Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Łukasza » Rozdział 3
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A w piętnastym roku panowania Cezara Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, a Herod tetrarchą Galilei, Filip, jego brat, tetrarchą Iturei i okręgu Trachonis, a Lizaniasz tetrarchą Abileny, [2] »Za arcykapłanów Annasza i Kajfasza, doszło słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustkowiu. [3] »I obchodził całą okolicę nad Jordanem, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów; [4] »Jak napisano w zwoju słów proroka Izajasza, mówiącego: Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, prostymi czyńcie Jego ścieżki! [5] »Każda dolina zostanie wypełniona, a każda góra i pagórek zostaną zniżone, a to, co krzywe zostanie wyprostowane, a skaliste drogi będą wyrównane, [6] »A wszelkie ciało ujrzy zbawienie Boże. [7] »Mówił więc do tłumów, które wychodziły, aby zostały ochrzczone przez Niego: Płody żmij! Kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? [8] »Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie zaczynajcie mówić sobie: Ojca mamy Abrahama; albowiem mówię wam, że Bóg może i z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahama. [9] »Już nawet i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie przynosi dobrego owocu, jest wycinane i wrzucane w ogień. [10] »I pytały go tłumy, mówiąc: Co więc mamy czynić? [11] »A on w odpowiedzi, rzekł im: Kto ma dwie tuniki, niech przekaże temu, który nie ma; i kto ma żywność, niech uczyni podobnie. [12] »Przyszli też i celnicy, aby zostać ochrzczeni i powiedzieli do niego: Nauczycielu! Co mamy czynić? [13] »A on powiedział do nich: Nie pobierajcie nic więcej niż to, co wam nakazano. [14] »Pytali go natomiast żołnierze, mówiąc: A my co mamy czynić? I powiedział do nich: Nic nie wymuszajcie, ani nikogo fałszywie nie oskarżajcie, ale poprzestawajcie na swoim żołdzie. [15] »A gdy lud oczekiwał, i gdy rozważali wszyscy w swoich sercach o Janie, czy czasem on nie jest Mesjaszem, [16] »Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: Ja wprawdzie chrzczę was wodą; ale przyjdzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u Jego sandałów; On będzie was chrzcić w Duchu Świętym i ogniu. [17] »W Jego ręku jest wiejadło i oczyści przewiewając swoje klepisko, i zbierze pszenicę do swojego spichlerza, lecz plewy spali ogniem nieugaszonym. [18] »W wielu też i innych słowach zachęty, głosił dobrą nowinę ludowi. [19] »A tetrarcha Herod, napominany przez niego z powodu Herodiady, żony Filipa, swojego brata, i z powodu wszystkich złych rzeczy, które uczynił Herod, [20] »Dodał do tego wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu. [21] »A stało się, że cały lud był ochrzczony, również Jezus został ochrzczony, a gdy się modlił, otworzyło się niebo, [22] »I zstąpił na Niego Duch Święty w postaci cielesnej, jakby gołębica, i rozległ się głos z nieba, mówiący: Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. [23] »A Jezus, gdy rozpoczął swoją służbę, miał około trzydziestu lat, będąc, jak sądzono, synem Józefa, syna Helego, [24] »Syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa, [25] »Syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Hesliego, syna Nanggaja, [26] »Syna Mahata, syna Mattatijasza, syna Semeja, syna Józefa, syna Judy, [27] »Syna Joananna, syna Rezy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego, [28] »Syna Melchiego, syna Addy, syna Kosama, syna Elmodama, syna Hera, [29] »Syna Jozesa, syna Eliezera, syna Joreima, syna Mattata, syna Lewiego, [30] »Syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonama, syna Eliakeima, [31] »Syna Meleasza, syna Menama, syna Mattaty, syna Natana, syna Dawida, [32] »Syna Jessego, syna Obeda, syna Booza, syna Salmona, syna Naassona, [33] »Syna Aminadaba, syna Arama, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy, [34] »Syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora, [35] »Syna Sarucha, syna Ragaua, syna Falega, syna Ebera, syna Sali, [36] »Syna Kainana, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha, [37] »Syna Matusali, syna Henocha, syna Jareda, syna Malaleela, syna Kainana, [38] »Syna Enosza, syna Seta, syna Adama, syna Boga. 
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl