Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 89
«  Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawid(!). (88:1) Miłosierdzia boża na wieki piać będę. (88:2) W pokolenie i w pokolenie wzjawię prawdę twoję w uściech moich. [2] »(88:3) Bo jeś rzekł: ❬Na wieki❭ miłosierdzie wsprawiono będzie w niebiesiech, nagotowana będzie prawda twoja w nich. [3] »(88:4a) Ułożył jeśm obrząd wybranym moim, przysiągł jeśm Dawidowi słudze memu: [4] »(88:4b) Aż na wieki nagotuję siemię twoje (88:5) i usiedlę w pokolenie i w pokolenie stolec twoj. [5] »(88:6) Poznają niebiosa dziwy twoje, Boże, i też prawdę twoję w cerekwi świętych. [6] »(88:7) Bo kto w obłocech zrowna sie Bogu, rowiennik będzie Bogu w synoch bożych? [7] »(88:8) Bog, jegoż sławią w radzie świętych, wieliki i groźny nade wszemi, jiż w okolicy jego są. [8] »(88:9) Gospodnie Boże mocy, kto rowiennik tobie? Mocny jeś, Boże, a prawda twoja w okrędze twym. [9] »(88:10) Ty paniasz mocy morza, ale dźwiganie lelejenia jego ty uciszasz. [10] »(88:11) Ty jeś pokorzył jako rannego pysznego, w ramieniu mocy twej rozproszyłeś nieprzyjaciele twoje. [11] »(88:12a) Twoja są niebiosa i twoja jest ziemia, okrąg ziemie i pełność jego tyś założył, [12] »(88:12b) wiatr połnocny i morze tyś stworzył. (88:13a) Tabor i Hermon w imię twoje wiesielić sie będą, [13] »(88:13b) twoje ramię z mocą. (88:14a) Stwirdzi sie ręka twoja i powyszszona bądź prawica twoja; [14] »(88:14b) sprawiedlność i sąd nagotowanie stolca twego, (88:15a) miłosierdzie i prawda przejdzieta przed licem twoim. [15] »(88:15b) Błogosławiony lud, jenże umie śpiewanie. (88:16a) Boże, we światłości oblicza twego chodzić będą [16] »(88:16b) i w imię twe będą sie wiesielić wszytek dzień, i ❬w❭ sprawiedności twojej powyszszeni będą. [17] »(88:17) Bo sława mocy jich ty jeś i w lubości twojej powyszszon będzie rog ❬nasz❭, [18] »(88:18) bo boże jest wzniesienie nasze i świętego Israhel, krola naszego. [19] »(88:19) Tegdy mołwił jeś w widzeniu świętym twym i rzekł jeś: Położyłeśm pomoc w mocnym i powyszszyłeśm wybrańca z ludu mego. [20] »(88:20) Nalazłeśm Dawida sługę mego, olejem świętym moim pomazał jeśm ji. [21] »(88:21) Bo ręka moja pomoże jemu a ramię moje poćwirdzi ji. [22] »(88:22) Nic prześpieje nieprzyjaciel w nim a syn złości nie przyłoży zawadzić jemu. [23] »(88:23) I usiekę przed obliczym jego nieprzyjaciele jego a nienawidzące ji w uciekanie obrocę. [24] »(88:24) A prawda moja i miłosierdzie moje s nim, a w imię moje powyszszon będzie rog jego. [25] »(88:25) I położę w morzu rękę jego a w rzekach prawicę jego. [26] »(88:26) On wezwał mie: Ociec moj jeś ty, Bog moj i przyjemca zbawienia mego, [27] »(88:27) a ja pirzwieńca postawię ji, wysokiego nad krolmi ziemie. [28] »(88:28) Na wieki zachowam jemu miłosierdzie moje a obrząd moj wierny jemu. [29] »(88:29) I położę na wieki wiekom siemię jego a stolec jego jako dni nieba. [30] »(88:30) Ale ostanąli synowie jego zakonu mego a w sądziech moich nie będą chodzić, [31] »(88:31) acz sprawiedlność moję pobiezczynią a kaźni mojej nie strzec będą, [32] »(88:32) nawiedzę w mietle złość jich i w ranach grzechy jich. [33] »(88:33) Ale miłosierdzia mego nie rozsypię od niego ani zaszkodzę w prawdzie mojej, [34] »(88:34) ani pobiezczynię obrzędu mego a co pochodzą z warg mych, nie uczynię wzruszono. [35] »(88:35a) Jednąc przysiągłeśm w świętym moim: [Nie] ❬acz❭ sełżę Dawidem, [36] »(88:35b) siemię jego na wieki zostaje (88:36a) a stolec jego jako słuńce przede mną [37] »(88:36b) i jako miesiąc swirzchowany na wieki a świadek na niebie wierny. [38] »(88:37) Ale ty odpędziłeś i zgardziłeś, oddaliłeś pomazańca twego. [39] »(88:38) Odwrociłeś obrząd sługi twego, pobezczyniłeś na ziemi świątość jego. [40] »(88:39) Skaziłeś wszystki płoty jego, położyłeś ćwierdzą jego strach. [41] »(88:40) Targali ji wszystcy chodząc drogą, uczynił sie przekorę sąsiadom swym. [42] »(88:41) Powyszszyłeś prawicę ściskających ji, uwiesieliłeś wszystki nieprzyjaciele jego. [43] »(88:42) Odwrociłeś pomoc miecza jego i nie wspomogłeś jemu w boju. [44] »(88:43) Skaziłeś ji od oczyszczenia i stolec jego na ziemię stargł jeś. [45] »(88:44) Umniejszyłeś dni czasu jego, oblał jeś ji sromotą. [46] »(88:45) I dokąd, Boże, odwracasz sie do końca? Zażży sie jako ogień gniew twoj? [47] »(88:46) Wspomień, co jest moje bycie; azażeś darmo ustawił wszystki syny ludzkie? [48] »(88:47) Ktory jest człowiek, jen żyw jest, a nie uźrzy śmierci, wytargn❬ie❭ duszę swą z ręki piekła? [49] »(88:48) Gdzie są miłosierdzia twoja ❬stara❭, Boże, jakoś przysiągł Dawidowi w prawdzie twojej? [50] »(88:49) Pomni, Boże, przekorę sług twych, jąż trzymał jeśm w łonie mym, wiela poganow, [51] »(88:50) co rozgarzali cie, Boże, nieprzyjaciele twoji, co rozgarzali przemienienie pomazańca twego. [52] »(88:51) Błogosławiony Bog na wieki. Stań sie! stań sie! 
«  Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl