Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Mateusza » Rozdział 27
«  Ewangelia Mateusza 26 Ewangelia Mateusza 27 Ewangelia Mateusza 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy było rano, weszli w radę wszyscy przedniejsi kapłani i starsi ludu przeciwko Jezusowi, aby Go o śmierć przyprawili. [2] »I związawszy przywiedli Go i podali Piłatowi Ponckiemu, staroście. [3] »Wtedy ujrzawszy Judasz, który Go wydał, że został skazany, żalem zdjęty, odniósł trzydzieści srebrnych kapłańskim książętom i starszym, [4] »mówiąc: Zgrzeszyłem, wydawszy Krew Sprawiedliwą. A oni rzekli: Co nam do tego? ty siebie patrz. [5] »I porzuciwszy srebrniki w kościele, odszedł i poszedłszy obwiesił się. [6] »A książęta kapłańscy wziąwszy srebrniki, rzekli: Nie godzi się ich kłaść do skarbony, bo jest to zapłata krwi. [7] »I naradziwszy się, kupili za nie rolę garncarską na grzebanie pielgrzymów. [8] »Dlatego ona rola nazwana jest Haceldama, to jest Rolą Krwi, aż do dzisiejszego dnia. [9] »Wtedy się wypełniło, co jest powiedziane przez Jeremiasza proroka mówiącego: I wzięli trzydzieści srebrnych, zapłatę za Oszacowanego, Którego oszacowali z synów Izraelskich, [10] »i dali je na rolę garncarza, jako im postanowił Pan. [11] »A Jezus stanął przed starostą, i pytał Go starosta mówiąc: Tyś jest król Żydowski? Rzekł mu Jezus: Ty powiadasz. [12] »A gdy na Niego skarżyli książęta kapłańscy i starsi ludu, nic nie odpowiedział. [13] »Wtedy rzekł Mu Piłat: Nie słyszysz, jako wiele przeciwko tobie świadectw przywodzą? [14] »I nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak że się bardzo dziwował starosta. [15] »A na dzień uroczysty zwykł był starosta wypuszczać pospólstwu jednego więźnia, któregoby chcieli. [16] »A miał natenczas więźnia znacznego, którego zwano Barabbaszem. [17] »Gdy się tedy oni zebrali, rzekł Piłat: Którego chcecie, wypuszczę wam: Barabbasza, czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? [18] »Bo wiedział, że go z zazdrości wydali. [19] »A gdy on siedział na stolicy sądowej, posłała do niego żona jego, mówiąc: Nic tobie i Temu Sprawiedliwemu, albowiem wiele cierpiałam dziś przez sen dla Niego. [20] »Ale przedniejsi kapłani i starsi namówili pospólstwo, aby prosili o Barabbasza, a Jezusa stracili. [21] »A odpowiadając starosta, rzekł im: Którego chcecie, abym wam wypuścił z tych dwóch? A oni rzekli: Barabbasza. [22] »Rzekł im Piłat: Cóż tedy uczynię z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Rzekli wszyscy: Niech będzie ukrzyżowany. [23] »Rzekł im starosta: Cóż wżdy złego uczynił? A oni więcej wołali, mówiąc: Niech będzie ukrzyżowany. [24] »A widząc Piłat, że nic nie pomagało, ale większy się rozruch dział, wziąwszy wodę umył ręce przed pospólstwem, mówiąc: Nie jestem ja winien krwi tego Sprawiedliwego: wy się patrzcie. [25] »A odpowiadając wszystek lud, rzekł: Krew jego na nas i na synów naszych. [26] »Wtedy im wypuścił Barabbasza, a Jezusa ubiczowanego podał im, aby był ukrzyżowany. [27] »Wtedy żołnierze starosty, wziąwszy Jezusa do ratusza, zebrali do Niego wszystką kohortę [28] »i zwlókłszy Go, włożyli Nań płaszcz szkarłatny, [29] »i uplótłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę Jego i trzcinę w prawicę Jego. A klękając przed Nim, naigrawali się z Niego, mówiąc: Bądź pozdrowiony, królu Żydowski. [30] »I plwając na Niego, wzięli trzcinę i bili głowę Jego. [31] »A gdy się z Niego naigrali, zwlekli z Niego płaszcz i oblekli Go w odzienie Jego i powiedli Go, aby ukrzyżowali. [32] »A wychodząc znaleźli człowieka Cyrenejczyka, imieniem Szymona: tego przymusili, aby niósł krzyż Jego. [33] »I przyszli na miejsce, które zowią Golgotha, co się wykłada: miejsce trupiej głowy. [34] »I dali mu pić wino z żółcią zmieszane; i gdy skosztował, nie chciał pić. [35] »A ukrzyżowawszy Go, rozdzielili odzienia Jego, rzuciwszy los, aby się wypełniło, co jest powiedziane przez proroka mówiącego: Rozdzielili sobie odzienia Moje, a o suknię Moją los miotali. [36] »I siedząc strzegli Go. [37] »I położyli nad głową Jego napisaną winę Jego: Ten jest Jezus, Król Żydowski. [38] »Wtedy ukrzyżowani byli z Nim dwaj łotrowie: jeden po prawicy, a drugi po lewicy. [39] »A przechodzący mimo bluźnili Mu, chwiejąc głowami swemi [40] »i mówiąc: Hej ty, co rozwalasz Kościół Boży i za trzy dni znowu go odbudowujesz, zachowaj samego siebie: jeśliś jest Syn Boży, zstąp z krzyża. [41] »Podobnie też i książęta kapłańscy z nauczycielami Zakonnymi i starszymi, naigrawając się mówili: [42] »Innych zachował, a sam siebie zachować nie może: jeśli jest Królem Izraelskim, niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy Mu. [43] »Ufał w Bogu, niech go teraz wybawi, jeśli go chce. Bo powiedział, że: Jestem Synem Bożym. [44] »Tak samo i łotrowie, którzy byli z Nim ukrzyżowani, urągali Mu. [45] »A od szóstej godziny stała się ciemność po wszystkiej ziemi aż do dziewiątej godziny. [46] »A około dziewiątej godziny zawołał Jezus głosem wielkim mówiąc: Eli, Eli, lamma Sabachtani, – to jest: Boże Mój, Boże Mój, czemuś Mię opuścił? [47] »A niektórzy ze stojących tam, słysząc to, mówili: Eliasza ten woła. [48] »I natychmiast pobieżawszy jeden z nich i wziąwszy gąbkę, napełnił octem i włożył na trzcinę, i dawał Mu pić. [49] »Lecz drudzy mówili: Zaniechaj, patrzajmy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawił. [50] »A Jezus zawoławszy powtóre wielkim głosem, wypuścił ducha. [51] »I oto zasłona kościelna rozdarła się na dwie części od wierzchu aż do dołu, i ziemia zadrżała, i skały się popadały, [52] »i groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy byli posnęli, powstało [53] »i wyszedłszy z grobów po zmartwychwstaniu Jego, weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu. [54] »A setnik i ci co z nim byli, strzegąc Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to co się działo, zlękli się bardzo, mówiąc: Zaiste, ten był Synem Bożym. [55] »A było tam wiele niewiast zdaleka, które były poszły z Jezusem od Galilei posługując Mu, [56] »między któremi była Marya Magdalena, i Marya Jakóbowa, i Józefowa matka, i matka synów Zebedeuszowych. [57] »A gdy był wieczór, przyszedł niektóry człowiek bogaty z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusowym. [58] »Ten przyszedł do Piłata i prosił o Ciało Jezusowe. Wtedy Piłat kazał oddać Ciało. [59] »I Józef wziąwszy Ciało, uwinął je w czyste prześcieradło [60] »i położył je w nowym grobie swoim, który był w skale wykował; i przywalił do drzwi grobu kamień wielki i odszedł. [61] »A była tam Marya Magdalena i druga Marya, siedząc naprzeciwko grobu. [62] »A nazajutrz, którym jest dzień po Przygotowaniu zebrali, się przedniejsi kapłani i Faryzeusze do Piłata, [63] »mówiąc: Panie, wspomnieliśmy, że on zwodziciel powiedział jeszcze żyjąc: Po trzech dniach zmartwychwstanę: [64] »– przeto rozkaż, aby strzeżono grobu aż do dnia trzeciego, aby snać nie przyszli uczniowie jego i nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatni błąd gorszy niż pierwszy. [65] »Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcie, strzeżcie, jako umiecie. [66] »A oni poszedłszy, obwarowali grób, opieczętowawszy kamień ze strażą. 
«  Ewangelia Mateusza 26 Ewangelia Mateusza 27 Ewangelia Mateusza 28  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.