Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List do Koryntian » Rozdział 15
«  1 List do Koryntian 14 1 List do Koryntian 15 1 List do Koryntian 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A daję wam dogłębnie poznać, bracia, Ewangelię, którą wam ogłosiłem, którą też przyjęliście i w której stoicie, [2] »Przez którą też jesteście zbawiani, jeśli trzymacie się jej w tym Słowie, które wam ogłosiłem jako dobrą nowinę, chyba że na próżno uwierzyliście. [3] »Albowiem na początku przekazałem wam to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, [4] »I że został pogrzebany, i że został wzbudzony trzeciego dnia według Pism, [5] »I że został ukazany Kefasowi, a potem dwunastu. [6] »Potem został ukazany więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość pozostaje przy życiu, a niektórzy zasnęli. [7] »Potem ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom. [8] »A na końcu po wszystkich, ukazał się i mnie, jakby poronionemu płodowi. [9] »Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny, aby być nazywanym apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boga. [10] »Lecz z łaski Boga jestem tym, kim jestem, a łaska Jego wobec mnie nie stała się daremna; lecz bardziej niż oni wszyscy trudziłem się, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną. [11] »Dlatego czy to ja, czy tamci, w ten sposób głosimy i tak uwierzyliście. [12] »A jeżeli o Chrystusie głosi się, że jest wzbudzony z martwych, jakże więc mówią niektórzy między wami, że nie ma zmartwychwstania? [13] »Jeśli natomiast nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie jest wzbudzony. [14] »A jeśli Chrystus nie jest wzbudzony, wtedy i próżne jest nasze głoszenie, próżna też jest nasza wiara, [15] »I jesteśmy też uznani za fałszywych świadków Boga, bo świadczyliśmy o Bogu, że wzbudził Chrystusa, którego nie wzbudził, skoro umarli nie są wzbudzani. [16] »Jeśli bowiem umarli nie są wzbudzani, to i Chrystus nie jest wzbudzony. [17] »A jeśli Chrystus nie jest wzbudzony, próżna jest wasza wiara; jeszcze jesteście w waszych grzechach; [18] »Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, zginęli. [19] »Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. [20] »Ale teraz Chrystus jest wzbudzony z martwych i stał się pierwociną tych, którzy zasnęli; [21] »Skoro bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też przyjdzie powstanie z martwych. [22] »Tak jak w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. [23] »Każdy natomiast we własnym szyku: Jako pierwocina Chrystus, a potem ci, którzy są Chrystusa w czasie Jego przyjścia; [24] »Potem nastanie koniec, gdy przekaże Królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność i wszelką władzę, i moc. [25] »Bo trzeba, aby On królował, dopóki nie położy wszystkich wrogów pod Jego stopy. [26] »A jako ostatni wróg zostanie zniszczona śmierć. [27] »Wszystko bowiem poddał pod Jego stopy. A gdy mówi, że wszystko jest poddane, to oczywistym jest, że oprócz Tego, który Mu wszystko poddał. [28] »A gdy wszystko zostanie Mu poddane, wtedy też i sam Syn zostanie poddany Temu, który Mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. [29] »Bo co uczynią ci, którzy są chrzczeni za umarłych? Jeśli umarli w ogóle nie są wzbudzani, to dlaczego są chrzczeni za umarłych? [30] »Dlaczego i my narażamy się na niebezpieczeństwa każdej godziny? [31] »Codziennie umieram na waszą chlubę, którą mam w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. [32] »Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem w Efezie z dzikimi zwierzętami, jaką mam z tego korzyść, jeśli umarli nie są wzbudzani? Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. [33] »Nie dawajcie się wprowadzać w błąd; złe rozmowy niszczą dobre obyczaje. [34] »Ocknijcie się dla sprawiedliwości i nie grzeszcie; niektórzy bowiem nie mają poznania Boga; mówię to dla waszego zawstydzenia. [35] »Ale powie ktoś: A jak wzbudzani są umarli i w jakim ciele przychodzą? [36] »O nierozumny! To, co ty siejesz, nie jest ożywiane, jeśli nie obumrze. [37] »A co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma wyrosnąć, ale siejesz nagie ziarno, trafi się pszeniczne lub jakieś z pozostałych; [38] »A Bóg daje mu ciało, takie jak chce, a każdemu z nasion – ciało jemu właściwe. [39] »Nie każde ciało jest tym samym ciałem; ale istotnie inne jest ciało ludzi, a inne ciało zwierząt, jeszcze inne ryb, a inne ptaków. [40] »I są ciała niebiańskie i ciała ziemskie; lecz istotnie inna jest chwała niebiańskich, a inna ziemskich; [41] »Inna chwała słońca, a inna chwała księżyca, i inna chwała gwiazd; bo gwiazda od gwiazdy różni się w chwale. [42] »Tak jest i ze wzbudzeniem umarłych. Siane jest ciało w zniszczalności, wzbudzane jest w niezniszczalności; [43] »Siane jest w zniewadze, wzbudzane jest w chwale; siane jest w słabości, wzbudzane jest w mocy; [44] »Siane jest ciało duszą żyjące, wzbudzane jest ciało duchowe. Jeżeli jest ciało duszą żyjące, jest też ciało duchowe. [45] »Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. [46] »Jednak nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co duszą żyjące; potem to, co duchowe. [47] »Pierwszy człowiek z ziemi jest ziemski; drugi człowiek – Pan z nieba. [48] »Jaki ten ziemski, tacy i ziemscy ludzie; a jaki Ten niebiański, tacy i niebiańscy. [49] »A tak jak nosiliśmy obraz tego ziemskiego człowieka, tak też będziemy nosić obraz Tego niebiańskiego. [50] »To natomiast mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co zniszczalne nie może odziedziczyć niezniszczalności. [51] »Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni, [52] »W jednej chwili, w mgnieniu oka, podczas ostatniej trąby; bowiem zatrąbi trąba, a umarli zostaną wzbudzeni jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. [53] »Trzeba bowiem, aby to, co zniszczalne, przyoblekło niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblekło nieśmiertelność. [54] »A gdy to, co zniszczalne, przyoblecze niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo, które jest zapisane: Pochłonięta została śmierć w zwycięstwie. [55] »Gdzie jest, o śmierci, twoje żądło? Gdzie, o Hadesie, twoje zwycięstwo? [56] »Lecz żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest Prawo. [57] »Ale Bogu niech będzie wdzięczność, który daje nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. [58] »A tak, bracia moi umiłowani, stawajcie się stali, niewzruszeni, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. 
«  1 List do Koryntian 14 1 List do Koryntian 15 1 List do Koryntian 16  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl