Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 78
«  Księga Psalmów 77 Księga Psalmów 78 Księga Psalmów 79  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Azaf. (77:1) Słuchajcie, lud moj, głosa mego, nakłońcie ucho wasze w słowa ust moich! [2] »(77:2) Otworzę w powieściach usta moja, będę mołwić gadki od początka, [3] »(77:3) kielko jesmy słyszeli i poznali jesmy je, i ojcowie nasz❬y❭ powiadali nam, [4] »(77:4) nie są utajony od synow jich w pokoleniu drugiem, (77:5) powiadając chwały i mocy Bogu, i dziwy jego, jeż uczynił. [5] »(77:6) I pobudził obrząd w Jakobie a zakon położył w Israhel, (77:7a) kielko kazał ojcom naszym zjawiona uczynić je synom swoim, [6] »(77:7b) by poznało pokolenie drugie, (77:8) synowie, jiż sie narodzą i wstaną, ❬i❭ wypowiedzą synom swoim, [7] »(77:9) aby położyli w Bodze nadzieję swoję a by nie zapomnieli dział bożych, a kaźni jego szukali, [8] »(77:10) by nie byli jako ojcowie jich, pokolenie złe i przegarzające, (77:11) pokolenie, jeż nie naprawiło sierce swe ani wierzon z Bogiem duch jego. [9] »(77:12) Synowie Efrem, dośpiewając i spuszczając łęczyszcze, obrocili sie w dzień boja, [10] »(77:13) nie strzegli obrzęda bożego i w zakonie jego nie chcieli chodzić, [11] »(77:14) i zapomnieli dobroty jego i dziwy jego, jeż pokazał jim. [12] »(77:15) Przed ojcy jich czynił dziwy w ziemi Ejipta w polu Taneos, [13] »(77:16) rozdarł morze i przewiodł je, i postawił wody jako w męchyrzu, [14] »(77:17) i wywiodł je w obłoce dniowym, a wszytkę noc w oświeceniu ognia, [15] »(77:18) rozdarł opokę na puszczy i napoił je jako w wielu wod, [16] »(77:19) i w❬y❭wiodł wodę z opoki, i wywiodł jako rzeki wody. [17] »(77:20) I przyłożyli jeszcze zgrzeszyć jemu, w gniewie rozdraźniali Wysokiego w przezwodziu, [18] »(77:21) i kusili Boga w siercoch swych, aby prosili pokarm duszam swoim, [19] »(77:22) i źle mołwili są o Bodze. Rzekli: Aza może Bog gotować stoł na puszczy? [20] »(77:23) Bo uderzył opokę i płynęły wody, i strumienie wezbrały. (77:24) Aza i chleb może dać albo gotować stoł [na puszczy] ludu swemu? [21] »(77:25) Przeto usłyszał Bog i czakał a ogień zażegł sie w Jakob, a gniew wstąpił na Israhel, [22] »(77:26) bo nie wierzyli w Boga ani nadzieje mieli w zbawieniu jego. [23] »(77:27) I kazał obłokom z wirzchu, i uliczki nieba otworzył, [24] »(77:28) i pluł[a] jim mannę na jedzenie, i chleb nieba dał jim. [25] »(77:29) Chleb anjelski jadł człowiek, karmie spuścił jim w opłwitości. [26] »(77:30) Przeniosł wiatr południ z nieba i wwiodł w mocy swej przyzapadni, [27] »(77:31) i pl❬u❭ło na nie jako proch mięso a jako piasek ptacy pierzeni, [28] »(77:32) i padali pośrod grodow jich, podług stanow jich. [29] »(77:33a) I jedli, i nasycili sie barzo, żądzą jich [30] »(77:33b) przydał jim, nie są obłudzeni od żądze swe. (77:34a) Jeszcze karmie jich były w uściech jich, [31] »(77:34b) a gniew boży wstąpił na nie (77:35) i pobił tłuste jich a wybrane w Israhel nagabał. [32] »(77:36) We wszech tych zgrzeszyli jeszcze a nie wierzyli w dziwy jego [33] »(77:37) i ginęły w prozności dni jich ❬a lata jich❭ z rychłością. [34] »(77:38) Gdy ubijał je, szukali jego i wrocili sie, i rano szli do niego, [35] »(77:39) i rozpamiętali sie, iż Bog pomocnik jich jest i Bog wirzchni odkupiciel jich jest. [36] »(77:40) I miłowali ji w uściech swych, a językiem swym łgali jemu. [37] »(77:41) Ale sierce jich nie było proste s nim ani wierni miani w obrzędzie jego. [38] »(77:42) Ale on jest miłosierny i lutościw będzie grzechom jich i nie rozproszy jich. (77:43) I opłwit był, by odwrocił gniew swoj i nie zażegł swego gniewu wszego. [39] »(77:44) I wspomięnął, iż ciało są, duch idący a nie wracający sie. [40] »(77:45) Kielkokroć rozżużali ji na puszczy, w gniew pobudzali ji w przezwodziu (77:46a) i obrocili sie, [41] »(77:46b) i kusili Bogiem a świętego Israhel rozgorzyli! [42] »(77:47) Nie wspominali ręki jego w dzień, ❬w❭ ktory odkupił je z ręki zamącającego. [43] »(77:48) Jako położył w Ejipcie znamiona swa i cuda swa w polu Taneos [44] »(77:49) i obrocił w krew rzeki jich i deszcze jich, by nie pili, [45] »(77:50) posłał w nie psią muchę, i jadła je, i żabę, i rozegnała je. [46] »(77:51) I dał molom owoc jich i roboty jich kobyłkam. [47] »(77:52) I pobił gradem wiennice jich i mory jich ż ❬e❭rzewi❬m❭. [48] »(77:53) I wydał gradom skot jich i bydlę jich ogniowi. [49] »(77:54) Posłał w nie gniew ❬r❭ ozgniwania swego, rozgniewanie i gniew, i zamęt, wpuszczenie przez złe anjoły. [50] »(77:55) Drogę uczynił ścieżce gniewa swego i nie odpuścił od śmierci duszam jich, i wardęgi jich we śmierci związał. [51] »(77:56) I pobił wszystka pirzwnięta w ziemi Ejipta, pirzwianki wszech robot jich w ziemi Kam. [52] »(77:57) I odjął jako owce lud swoj, i przewiodł je jako stado w puszczy. [53] »(77:58) I wywiodł je w nadziei, i nie bali sie, a nieprzyjaciele jich pokryło morze. [54] »(77:59) I wwiodł je na gorę świątości swej, gorę, jejże dobyła prawica jego. [55] »(77:60) I wyrzucił od oblicza jich pogany, i losem rozdzielił jim ziemię w powrozku rozdzielenia. (77:61) I bydlić kazał w stanoch jich postaci Israhel. [56] »(77:62) A kusili i rozgarzali Boga w❬y❭sokiego a obrzędow jego nie strzegli. [57] »(77:63) I odwrocili sie, i ❬nie❭ chowali smowy jako ojcowie jich, obrocili sie w łęczyszcze krzywe. [58] »(77:64) W gniewie pobudzili ji w pagorkoch swych i w obrazoch swych na gniew rozdraźnili ji. [59] »(77:65) Usłyszał ❬Bog❭ i wzgardzał, i w nic obrocił barzo Israhel. [60] »(77:66) I odpędził stan Sylo, stan swoj, gdzie przebywał w ludzioch. [61] »(77:67) I dał w jęctwo moc jich i krasę jich w ręce nieprzyjacielowy. [62] »(77:68) I swięził w mieczu lud swoj, i dziedzinę swoję wzgardził. [63] »(77:69) Młode jich śniadł ogień a dziewice jich nie są opłakany. [64] »(77:70) Popowie jich w mieczu spadli a wdowy jich nie płakany. [65] »(77:71) I zbudzon jakoby śpiący Bog, jako silny utropiony winem. [66] »(77:72) I uderzył nieprzyjaciele swe w pośladki, przekorę wiekują dał jim. [67] »(77:73) I odpędził stan Jozef a postaci Efrem nie wybrał, [68] »(77:74) ale wybrał postać Juda, gorę Syjon, jąż miłował. [69] »(77:75) I uczynił jako jednorożec świątość swoję w ziemi, jąż założył na wieki. [70] »(77:76a) I wybrał Dawida sługę swego, i wyjął ji z stad owiec, [71] »(77:76b) i od rodzących wziął ji (77:77) paść Jakoba sługę swego, i Israhel, dziedzictwo swe. [72] »(77:78) I pasł je w niewinności swojej, i w rozumiech ręku swoju przewiodł je. 
«  Księga Psalmów 77 Księga Psalmów 78 Księga Psalmów 79  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl