Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 78
«  Księga Psalmów 77 Księga Psalmów 78 Księga Psalmów 79  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(77:1) Rozumiejcie, lud moj, zakon moj, nakłońcie ucho wasze w słowa ust mojich! [2] »(77:2) Otworzę w powieściach usta moja, mowić będę gadki od początka, [3] »(77:3) kielko słyszeli i poznali jesmy je, i oćcowie naszy powiadali są nam, [4] »(77:4) nie są utajona od synow jich w p❬o❭koleniu drugiem, (77:5) powiadając chwały gospodnowy i czci jego, i dziwy jego, jeż uczynił. [5] »(77:6) I pobudził świadecstwo w Jakob a zakon położył w Israhel, (77:7a) kielko kazał oćcom naszym zjawiona uczynić je synom swojim, [6] »(77:7b) by poznało pokolenie drugie, (77:8) synowie, jiż sie narodzą i wstaną, i wypowiedzą synom swojim, [7] »(77:9) aby położyli w Bodze nadzieję swoję a bychą nie zapomnieli dział bożych, a kaźni jego szukali, [8] »(77:10) bychą nie byli jako oćcowie jich, pokolenie złe i przegarzające, (77:11) pokolenie, jeż nie naprawiło sierca swego ani jest wierzon z Bogiem duch jego. [9] »(77:12) Synowie Efrem, dośpiewając i spuszczając łęczysko, obrocili sie są w dzień boja, [10] »(77:13) nie strz❬e❭gli są obrzęda bożego a w zakonie jego nie chcieli chodzić [11] »(77:14) i zapomnieli są dobrze czyniących jego a dziwow jego, jeż pokazał jest jim. [12] »(77:15) Przed oćcy jich czynił dziwy w ziemi Ejipta w polu Taneos, [13] »(77:16) rozdarł morze i przewiodł je, i postawił wody jako w męchyrzu, [14] »(77:17) i wywiodł je w obłok dniowy, i wszej nocy w oświeceniu ognia, [15] »(77:18) rozdarł opokę na puszczy i napojił je jako w głębokości wielikiej, [16] »(77:19) i wywiodł wodę z opoki, i wywiodł jako rzeki wody. [17] »(77:20) I przyłożyli są jeszcze zgrzeszyć jemu, w gniewie rozdraźniali są Wysokiego w przezwodziu, [18] »(77:21) i kusili są Boga w siercoch swojich, abychą prosili karm duszam swojim, [19] »(77:22) i źle mołwili są o Bodze. Rzekli są: Aza może Bog gotować stoł na puszczy? [20] »(77:23) Bo uderzył jest opokę i płynęły wody, i strumienie wezbrały są. (77:24) Azali chleb może dać albo gotować stoł ludu swemu? [21] »(77:25) Przeto usłyszał Bog i czakał a ogień zażegł sie jest w Jakob, a gniew wstąpił w Israhel, [22] »(77:26) bo nie wierzyli są w Boga ani pwali są we zbawieniu jego. [23] »(77:27) I kazał jest obłokom s wirzchu, i uliczki nieba otworzył, [24] »(77:28) i płynie jim manna na jedzenie, i chleb nieba dał jest jim. [25] »(77:29) Chleb anjelski jadł człowiek, karmie posłał jim w opłwitości. [26] »(77:30) Przeniosł wiatr ❬południ❭ s nieba i wwiodł we czci swej przyzapadni, [27] »(77:31) i płynęło na nie jako proch mięso a jako piasek ptacy pierzeni, [28] »(77:32) i padali są pośrzod grodow jich, podług stanow jich. [29] »(77:33a) I jedli są, i nasyceni są barzo, żądzą jich przydał jest jim, [30] »(77:33b) nie są zdradzeni od żądzej swojej. (77:34a) Jeszcze karmie jich biechą w uściech jich, [31] »(77:34b) a gniew boży wstąpił na nie (77:35) i pobił tłuste jich a wybrane Israhel nagabał. [32] »(77:36) We wszech tych zgrzeszyli jeszcze a nie wierzyli w dziwy jego [33] »(77:37) i seszli są w jeszutności dniowie jich a lata jich s rychłością. [34] »(77:38) Gdy zabije je, szukachą jego i wracali sie, i rano przychodzili k niemu, [35] »(77:39) i rozpamiętali sie są, iże Bog jest pomocnik jich i Bog wirzchni odkupiciel jich jest. [36] »(77:40) I miłowali są ji w uściech swojich, a językiem swym sełgali są jemu. [37] »(77:41) Sierce zaprawdę jich nie było proste s nim ani wierni imiani są w obrzędzie jego. [38] »(77:42) On zaprawdę jest miłosierdny, slutujący będzie grzechom jich i nie rozproszy jich. (77:43) I opłwit był, aby otwrocił gniew swoj i nie zażegł wszego gniewu swego. [39] »(77:44) I wspomionął, iż ciało są, duch idący a nie wracający sie. [40] »(77:45) Kielkokroć rozżurzali są ji na puszczy, w gniew pobudzali ji w przezwodziu (77:46a) i obrocili są sie, [41] »(77:46b) i kusili są Boga a świętego Israhel rozgorzyli! [42] »(77:47) Nie są pamiętliwi ręku jego w dzień, w jenże odkupił je z ręku zamącającego. [43] »(77:48) Jako położył w Ejipcie znamiona swoja i cuda swoja w polu Taneos [44] »(77:49) i obrocił w krew rzeki jich i przewały jich, bychą nie pili, [45] »(77:50) posłał w nie psią muchę, i jadła je, i żabę, i rozegnała je. [46] »(77:51) I dał czyrzwiom owoc jich, roboty jich kobyłkam. [47] »(77:52) I pobił w gradzie winnice jich i mory jich w żerzawiu. [48] »(77:53) I dał jest gradowi skot jich i dzierżenie jich ogniowi. [49] »(77:54) Posłał w nie gniew rozgniewania swego, rozgniewanie i gniew, i zamęt, wpuszczenie przez anjoły złe. [50] »(77:55) Drogę uczynił scdze gniewu swego i nie odpuścił od śmierci duszam jich a wardęgę jich we śmie❬r❭ci swięził. [51] »(77:56) I pobił wszystka pirzwienięta w ziemi Ejipta, początki wszech robot jich w przebytkoch Cham. [52] »(77:57) I odjął jako owce lud swoj, i przewiodł je jako czrzodę na puszczy. [53] »(77:58) I wywiodł je w nadzieji, i nie bali sie, a nieprzyjaciele jich pokryło morze. [54] »(77:59) I wwiodł je na gorę świątości swojej, gorę, jejże dobyła prawica jego. [55] »(77:60) I wyrzucił od oblicza jich pogany, i losem rozdzielił jim ziemię w powrozku rozdzielenia. (77:61) I bydlić kazał w stanoch jich postaci Israhel. [56] »(77:62) I kusili są i roz❬g❭arzali są Boga wysokiego a świadecstw jego nie strzegli są. [57] »(77:63) I otewrocili są sie, i nie chowali smołwy jako oćcowie jich, obrocili są sie w łęczyszcze krzywe. [58] »(77:64) W gniew pobudzili są ji w pagorkoch swych i w obrazoch swojich ku gniewowi ji przywiedli. [59] »(77:65) Usłyszał Bog i wzga❬r❭dzał, i ku niczemu przyniosł barzo Israhel. [60] »(77:66) I odpędził przebytek Sylo, przebytek swoj, gdzie przebywał w ludzioch. [61] »(77:67) I dał w jęcstwo cześć jich i cudność jich w ręce nieprzyjacielowy. [62] »(77:68) I swięził w mieczu lud swoj, i dziedzinę swoję wzgardzał. [63] »(77:69) Młode jich śniadł ogień a dziewice jich nie są opłakany. [64] »(77:70) Popowie jich w mieczu spadli są a wdowy jich nie płakany będą[65] »(77:71) I wzbudzon jest jakoby śpiący Gospodzin i jakoby mogący utropiony od wina. [66] »(77:72) I uderzył nieprzyjaciele swoje w pośladki, przekorę wiekują dał jim. [67] »(77:73) I odpędził przebytek Jozef a pokolenia Efrem nie wybrał, [68] »(77:74) ale wybrał pokolenie Juda, gorę Syjon, jąż jest miłował. [69] »(77:75) I uczynił jako jednorożec świątość swoję w ziemi, jąż założył na wieki. [70] »(77:76a) I wybrał Dawida sługę swego, a wyjął ji z stad owiec, [71] »(77:76b) od porodzących wziął ji (77:77) paść Jakoba sługę swego, a Israhel, dziedzicstwo swoje. [72] »(77:78) I pasł je w niewinowacstwie sierca swojego, i w rozumiech ręku swoju przewiodł jest je. 
«  Księga Psalmów 77 Księga Psalmów 78 Księga Psalmów 79  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl