Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 89
«  Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(88:1) Miłosierdzia gospodnowa na wieki piać będę. (88:2) W pokolenie i w pokolenie zjawię prawdę twoję w uściech mojich. [2] »(88:3) Bo rzekł jeś: Na wieki miłosierdzie założono będzie w niebiesiech, nagotowana będzie prawda twoja w nich. [3] »(88:4a) P❬o❭łożył jeśm obrząd wybranym mojim, przysiągł jeśm Dawidowi słudze memu: [4] »(88:4b) Na wieki nagotuję siemię twoje (88:5) i usiedlę w pokolenie i w pokolenie stolec twoj. [5] »(88:6) Poznają niebiosa dziwy twoje, Gospodnie, i zaprawdę prawdę twoję w cerekwi świętych. [6] »(88:7) Bo kto w obłocech zrowna sie Gospodnu, rowiennik będzie Gospodnu w synoch Bożych? [7] »(88:8) Bog, jenże sławion będzie w radzie świętych, wieliki i groźny nade wszemi, jiż w ❬o❭kolicy jego są. [8] »(88:9) Gospodnie Boże czci, kto rowiennik tobie? Mogący jeś, Gospodnie, i prawda twoja w okrędze twojem. [9] »(88:10) Ty panasz mocy morza, ruszanie zaprawdę lelejania jego ty uciszasz. [10] »(88:11) Ty uśmierzył jeś jako rannego pysznego, w ramieniu czci twojej rozproszył jeś nieprzyjaciele twoje. [11] »(88:12a) Twoja są niebiosa i twoja jest ziemia, okrąg ziemie i pełność jej ty jeś założył, [12] »(88:12b) wiatr połnocny i morze ty jeś stworzył. (88:13a) Tabor i Hermon w imieniu twojem wiesielić sie będą, [13] »(88:13b) twoje ramię s mocą. (88:14a) Śćwierdzona bądź ręka twoja i powyszona bądź prawica twoja; [14] »(88:14b) sprawiedlność i sąd nagotowanie stolca twego, (88:15a) miłosierdzie a prawda przejdzieta oblicze twoje. [15] »(88:15b) Błogosławiony lud, jenże umie śpiewanie. (88:16a) Gospodnie, w światłości oblicza twego chodzić będą [16] »(88:16b) i w imieniu twojem wiesielić sie będą wszego dnia, i we sprawiedlności twojej powyszoni będą. [17] »(88:17) Bo sława czci jich ty jeś i w lubości twojej powyszon będzie rog nasz, [18] »(88:18) bo boże jest wzniesienie nasze i świętego Israhel, krola naszego. [19] »(88:19) Tegdy mołwił jeś w widzeni świętym twojim i rzekł jeś: Położył jeśm pomoc w mocnem i powyszył jeśm wybrańca z luda mego. [20] »(88:20) Nalazł jeśm Dawida sługę mego, olejem świętym mojim pomazał jeśm ji. [21] »(88:21) Ręka zaprawdę moja podpomoże ji a ramię moje umocni ji. [22] »(88:22) Nics prześpieje nieprzyjaciel w niem a syn lichoty nie przyłoży zawadzać jemu. [23] »(88:23) I usiekę od oblicza jego nieprzyjaciele jego a nienawidzące ji w uciekanie obrocę. [24] »(88:24) A prawda moja i miłosierdzie moje s nim, a w imieniu mojem powyszon będzie rog jego. [25] »(88:25) I położę w morzu rękę jego a w rzekach prawicę jego. [26] »(88:26) On wezwał mie: Ociec moj jeś ty, Bog moj i przyjemca zbawienia mego, [27] »(88:27) a ja pirzwieńcem położę onego, wysokiego nad krolmi ziemie. [28] »(88:28) Na wieki schowam jemu miłosierdzie moje a obrząd moj wierny jemu. [29] »(88:29) I położę na wieki wiekom siemię jego a stolec jego jako dni nieba. [30] »(88:30) Acz zaprawdę synowie jego ostali są zakona mego a w sądziech mojich nie chodzili, [31] »(88:31) acz sprawiedności moje pobiezczynili a kaźni mojich nie strzegli, [32] »(88:32) nawiedzę w mietle lichoty jich i w biczach grzechy jich. [33] »(88:33) Miłosierdzia zaprawdę mego nie rozproszę od niego ani zawadzę w prawdzie mojej, [34] »(88:34) ani pobiezczynię obrzędu mego a jeż wychodzą z warg mojich, nie uczynię wzdruszono. [35] »(88:35a) Jedną przysiągł jeśm w świętem mojem: Acz Dawidem sełżę, [36] »(88:35b) siemię jego na wieki będzie (88:36a) a stolec jego jako słuńce w obeźrzeniu mojem [37] »(88:36b) a jako łuna przezpieczna na wieki, a świadek w niebiesiech wierny. [38] »(88:37) Ty zaprawdę odpędził jeś i wzgardził jeś, i potępił jeś pomazańca twego. [39] »(88:38) Otewrocił jeś obrząd sługi twego, pobiezczynił jeś na ziemi świątość jego. [40] »(88:39) Skaził jeś wszystki płoty jego, położył jeś ćwierdzą jego strachem. [41] »(88:40) Targali są ji wszystcy chodząc drogą, uczynił sie jest przekorę sąsiadom swojim. [42] »(88:41) Powyszył jeś prawicę poniżających ji, uwiesielił jeś wszystki nieprzyjaciele jego. [43] »(88:42) Otewrocił jeś pomoc miecza jego i nie jeś pomocen był jemu w boju. [44] »(88:43) Skaził jeś ji od oczyszczenia a stolec jego na ziemi starł jeś. [45] »(88:44) Umniejszył jeś dni czasa jego, oblał jeś ji sromotą. [46] »(88:45) I dokąd, Gospodnie, otewracasz sie do końca? Zażże sie jako ogień gniew twoj? [47] »(88:46) Wspomień, cso jest moja część; azawiem zaprawdę za dar ustawił jeś wszystki syny ludzskie? [48] »(88:47) Ktory jest człowiek, jenże żyw jest, a nie uźrzy śmierci, wytargnie duszę swoję z ręki niskości? [49] »(88:48) Gdzie są miłosierdzia twoja stara, Gospodnie, jako jeś przysiągł Dawidowi w prawdzie twojej? [50] »(88:49) Pamięcien bądź, ❬Gospodnie❭, przekory sług twojich, jąż trzymał jeśm w łonie mojem, wiela poganow, [51] »(88:50) cso rozgarzali cie nieprzyjaciele twoji, Gospodnie, cso rozgarzali są przemienienie pomazańca twego. [52] »(88:51) Błogosławiony Gospodzin na wieki. Zstań sie! zstań sie! 
«  Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl