Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List do Koryntian » Rozdział 1
«  List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i Sostenes, brat, [2] »Zborowi Boga w Koryncie, do tych, którzy są uświęceni w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu – ich, a także i naszym. [3] »Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. [4] »Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was z powodu łaski Boga, która wam została dana w Chrystusie Jezusie, [5] »Że we wszystkim zostaliście ubogaceni w Nim, we wszelkim słowie i we wszelkim poznaniu; [6] »Tak, jak świadectwo Chrystusa zostało utwierdzone w was. [7] »Tak też nie brakuje wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, [8] »Który też utwierdzi was aż do końca, jako nienagannych w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. [9] »Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności Jego syna Jezusa Chrystusa, Pana naszego. [10] »A wzywam was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy mówili to samo, żeby nie było między wami rozłamów i abyście byli zespoleni jednym duchem i jedną myślą. [11] »Zostało mi bowiem oznajmione o was, moi bracia, od domowników Chloi, że wśród was są spory. [12] »A mówię o tym, bo każdy z was dobitnie mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa, a ja Chrystusa. [13] »Rozdzielony jest Chrystus. Czy Paweł został za was przybity do krzyża lub w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? [14] »Dziękuję Bogu, że nie ochrzciłem nikogo z was, z wyjątkiem Kryspusa i Gajusa; [15] »Aby ktoś nie powiedział, że chrzciłem w moje imię. [16] »Ochrzciłem też i dom Stefana; w końcu nie wiem, czy kogoś innego ochrzciłem. [17] »Bo Chrystus nie posłał mnie chrzcić, ale głosić Ewangelię, nie w mądrości słowa, by krzyż Chrystusa nie został pozbawiony swojego znaczenia. [18] »Bo Słowo o krzyżu dla tych, którzy istotnie giną, jest głupstwem; ale dla nas, którzy jesteśmy zbawiani, jest mocą Bożą. [19] »Napisano bowiem: Zniszczę mądrość mądrych, a zrozumienie rozumnych odrzucę. [20] »Gdzie jest mądry? Gdzie uczony w Piśmie? Gdzie badacz tego wieku? Czyż Bóg nie uczynił głupią mądrość tego świata? [21] »Skoro bowiem w mądrości Boga, świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu, przez głupie głoszenie zbawić wierzących. [22] »A gdy Żydzi domagają się cudu, a Grecy szukają mądrości, [23] »My jednak głosimy Chrystusa, który jest ukrzyżowany, dla Żydów to wprawdzie zgorszenie, a dla Greków głupota, [24] »Lecz dla samych powołanych i Żydów, i Greków, głosimy Chrystusa – moc Boga i mądrość Boga. [25] »Gdyż to, co głupie u Boga mądrzejsze jest od ludzi, a to, co słabe u Boga mocniejsze jest od ludzi. [26] »Przypatrujcie się bowiem swojemu powołaniu, bracia, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych; [27] »Ale to, co głupie dla świata, wybrał Bóg, by zawstydzać mądrych; i słabych ze świata wybrał Bóg, aby zawstydzać mocnych; [28] »I to, co jest niskiego rodu u świata, i to, co jest wzgardzone, wybrał Bóg, i co jest niczym, aby zniszczyć to, co jest czymś, [29] »Aby przed Jego obliczem nie chlubiło się żadne ciało. [30] »Lecz przez Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który dla nas stał się mądrością od Boga, zarówno sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, [31] »Aby tak, jak jest napisane: Kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. 
«  List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl