Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Habakuka » Rozdział 3
«  Księga Izajasza 38 Księga Habakuka 3  
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[2] »(1) Gospodnie, słyszał jeśm słyszanie twoje i bał jeśm się. (2) Gospodnie, działo twoje w pośrzod lat ożywi je[go]! (3) Weśrzod lat jawno uczynisz; gdy gniewien będziesz, miłosierdzie wspomieniesz. [3] »(4) Bog od południa przydzie a święty od gory Faran. (5) Pokryła jest niebiesa sława jego a chwały jego pełna jest ziemia. [4] »(6) Blask jego jako światłość będzie, rogowie w ręku jego, (7a) tamo skryta jest moc jego; [5] »(7b) przed obliczym jego podzie śmierć, (8a) wynidzie dyjabeł przed nogi jego. [6] »(8b) Stał jest i mierzył jest ziemię, (9) poźrzał i rozproszył pogany, i starty są gory świeckie. (10) Nakłoniony są pagorki świecki ot drog [ku] wieczności jego. 
«  Księga Izajasza 38 Księga Habakuka 3  


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl