Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Mateusza » Rozdział 1
  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zwój o pochodzeniu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. [2] »Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakuba, a Jakub spłodził Judę i jego braci. [3] »A Juda spłodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares spłodził Esroma, a Esrom spłodził Arama. [4] »A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naassona, a Naasson spłodził Salmona. [5] »A Salmon spłodził z Rahab Booza, a Booz spłodził z Ruty Obeda, a Obed spłodził Jessego. [6] »A Jesse spłodził Dawida króla, a Dawid król spłodził Salomona z tej, która była żoną Uriasza. [7] »A Salomon spłodził Roboama, a Roboam spłodził Abiasza, a Abiasz spłodził Asę. [8] »A Asa spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozjasza. [9] »Ozjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechiasza. [10] »Ezechiasz spłodził Manassesa, a Manasses spłodził Amona, a Amon spłodził Josjasza. [11] »A Josjasz spłodził Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia do Babilonu. [12] »A po przesiedleniu do Babilonu Jechoniasz spłodził Salatiela, a Salatiel spłodził Zorobabela. [13] »A Zorobabel spłodził Abiuda, a Abiud spłodził Eliakima, a Eliakim spłodził Azora. [14] »Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Eliuda. [15] »A Eliud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakuba. [16] »Jakub spłodził Józefa, męża Marii, z której został zrodzony Jezus, zwany Mesjaszem. [17] »Wszystkich więc pokoleń od Abrahama aż do Dawida – pokoleń czternaście; a od Dawida aż do przesiedlenia do Babilonu – pokoleń czternaście; a od przesiedlenia do Babilonu aż do Mesjasza – pokoleń czternaście. [18] »A z narodzeniem Jezusa – Mesjasza było tak: gdy matka Jego, Maria, poślubiła Józefa, okazało się, zanim połączyli się razem, że była w ciąży z Ducha Świętego. [19] »Józef natomiast, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie oddalić. [20] »A gdy on to rozważył, oto anioł Pana ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawida! Nie bój się przyjąć Marii, swojej żony. To bowiem, co w niej zostało zrodzone, jest z Ducha Świętego. [21] »Urodzi więc syna i nazwiesz Go imieniem Jezus; bo On zbawi swój lud od jego grzechów. [22] »A to wszystko stało się, aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez Pana poprzez proroka, mówiącego: [23] »Oto dziewica będzie w ciąży i urodzi syna, i nazwą Go imieniem Emmanuel, co jest tłumaczone: Bóg z nami. [24] »A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił jak mu rozkazał anioł Pana i przyjął swoją żonę, [25] »I nie współżył z nią, aż urodziła swojego pierworodnego syna i nazwał Go imieniem Jezus. 
  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl