię! [160] »(118:160) Początek słow twoich prawda, na wieki wszytki sądy prawoty twoji. [161] »(118:161) Książęta nastały są na mię za dar, a otsłow twojich straszyło sie jest sierce moje. [162] »(118:162) Wiesielić sie ja będę nad mołwami twojimi jako jenże nalazł łup wielki. [163] »(118:163) Lichotę w nienawiści imiał jeśm i poganion[a] jeśm [sie], ale zakon twoj miłował jeśm. [164] »(118:164) Siedemkroć we dnie chwałę mołwił jeśm tobie nad sądy prawoty twoje. [165] »(118:165) Pokoj wieliki miłującym zakon twoj a nie jest jim pośmiewanie. [166] »(118:166) Żdał jeśm zbawienia twego, Gospodnie, i kaźni twoje miłował jeśm. [167] »(118:167) Strzegła jest dusza moja świadectw[o] twojich i miłowała je wielmi. [168] »(118:168) Chował jeśm kaźni twoje i świadectwa twoja, bo wszytki drogi moje przed oczyma twoima. [169] »(118:169) Przybliży się prośba moja przed oczy twoje, Gospodnie, podług mołwy twojej da mi rozum. [170] »(118:170) Wnidzi prośba moja przed oczy twoje, podług mołwy twojej wytargń mię. [171] »(118:171) Wyrzygną wargi moje chwałę, gdy mię nauczysz prawotam twojim. [172] »(118:172) Przepowie język moj mołwę twoję, bo wszytki kaźni twoje prawda. [173] »(118:173)  ręka twoja, aby zbawiła mię, eże kaźni twoje wybrał jeśm. [174] »(118:174) Żądał jeśm zbawienia twego, Gospodnie, a zakon twoj myśl moja jest. [175] »(118:175) Żywa będzie dusza moja i ch❬w❭alić będzie cie {albo ciebie} a sądowi❬e❭ twoji pomogą mi. [176] »(118:176) Błądził jeśm jako owca, jaż zaginęła jest; szukaj sługi twego, bo kaźni twoich nie zapomniał jest. 
«  Księga Psalmów 118 Księga Psalmów 119 Księga Psalmów 120  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl