Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Mateusza » Rozdział 25
«  Ewangelia Mateusza 24 Ewangelia Mateusza 25 Ewangelia Mateusza 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie dziesięciu pannom, które wziąwszy lampy swoje, wyszły naprzeciw Oblubieńcowi i Oblubienicy. [2] »A pięć z nich było głupich, a pięć mądrych. [3] »Ale pięć głupich wziąwszy lampy, nie wzięły oleju z sobą; [4] »a mądre wzięły oleju w naczynia swoje z lampami. [5] »A gdy Oblubieniec omieszkiwał, zdrzemały się wszystkie i posnęły. [6] »A o północy stało się wołanie: Oto Oblubieniec idzie, wynijdźcie naprzeciwko Niemu. [7] »Wtedy wstały one wszystkie panny i uporządkowały lampy swoje. [8] »Ale głupie rzekły mądrym: Dajcie nam z oleju waszego, boć lampy nasze gasną. [9] »Odpowiedziały mądre, mówiąc: Aby snać nam i wam nie zbrakło, idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. [10] »A gdy szły kupować, przyszedł Oblubieniec, i te które były gotowe, weszły z Nim na gody: i zamknione zostały drzwi. [11] »A naostatek przyszły i one drugie panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. [12] »A On odpowiadając, rzekł: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. [13] »Czuwajcież tedy, bo nie wiecie dnia ani godziny, w której Syn Człowieczy przyjdzie. [14] »Albowiem On jako człowiek, który odjeżdżając daleko, wezwał sług swoich i powierzył im dobra swoje. [15] »I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a innemu jeden, każdemu według jego własnej mocy; i zaraz odjechał. [16] »A poszedłszy ten, który był otrzymał pięć talentów, robił nimi i zyskał drugie pięć. [17] »Także i ten, który był otrzymał dwa, zyskał drugie dwa. [18] »Lecz ten, który otrzymał jeden, poszedłszy zakopał go w ziemię i skrył pieniądze Pana swego. [19] »A po niemałym czasie wrócił się Pan onych sług i uczynił obrachunek z nimi. [20] »I przystąpiwszy ten, który był otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć talentów, mówiąc: Panie, powierzyłeś mi pięć talentów: otom drugie pięć zyskał. [21] »Rzekł mu Pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny: ponieważeś nad małem był wierny, nad wielu cię postanowię: wnijdź do wesela Pana twego. [22] »A przystąpił też i ten, który był dwa talenty otrzymał, i rzekł: Panie, powierzyłeś mi dwa talenty: otom drugie dwa zyskał przez nie. [23] »Rzekł mu Pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny: ponieważeś nad małem był wierny, nad wielu cię postanowię: wnijdź do wesela Pana twego. [24] »A przystąpiwszy też i ten, który był jeden talent otrzymał, rzekł: Panie, wiem, żeś jest człowiek srogi: żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozproszył; [25] »i bojąc się odszedłem i skryłem talent Twój w ziemię: oto masz co jest Twoje. [26] »A odpowiadając Pan jego, rzekł mu: Sługo zły i gnuśny: wiedziałeś, że żnę, gdziem nie siał, i zgromadzam, gdziem nie rozproszył: [27] »powinieneś był tedy pieniądze moje poruczyć bankierom, a ja przyszedłszy z pewnością odebrałbym swoje z zyskiem. [28] »A przeto weźmijcie od niego talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. [29] »Albowiem wszelkiemu kto ma, będzie dane, i będzie miał obficie; a temu, który nie ma, i to co zdaje się mieć, będzie wzięte od niego. [30] »A niepożytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. [31] »A gdy Syn Człowieczy przyjdzie w Majestacie Swoim i wszyscy Aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na stolicy Majestatu Swego, [32] »i będą zgromadzone przed Niego wszystkie narody: i odłączy jedne od drugich, jako pasterz odłącza owce od kozłów; [33] »i postawi owce po prawicy Swojej, a kozłów po lewicy. [34] »Wtedy rzecze Król tym, którzy będą po prawicy Jego: Pójdźcie, błogosławieni Ojca Mojego, otrzymajcie Królestwo zgotowane wam od założenia świata; [35] »albowiem łaknąłem, i daliście Mi jeść; pragnąłem, i napoiliście Mię; byłem gościem, i przyjęliście Mię; [36] »byłem nagim, i przyodzialiście Mię: byłem chorym, i nawiedziliście Mię; byłem w więzieniu, i przyszliście do Mnie. [37] »Wtedy Mu odpowiedzą sprawiedliwi, mówiąc: Panie, kiedyżeśmy Cię widzieli łaknącym, a nakarmiliśmy Cię; pragnącym, i daliśmy Ci pić; [38] »kiedyśmy Cię też widzieli gościem, i przyjęliśmy Cię; albo nagim, i przyodzialiśmy Cię; [39] »albo kiedyśmy Cię widzieli chorym albo w ciemnicy, i przyszliśmy do Ciebie? [40] »A odpowiadając Król, rzecze im: Zaprawdę, powiadam wam, pókiście czynili jednemu z tych braci Moich najmniejszych, toście Mnie uczynili. [41] »Wtedy rzecze i tym którzy po lewicy będą: Idźcie ode Mnie przeklęci w ogień wieczny, który zgotowany jest dyabłu i aniołom jego: [42] »albowiem łaknąłem, a nie daliście Mi jeść; pragnąłem, a nie daliście Mi pić; [43] »byłem gościem, a nie przyjęliście Mię; byłem nagim, a nie przyodzialiście Mię; byłem chorym i w ciemnicy, a nie nawiedziliście Mię. [44] »Wtedy Mu odpowiedzą i oni, mówiąc: Panie, kiedyżeśmy Cię widzieli łaknącym, albo pragnącym, albo gościem, albo nagim, albo niemocnym, albo w ciemnicy, a nie służyliśmy Ci? [45] »Wtedy im odpowie, mówiąc: Zaprawdę, powiadam wam: pókiście nie uczynili jednemu z tych najmniejszych, aniście Mnie nie uczynili. [46] »I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi do żywota wiecznego. 
«  Ewangelia Mateusza 24 Ewangelia Mateusza 25 Ewangelia Mateusza 26  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.