Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 15
  2 Księga Mojżeszowa 15 5 Księga Mojżeszowa 32  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pojmy Gospodnu, bo wielebnie ućcion jest, konia i wsiadającego wrzucił w morze. [2] »(2) Moc moj❬a❭ i sława moja Gospodzin i uczynił mi sie jest we zbawienie. (3) To Bog moj i będę sławić ji, Bog ojca mego i powyszszę ji. [3] »(4a) Gospodzin jako mąż bojujący, Wszemogący imię jego, [4] »(4b) woz faraonow i wojskę jego wrzucił w morze. (5a) Wybrana książęta jego potonęły w Morzu Czyrwonem, [5] »(5b) odchłani ogarnęły je, poszły na dno jako kamień. [6] »(6a) Prawica twoja, Gospodnie, powielbiona jest w mocy, prawica twoja, Gospodnie, ubiła nieprzyjaciela [7] »(6b) a w mnostwie sławy twojej zsadził jeś nieprzyjaciele moje, (7a) spuścił jeś gniew twoj, jenże pożarł je ❬jako❭ śćbło. [8] »(7b) A w duchu rosierdzia twego sebrały sie wody, (8) stała rzeka [rzeka] ciekąca, sebrały sie o❬d❭chłani pośrod morza. [9] »(9) Rzekł nieprzyjaciel: Prześladować będę i uchwacę, rozdzielę plony, napełniona będzie dusza moja, (10) wynożnę miecz moj, zagubi je ręka moja. [10] »(11) Dął duch twoj i przykryło je morze, potonęli jako ołow w wodach silnych. [11] »(12) Kto rowien tobie miedzy silnymi, Gospodnie? Kto rowien tobie, wielmożny w świątości, okropny i chwalebny, i czyniący dziwy? [12] »(13) Rozciągnąłeś rękę twoję i pożarła je ziemia. [13] »(14) Wodz był jeś w miłosierdziu twojem ludu, jenżeś odkupił, (15) i nosił jeś ji w mocy twojej ku przebytku świętemu twemu. [14] »(16) Wstąpili ludzie i rozgniewali sie, boleści odzierżeli przebywające Filistym. [15] »(17) Tedy zamąciły sie książęta Edom, silne Moab odzirżał strach, strzępli wszystcy przebywające Kanaan. [16] »(18) Padń na nie strach i bojaźń, w wielikości ramienia twego (19) bądźcie nieruszający sie jako kamień, aliż przejdzie lud twoj, Gospodnie, aliż przejdzie lud twoj ten, jenżeś osiadł. [17] »(20) Wwiedziesz je i wszczepisz na gorze dziedzictwa twego, natwardszego przebytka twego, jenżeś uczynił, Gospodnie, (21a) świątość twoja, Gospodnie, jąż ućwirdziła jest ręka twoja. [18] »(21b) Gospodzin krolować będzie na wieki i dalej. [19] »(22) Wszedł jest jezdecki farao z wozmi i z panoszami swoimi w morze i swiodł na nie Bog wody morskie, (23) ale synowie israhelszczy chodzili po suszy pośrod morza. 
  2 Księga Mojżeszowa 15 5 Księga Mojżeszowa 32  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl