Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 22
«  Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22 Księga Psalmów 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(21:1) Gospodnie Boże moj, weźrzy na mię! Czemu jeś mie został? Daleko od zbawienia mego słowa zgrzeszenia mego. [2] »(21:2) Boże moj, wołać będę przez dzień, a nie wysłuszasz, i w nocy, a nie na szaleństwo mnie. [3] »(21:3) Ty wiem w świętem przebywasz, sława Israhel. [4] »(21:4) W cię są pwali oćcowie naszy, pwali są i zbawił jeś je. [5] »(21:5) Ku tobie wołali i zbawieni są, w cię pwali i nie są osromoceni. [6] »(21:6) Ale ja czyrw jeśm, a nie człowiek, przekora ludzska i odrzucenie ludzskie. [7] »(21:7) Wszystcy widząc mie naśmiewali sie mnie, mołwili są usty i chwiejali głową. [8] »(21:8) Pwał jest w Gospodna, wytargnie ji, zbawiona uczyni ji, bo chce jego. [9] »(21:9a) Bo ty jeś, jenżeś wytargł mnie z brzucha, nadzieja moja od piersi macierze mojej; [10] »(21:9b) w cię porzucon jeśm z żywota. (21:10a) Z brzucha matki mojej Bog moj jeś ty; [11] »(21:10b) nie odchodzi ote mnie, (21:11) bo zamętek blizu jest a nie jest, jenże by pomogł. [12] »(21:12) Ogarnęły mie cieląt wiele i juńcowie tłuści osiedli mie. [13] »(21:13) Otworzyli są na mię usta swoja jako lew chwatający i ryczący. [14] »(21:14) Jako woda wylił jeśm sie i rozproszony są wszytki kości moje. (21:15) Uczyniło sie jest sierce moje jako wosk rozkwirający sie weśrzod sierca mego. [15] »(21:16) Zeschła jest jako skorupina moc moja i język moj przylnął jest ku czeluściam mojim a w proch śmierci wwiodł jeś mie. [16] »(21:17) Bo ogarnęli mie psow wiele, rada złych osiadła jest mie. (21:18a) Kopali są ręce moje i nogi moje, [17] »(21:18b) zliczyli są wszystki kości moje. (21:19a) Oni zaprawdę wzglądali są i znamionali są mie, [18] »(21:19b) rozdzielili sobie odzienie moje i na odziew moj puścili los. [19] »(21:20) Ale ty, Gospodnie, nie oddalaj pomocy twojej ote mnie, na odjimanie moje weźrzy. [20] »(21:21) Wytargń od gniewu, Boże, duszę moję i z ręki psiej jedzinaczkę moję. [21] »(21:22) Zbaw mie z ust lwowych i od rogow jednorożcow śmiarę moję. [22] »(21:23) Powiadać będę imię twe braci mojej, pośrzod cerekwie chwalić cie będę. [23] »(21:24) Jiż sie bojicie Boga, chwalcie ji, proknie siemię Jakobowo, sławicie ji. (21:25a) Boj sie jego wszytko siemię Israhel, [24] »(21:25b) bo nie wzgardził ani potępił jest prośby ubogiego, (21:26) ani otwrocił jest oblicza swego ote mnie, a gdy jeśm wołał, wysłuszał jest mie. [25] »(21:27) U ciebie chwała moja w kościele wielikiem, obietnice moje sewrocę w obeźrzeniu, cso sie jego boją. [26] »(21:28) Jeść będą ubodzy i syci będą, i chwalić będą Gospodna, jiż to szukają jego, żywa będą sierca jich na wieki wiekom. [27] »(21:29) Wspomioną i nawrocą się ku Gospodnu wszytcy krajowie ziemie, (21:30) i prosić będą w obeźrzeniu jego proknia czeladź ludzska. [28] »(21:32) Bo gospodnowo jest krolewstwo a on panać będzie ludziom. [29] »(21:31) Jedli są i pochwalali są wszytcy tłuści ziemszczy, w obeźrzeniu jego padną wszytcy, jiż sie spuszczają w ziemię. (21:33a) A dusza moja żywa będzie jemu [30] »(21:33b) i siemię moje służyć będzie jemu. (21:34a) Zwiastowano będzie Gospodnu pokolenie imające przyć [31] »(21:34b) i zwiastować będą niebiosa sprawiedlność jego ludu, jenże sie narodzi, jenże uczynił Gospodzin. 
«  Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22 Księga Psalmów 23  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl