Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Mateusza » Rozdział 10
«  Ewangelia Mateusza 9 Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I wezwawszy dwunastu uczniów Swoich, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. [2] »A dwunastu Apostołów te są imiona: Pierwszy Szymon, którego zowią Piotrem, i Andrzej brat jego; Jakób syn Zebedeuszów, i Jan brat jego; [3] »Filip i Bartłomiej; Tomasz i Mateusz celnik; Jakób Alfeuszów i Tadeusz; [4] »Szymon Kananejczyk i Judasz Iskajyota, który Go też wydał. [5] »Tych dwunastu posłał Jezus rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie odchodźcie i do miast Samarytańskich nie wchodźcie, [6] »ale raczej idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraelskiego. [7] »A szedłszy opowiadajcie, mówiąc: Że się przybliżyło Królestwo Niebieskie. [8] »Niemocnych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, czartów wyrzucajcie; darmoście wzięli, darmo dawajcie. [9] »Nie miejcie złota, ani srebra, ani pieniędzy w trzosach waszych; [10] »ani torby podróżnej, ani dwu sukien, ani obuwia, ani laski: albowiem godzien jest robotnik strawy swojej. [11] »A do któregokolwiek miasta albo miasteczka wnijdziecie, pytajcie się, kto w niem jest godzien, i tam mieszkajcie, dopóki nie wynijdziecie. [12] »A wchodząc do domu, pozdrawiajcie go, mówiąc: Pokój temu domowi. [13] »I jeśliby ten dom był godny, przyjdzie na niego wasz pokój; a jeśliby nie był godny, pokój wasz wróci się do was. [14] »A ktobykolwiek was nie przyjął ani nie słuchał mów waszych, to wychodząc precz z domu albo z miasta, otrząśnijcie proch z nóg waszych. [15] »Zaprawdę, powiadam wam, lżej będzie ziemi Sodomskiej i Gomorskiej w dzień sądny, niźli onemu miastu. [16] »Oto Ja was posyłam, jako owce między wilków. Bądźcież tedy roztropnymi jako węże, a prostymi jako gołębice. [17] »A strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać do rad i w bożnicach swoich biczować was będą. [18] »I do starostw i do królów będziecie wodzeni dla Mnie na świadectwo im i poganom. [19] »A gdy was wydadzą, nie myślcie, jako albo cobyście mówić mieli, albowiem będzie wam dane onej godziny, cobyście mówić mieli. [20] »Bo nie wy jesteście, którzy mówicie, ale Duch Ojca waszego jest, Który w was mówi. [21] »A wyda brat brata na śmierć i ojciec syna; i powstaną synowie przeciwko rodzicom i o śmierć ich przyprawiać będą; [22] »i będziecie w nienawiści u wszystkich dla Imienia Mojego; a kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. [23] »A gdy was będą prześladować w tem mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę, powiadam wam, że nie dokończycie miast Izraelskich przedtem nim przyjdzie Syn Człowieczy. [24] »Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad pana swego: [25] »dosyć uczniowi, aby był jako mistrz jego, i słudze jako pan jego. Jeśli Ojca rodziny Beelzebubem nazwali, to jakoż daleko więcej domowników Jego? [26] »Przeto nie bójcie się ich: albowiem niema nic tak skrytego, coby się wyjawić nie miało; ani nic tak tajemnego, czegoby wiedzieć nie miano. [27] »Co wam mówię w ciemności, to wy mówcie przy świetle; a co na ucho słyszycie, opowiadajcie na dachach. [28] »I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą, ale raczej bójcie się Tego, Który i duszę i ciało może zatracić do piekła. [29] »Izali nie dwóch wróbli sprzedają za drobny pieniądz? A jednak ani jeden z nich nie upadnie na ziemię bez Ojca waszego. [30] »A wasze wszystkie włosy na głowie są policzone. [31] »Nie bójcie się przeto: lepsi wy jesteście niż wiele wróbli. [32] »Wszelki tedy, kto Mię wyzna przed ludźmi, tego i Ja wyznam przed Ojcem Moim, Który jest w Niebiesiech. [33] »A ktoby się Mnie zaparł przed ludźmi, tego i Ja się zaprę przed Ojcem Moim, Który jest w Niebiesiech. [34] »Nie mniemajcie, żebym przyszedł puszczać pokój na ziemię: nie przyszedłem puszczać pokoju, ale miecz. [35] »Albowiem przyszedłem rozłączyć człowieka przeciwko ojcu jego, i córkę przeciw matce jej, i synowę przeciw świekrze jej. [36] »I będą nieprzyjaciółmi człowieka domownicy jego. [37] »Kto miłuje ojca albo matkę więcej niż Mnie, nie jest Mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę nade Mnie, nie jest Mnie godzien. [38] »I kto nie bierze krzyża swego i nie naśladuje Mnie, nie jest Mnie godzien. [39] »Kto znajduje duszę swoją, ten straci ją; a ktoby utracił duszę swą dla Mnie, ten znajdzie ją. [40] »Kto was przyjmuje, ten Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, ten przyjmuje Tego, Który Mię posłał. [41] »Kto przyjmuje proroka w imię proroka, ten otrzyma zapłatę proroka; i kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, ten otrzyma zapłatę sprawiedliwego. [42] »A ktobykolwiek dał się napić oto jednemu z tych najmniejszych kubek zimnej wody tylko w imię ucznia, zaprawdę, powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. 
«  Ewangelia Mateusza 9 Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.