Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 69
«  Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69 Księga Psalmów 70  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(68:1) Zbawionym mie uczyń, Boże, bo weszły wody aż do dusze mojej. [2] »(68:2) Uwiązłem w glinie głębokości a nie dostatka. (68:3) Przyszedł jeśm na głębokość morza a potop pogrążył mie. [3] »(68:4) Usiłował jeśm wołając, pomilkło jest gardło moje, pomdlele jesta oczy moje, gdy pwam w Boga mego. [4] »(68:5) Rozmnożyli sie nad włosy głowy mojej, co mie nienawidzieli za dar. (68:6) Posileni są, jiż mie prześladowali, nieprzyjaciele moji po krzywdzie; jegoż jeśm nie brał, tedy jeśm zapłacił. [5] »(68:7) Boże, ty wiesz głupość moję i grzechy moje przed tobą nie są skryty. [6] »(68:8) Nie zapalajcie sie na mie, jiż czakają ciebie, Gospodnie, Gospodnie mocy. (68:9) Nie osromoceni bądźcie nade mną, jiż szukają ciebie, Boże Israhel. [7] »(68:10) Bo jeśm prze cię cirpiał gańbę, przykrył srom lice moje. [8] »(68:11) Cudzy uczynił jeśm sie braciej mojej i podrożnik synom macierzy mojej. [9] »(68:12) Bo miłość domu twego jadła mie i przekory przegarzających cie spadły są na mię. [10] »(68:13) I pokrył jeśm w poście duszę moję, i uczyniło sie na gańbę mnie. [11] »(68:14) I położyłeśm odzienie me pytlem, i udzielan jeśm jim w przypowieść. [12] »(68:15) Przeciwo mnie mołwili, jiż siedzieli we wrociech, i o mnie śpiewali, jiż pili wino. [13] »(68:16) Ale ja modlitwę moję, Gospodnie, k tobie; czas miłości, Boże[j]. (68:17) We mnostwie miłosierdzia twego usłysz mie w prawdzie zbawienia twego. [14] »(68:18) Wytargń mie z błota, bych nie uglnął, wyzwol mie od tych, jiż mie nienaźrzeli, i z głębokości wod. [15] »(68:19) Nie pogrzęzaj mie potop wodny ani mie pożyraj morze, ani zatwarzaj nade mną jama ust swoich. [16] »(68:20) Wysłuchaj mie, Gospodnie, bo dobrotliwe jest miłosierdzie twe, podług mnostwa slutowania twego względni na mię [17] »(68:21) i nie odwracaj lica twego od sługi twego, bo jeśm mącon, rychło wysłuchaj mie. [18] »(68:22) Baczy duszę moję i wyzwol ją, prze nieprzyjaciele me wytargni mie. [19] »(68:23) Ty wiesz łajanie me i gańbę moję, i sromotę moję; (68:24a) przed tobą są wszytcy, co mącą mie. [20] »(68:24b) Łajania czakało sierce moje i nędze (68:25) i żdał jeśm, by kto ❬sie❭ se mną smęcił, a nie było go, aby kto mię uwiesielił, a nie nalazł jeśm jego. [21] »(68:26) I dali w karmią moję żołć, i w pragności mojej napawali mie octem. [22] »(68:27) Bądź stoł jich przed nimi w sidło i w otpłaty, i w pogorszenie. [23] »(68:28) Oćmieni bądźcie oczy jich, by nie widzieli, a chrzbiet jich zawżdy nakrzywi. [24] »(68:29) Wylej na nie gniew twoj i rosierdzie gniewa twego połapi je. [25] »(68:30) Bądź przebytek jich pust a w stanoch jich nie bądź, jen by przebywał. [26] »(68:31) Bo jegożeś ty uderzył, prześladowali są i nad boleść ran moich przyczynili. [27] »(68:32) Przyłoż złość nad złość jich i nie wnidą w sprawiedliwość twoję. [28] »(68:33) Zgładzeni bądźcie ze ksiąg żywych i z sprawiedliwymi nie bądźcie napisani. [29] »(68:34) Ja jeśm ubogi i cirpiący, zbawienie twoje, Boże, przyjęło jest mnie. [30] »(68:35) Chwalić będę imię boże z pienim i wielbić ji będę w chwale, [31] »(68:36) i lubo będzie Bogu nad cielę młode, jeż dobywa rogow i paznokty. [32] »(68:37) Widzcie ubodzy a wiesielcie sie, szukajcie Boga, i będzie żywa dusza wasza, [33] »(68:38) bo wysłuchał ubogie Pan i jęcy swymi nie wzgardził. [34] »(68:39) Chwalcie ji niebo i ziemia, morze i wszelika gmyrząca w nich, [35] »(68:40) bo Bog zbawioną uczynił Syjon i usiedlona będą miasta Jude. (68:41) I bydlić będą tamo, i w dziedzictwo dobędą ją, [36] »(68:42) i siemię sług jego dzirżeć będzie ją a jiż miłują imię jego, bydlić będą w niej. 
«  Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69 Księga Psalmów 70  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl