Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Mateusza » Rozdział 19
«  Ewangelia Mateusza 18 Ewangelia Mateusza 19 Ewangelia Mateusza 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się, gdy Jezus dokończył tych mów, odszedł z Galilei i przyszedł w granice Judei za Jordan. [2] »I szły za Nim wielkie rzesze, i uzdrowił je tam. [3] »I przyszli do Niego Faryzeusze, kusząc Go i mówiąc: Godzili się człowiekowi opuścić żonę swoją dla którejkolwiek przyczyny? [4] »A On odpowiadając, rzekł im: Nie czytaliście, że Ten Który stworzył człowieka od początku, mężczyznę i niewiastę stworzył ich, [5] »i rzekł: A przeto opuści człowiek ojca i matkę i złączy się z żoną swoją, i będą dwoje w jednem ciele? [6] »A tak już nie są dwoje, ale są jednem ciałem. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. [7] »Rzekli Mu: Czemu tedy Mojżesz rozkazał dawać list rozwodny i opuścić? [8] »Rzekł im: Ponieważ Mojżesz dla zatwardziałości serca waszego dopuścił wam opuszczać żony wasze: lecz od początku nie było tak. [9] »A Ja wam powiadam, że ktobykolwiek opuścił żonę swoją, oprócz z przyczyny porubstwa, a insząby pojął, cudzołoży; i ktoby opuszczoną pojął, cudzołoży. [10] »Rzekli Mu uczniowie Jego: Jeśli taka jest sprawa człowieka z żoną, to lepiej się nie żenić. [11] »A On rzekł im: Nie wszyscy pojmują to słowo, ale ci którym jest dane. [12] »Albowiem są rzezańcy, którzy się z żywota matki tak narodzili; i są rzezańcy, którzy od ludzi są uczynieni; i są rzezańcy, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami się rzezańcami uczynili. Kto może pojąć, ten niech pojmuje. [13] »Wtedy przyniesiono Mu dziatki, aby ręce włożył na nie i modlił się. Ale uczniowie łajali im. [14] »Lecz Jezus rzekł im: Zaniechajcie dziatek i nie zabraniajcie im przychodzić do Mnie, albowiem takowych jest Królestwo Niebieskie. [15] »I gdy włożył na nie ręce, odszedł stamtąd. [16] »A oto jeden przystąpiwszy, rzekł Mu: Nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, abym miał żywot wieczny? [17] »A On mu rzekł: Czemu Mię pytasz o dobrym? Jeden jest dobry, Bóg. A jeśli chcesz wnijść do żywota, chowaj przykazania. [18] »Rzekł Mu: Które? A Jezus rzekł: Nie będziesz mężobójstwa czynił. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz czynił kradzieży. Nie będziesz fałszywego świadectwa mówił. [19] »Czcij ojca twego i matkę twoją. I będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie. [20] »Rzekł Mu młodzieniec: Wszystkiego tego strzegłem od młodości mojej: czegóż mi jeszcze nie dostaje? [21] »Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj co masz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; i przyjdź naśladuj Mnie. [22] »A gdy usłyszał on młodzieniec to słowo, odszedł smutny, albowiem miał majętności wiele. [23] »A Jezus rzekł uczniom Swoim: Zaprawdę, powiadam wam, że bogaty z trudnością wnijdzie do Królestwa Niebieskiego. [24] »I znowu wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wnijść do Królestwa Niebieskiego. [25] »A usłyszawszy to uczniowie, dziwowali się bardzo, mówiąc: Któż tedy może być zbawiony? [26] »A Jezus wejrzawszy na nich, rzekł im: U ludzi to jest rzecz niepodobna, ale u Boga wszystko jest podobne. [27] »Wtedy Piotr odpowiadając, rzekł Mu: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą: cóż nam tedy będzie? [28] »A Jezus rzekł im: Zaprawdę, powiadam wam, że wy którzyście poszli za Mną, w odrodzeniu, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na stolicy Majestatu Swego, będziecie i wy siedzieć na dwunastu stolicach, sądząc dwanaście pokoleń Izraelskich. [29] »I wszelki ktoby opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo synów, albo rolę dla Imienia Mojego, stokroć tyle otrzyma i żywot wieczny odzierży. [30] »A wielu pierwszych będą ostatnimi, a ostatnich–pierwszymi. 
«  Ewangelia Mateusza 18 Ewangelia Mateusza 19 Ewangelia Mateusza 20  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.