Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 18
«  Księga Psalmów 17 Księga Psalmów 18 Księga Psalmów 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W koniec dziedzicu bożemu Dawid, jeż mołwił jest Gospodnu slowa pienia tego w dzień,w jenże wyjął ji Gospodzin z ręki nieprzyjaciela jego Saula. (17:1a) Miłować cie będę, Gospodnie, moc moja. [2] »(17:1b) Gospodzin śćwierdzenie moje i uciecha moja, i zbawiciel moj. (17:2) Bog moj pomocnik moj i nadzieję będę mieć w nim. (17:3) Odjimca moj i miecz zbawienia mego, i przyjemca moj. [3] »(17:4) Chwaląc wzywać będę Gospodna i od nieprzyjacielow mych zbawion będę. [4] »(17:5) Ogardnęły mie boleści śmierci i strumienie złości zamąciły mie. [5] »(17:6) Boleści pkielne ogardnęły mie, zastąpiły mię sidła śmierci. [6] »(17:7) W zamęcie moim wezwał jeśm Gospodna i ku Bogu memu zawołał jeśm. (17:8) I wysłyszał z kościoła świętego swego głos moj i wołanie moje w obliczności jego weszło w uszy jego. [7] »(17:9) Poruszyła sie i wezdrżała ziemia, zakłady gor zamącony są i poruszony są, bo rozgniewał sie na nie. [8] »(17:10) Wstąpił dym w gniewie jego i ogień od lica jego zażegł sie jest, węgle rozżone są od niego. [9] »(17:11) Nakłonił niebiosa i wstąpił a mgła pod nogami jego. [10] »(17:12) I wstąpił na cherubin i wzleciał, latał na pierzu wiatrow. [11] »(17:13) I położył ćmy dom skrycia swego; w okrędze jego stań ❬jego❭, ciemna woda w obłocech powietrznych. [12] »(17:14) Przed blaskiem oblicza jego obłoki poszły, grad i węgle ogniowe. [13] »(17:15) I zagrzmiał z nieba Gospodzin, i Najwyszszy dał głos swoj, grad i węgle ogniowe. [14] »(17:16) I posłał str❬z❭ały swoje i rozproszył je, błyskawice rozmnożył i zamącił je. [15] »(17:17) I pokazały sie studnie wod i zjawiona są założenia ziem (17:18) od karania twego, Gospodnie, od wetchnienia ducha gniewu twego. [16] »(17:19) Posłał z wysokości i wziął mie, i wywiodł mie z wielikich wod. [17] »(17:20) Wytargł mie z nieprzyjacielow moich silno mocnych i od tych, co mie nienawidzieli, bo są sie wzmogli na mie. [18] »(17:21) Uśpieszyli sie przede mną w dzień udręczenia mego i uczynił sie Gospodzin odjimca moj. [19] »(17:22) I wywiodł mie na szyrokość, zbawionym mie uczynił, bo chciał mie. [20] »(17:23) I płaci mi Gospodzin podług prawdy mojej i podług czystości mych rąk odpłaci mnie, [21] »(17:24) bo jeśm strzegł drog bożych ani jeśm źle czynił od Boga mego. [22] »(17:25) Bo wszytki sądy jego przede mną i prawdy jegob nie odpędzał jeśm ode mnie. [23] »(17:26) I będę przezwinnym s nim, i chować sie będę od lichoty mej. [24] »(17:27) Odpłaci mi Gospodzin podług prawdy mojej i podług czystoty ręku moju przed oczyma jego. [25] »(17:28) Z świętym święty będziesz i z przezwinnym przezwinny będziesz, [26] »(17:29) i z wybranym wybrany będziesz, i z przewrotnym przewrotny będziesz. [27] »(17:30) Bo ty lud pokorny zbawion uczynisz a oczy pysznych upokorzysz. [28] »(17:31) Bo ty oświecasz świecę moję, Gospodnie; Boże moj, oświeci cienie moje. [29] »(17:32) Bo tobą wytargnion będę z pokusy i w Bodze moim przejdę mur. [30] »(17:33) Bog moj, nieposkarzedzona droga jego, wymowy boże ogniem wypławione, odjimca jest wszech pwających w nim. [31] »(17:34) Bo kto Bogiem kromie Gospodna albo kto Bogiem kromie Boga naszego? [32] »(17:35) Bog, jenże przepasał mnie mocą i położył przezwinną drogę moję, [33] »(17:36) jenże swirzchował nogi moje jako jelenia i na wysokości postawiając mie, [34] »(17:37) jenże uczy ręce moje ku bojowi i położył jeś jako łęczyszcze mosiądzowe ramiona moja. [35] »(17:38) I dał jeś mi zaszczycenie zbawienia mego, i prawica twoja przyjęła mie. (17:39) I pokaźń twoja poprawiła mie do końca, i pokaźń twoja, ta mie nauczy. [36] »(17:40) Rozszyrzyłeś chod moj pode mną i nie pomdleni śladowie moji. [37] »(17:41) Gonić będę nieprzyjaciele moje i połapam je, ani sie wrocę, aliż zginą. [38] »(17:42) Złomię je ani będą mogli stać, padną pod nogi moje. [39] »(17:43) I przepasałeś mie mocą ku bojowi, i podbił jeś w❬s❭tające na mie pod mię. [40] »(17:44) I nieprzyjaciele ❬moje❭ dałeś mnie tyłem, i nienawidzące mnie zagładził jeś. [41] »(17:45) Wołali ani był, kto by je zbawionymi uczynił, ku Gospodnu ani wysłyszał ich. [42] »(17:46) I zetrę ❬je❭ jako proch przed wiatrem, jako błoto ulic zgładzę je. [43] »(17:47) Wytargniesz mie od swaru ludzkiego, postawisz mie głowę nad pogany. [44] »(17:48) Lud, jegożeśm nie znał, służył mi, w słusze ucha posłuchnął mie. [45] »(17:49) Synowie cudzy sełgali są mnie, synowie cudzy przestarzeli są sie i chramali od swych drog. [46] »(17:50) Żyw jest Gospodzin i błogosławiony Bog moj, i powyszszony bądź Bog zbawienia mego. [47] »(17:51a) Boże, jenże mi dajesz pomsty i poddawasz lud pod mię, [48] »(17:51b) zbawicielu moj od nieprzyjacielow moich gniewliwych (17:52) i od wstających na mię powyszszysz mie, od człowieka lichego wytargniesz mie. [49] »(17:53) Przeto będę spowiedać sie tobie w ludzioch, Gospodnie, i twemu imieniu psalmy będę mołwić, [50] »(17:54) wielkoczyniąc zbawienie krola jego i czyniąc miłosierdzie pomazańcu swemu Dawidowi i płodu jego aż na wieki. 
«  Księga Psalmów 17 Księga Psalmów 18 Księga Psalmów 19  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl