Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Mateusza » Rozdział 13
«  Ewangelia Mateusza 12 Ewangelia Mateusza 13 Ewangelia Mateusza 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tegoż dnia Jezus wyszedłszy z domu, siedział nad morzem. [2] »I zgromadziły się do Niego wielkie rzesze, tak że wstąpiwszy w łódź siedziała wszystka rzesza stała na brzegu. [3] »I mówił im wiele przez podobieństwa, rzekąc: Oto wyszedł ten który sieje, siać. [4] »I gdy siał, niektóre padły przy drodze: i przyleciały ptaki niebieskie i pozjadały je. [5] »A drugie padły na miejsca opoczyste, gdzie nie miały wiele ziemi: i wnet wzeszły, ponieważ nie miały głębokiej ziemi, [6] »ale gdy słońce wzeszło, wygorzały i ponieważ nie miały korzenia, uschły. [7] »A drugie padły w ciernie, i ciernie wyrosły i zadusiły je. [8] »A insze padły na ziemię dobrą i dały owoc: jedne stokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. [9] »Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. [10] »– I przystąpiwszy uczniowie, rzekli Mu: Czemu w podobieństwach im mówisz? [11] »A On odpowiadając rzekł im: Ponieważ wam dane jest wiedzieć tajemnice Królestwa Niebieskiego, a im nie jest dane. [12] »Albowiem ktokolwiek ma, będzie mu dane i obfitować będzie; a temu kto niema, i to co ma, będzie odjęte od niego. [13] »Dlatego im w podobieństwach mówię, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją; [14] »i spełnia się w nich proroctwo Izaijasza mówiącego: Słyszeniem słuchać będziecie, a nie zrozumiecie; a patrząc widzieć będziecie, a nie ujrzycie; [15] »albowiem zatyło serce ludu tego, i uszami z ciężkością słuchali, i oczy swe zamrużyli, ażeby kiedy oczyma nie widzieli i uszami nie słyszeli, i sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, i żebym nie uzdrowił ich. [16] »Ale wasze oczy błogosławione, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. [17] »Albowiem zaprawdę powiadam wam, że wielu proroków i sprawiedliwych żądali widzieć, co wy widzicie, a nie widzieli, i słyszeć, co wy słyszycie, a nie słyszeli. [18] »Wy tedy posłuchajcie podobieństwa o siewcy: [19] »Wszelki kto słucha słowa Królestwa, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa co było wsiane w serce jego: to jest ten, który przy drodze jest posiany. [20] »A na opoczystych miejscach posiany jest ten, który wprawdzie słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, [21] »ale nie ma korzenia w sobie, gdyż doczesny jest; i kiedy przypadnie ucisk i prześladowanie dla słowa, zaraz się gorszy. [22] »A posianym między ciernie jest ten, który słowa Bożego słucha, ale pieczołowanie tego świata i omamienie bogactw zadusza słowo, i staje się bez pożytku. [23] »A wsianym w dobrą ziemię jest ten, który słucha słowa i rozumie, i owoc przynosi: i czyni jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. [24] »Inne jeszcze przedłożył im podobieństwo, mówiąc: Podobne się stało Królestwo Niebieskie człowiekowi, który posiał dobre nasienie na roli swojej. [25] »A gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego, i nasiał kąkolu między pszenicą, i odszedł. [26] »A gdy urosła trawa i uczyniła owoc, wtedy pokazał się i kąkol. [27] »A przystąpiwszy słudzy onego gospodarza, rzekli mu: Panie, izaliś nie posiał dobrego nasienia na roli twojej? Skąd tedy kąkol ma? [28] »I rzekł im: Nieprzyjazny człowiek to uczynił. A słudzy rzekli mu: Chcesz, że pójdziemy i zbierzemy go? [29] »A on rzekł: Nie, byście snać zbierając kąkol, nie wykorzenili wraz z nim i pszenicy. [30] »Dopuśćcie obojgu rość aż do żniwa; a w czasie żniwa rzekę żeńcom: Zbierzcie pierwej kąkol i zwiążcie go w snopki ku spaleniu, a pszenicę zgromadźcie do gumna mojego. [31] »Insze też podobieństwo powiedział im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebieskie ziarnu gorczycznemu, które człowiek wziąwszy, posiał na roli swojej; [32] »które choć najmniejsze jest ze wszelkiego nasienia, ale kiedy urośnie, większe jest od wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak że przychodzą ptaki niebieskie i mieszkają na gałęziach jego. [33] »Insze jeszcze podobieństwo powiedział im: Podobne jest Królestwo Niebieskie kwasowi, który wziąwszy niewiasta, zakryła we trzy miary mąki, aż wszystka skwaśniała. [34] »To wszystko mówił Jezus w podobieństwach do rzeszy, a okrom podobieństwa nie mówił im; [35] »aby się wypełniło to co jest powiedziane przez proroka mówiącego: Otworzę usta Moje w przypowieściach, będę wypowiadał skryte rzeczy od założenia świata. [36] »Wtedy rozpuściwszy rzesze, przyszedł do domu. I przystąpili do Niego uczniowie Jego, mówiąc: Wyłóż nam podobieństwo o kąkolu na roli. [37] »A On odpowiadając, rzekł im: Ten który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. [38] »A rolą jest świat. A dobrem nasieniem są synowie Królestwa. A kąkolem są synowie złego. [39] »A nieprzyjacielem, który go nasiał, jest dyabeł, A żniwem jest dokonanie świata. A żeńcami są Aniołowie. [40] »Jako tedy kąkol zbierają i palą ogniem, tak będzie i w dokonaniu świata: [41] »pośle Syn Człowieczy Aniołów Swoich, i zbiorą z Królestwa Jego wszystkie zgorszenia i tych którzy czynią nieprawość, [42] »i wrzucą ich w piec ognisty: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. [43] »Wtedy sprawiedliwi świecić będą jako słońce w Królestwie Ojca ich. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. [44] »Podobne jest Królestwo Niebieskie skarbowi ukrytemu w roli, który znalazłszy człowiek, skrył i z radości, którą ma z niego, odchodzi i wszystko co ma, sprzedaje i kupuje oną rolę. [45] »Znowu podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi kupcowi, szukającemu dobrych pereł. [46] »A znalazłszy jedną drogą perłę, odszedł i sprzedał wszystko co miał, i kupił ją. [47] »Znowu podobne jest Królestwo Niebieskie niewodowi zapuszczonemu w morze i zgromadzającemu ze wszelkiego rodzaju ryb, [48] »który gdy się napełnił, wyciągnąwszy na brzeg i usiadłszy, wybrali dobre ryby w naczynia, a złe precz wyrzucili. [49] »Tak będzie w dokonaniu świata: wynijdą Aniołowie i wyłączą złych z pośrodku sprawiedliwych [50] »i wrzucą ich w piec ognisty: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. [51] »Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak, Panie. [52] »I rzekł im: Przeto każdy nauczyciel Zakonu nauczony o Królestwie Niebieskiem podobny jest człowiekowi gospodarzowi, który wyjmuje ze skarbnicy swojej nowe i stare rzeczy. [53] »I stało się, gdy Jezus dokończył tych przypowieści, odszedł stamtąd. [54] »I przyszedłszy do ojczyzny Swojej, nauczał ich w bożnicach ich, tak że się zdumiewali i mówili: Skądże u tego ta mądrość i cuda? [55] »Izali ten nie jest synem rzemieślnika? Izali matki jego nie zowią Maryą, a braci jego Jakóbem i Józefem, i Szymonem i Judą? [56] »A siostry jego izali nie wszystkie są u nas? Skądże tedy u tego to wszystko? [57] »I gorszyli się z Niego. A Jezus rzekł im: Nie jest prorok bez czci, jedno w ojczyźnie swojej i w domu swoim. [58] »I nie uczynił tam cudów wiele z przyczyny niedowiarstwa ich. 
«  Ewangelia Mateusza 12 Ewangelia Mateusza 13 Ewangelia Mateusza 14  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.