Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Marka » Rozdział 3
«  Ewangelia Marka 2 Ewangelia Marka 3 Ewangelia Marka 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I znowu wszedł do bożnicy. A był tam człowiek mający uschłą rękę. [2] »I podstrzegali Go, jeśliby w szabaty uzdrawiał, aby Go oskarżyli. [3] »I rzekł człowiekowi mającemu uschłą rękę: Powstań w pośrodek. [4] »I rzekł im: Godzili się w szabaty dobrze czynić, czy źle? Duszę uzdrowić, czy zabić? Ale oni milczeli. [5] »I pojrzawszy po nich z gniewem, zasmuciwszy się dla ślepoty serca ich, rzekł człowiekowi: Wyciągnij rękę twą. I wyciągnął. I przywrócona mu została ręka. [6] »A Faryzeusze wyszedłszy czynili natychmiast radę z Herodyanami przeciwko Niemu, jakoby Go stracili. [7] »A Jezus z uczniami Swymi odszedł do morza. I wielka rzesza z Galilei i z Judei szła za Nim: [8] »i z Jeruzalem, i z Idumei, i z Zajordania, i ci którzy około Tyru i Sydonu, mnóstwo wielkie, słysząc co czynił, przyszli do Niego. [9] »I rzekł uczniom Swym, aby miał łódkę ku potrzebie z powodu rzeszy, żeby Go nie cisnęli. [10] »Albowiem wielu ich uzdrawiał, tak że się na Niego cisnęli, aby się Go dotykali którzykolwiek mieli jakie niemoce. [11] »A duchy nieczyste gdy Go ujrzały, padały przed Nim i wołały mówiące: Tyś jest Syn Boży. [12] »I bardzo im groził, aby Go nie wyjawiały. [13] »I wstąpiwszy na górę, wezwał do Siebie tych, których Sam chciał: i przyszli do Niego. [14] »I uczynił, aby Dwunastu było z Nim, i żeby ich posłał przepowiadać. [15] »I dał im moc uzdrawiania niemocy i wyganiania czartów. [16] »I dał Szymonowi imię Piotr. [17] »I (wezwał) Jakóba Zebedeuszowego i Jana, brata Jakóbowego, i dał im imiona Boanerges, co znaczy synowie gromu. [18] »I Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakóba Alfeuszowego, i Tadeusza, i Szymona Kananejskiego [19] »i Judasza Iskaryotę, który Go też wydał. [20] »I przyszli do domu, i zbiegła się rzesza znowu, tak że nie mogli ani chleba jeść. [21] »A gdy usłyszeli swoi, wyszli aby Go pojmali. Bo mówili, że od rozumu odszedł. [22] »A nauczyciele Zakonni, którzy byli przyszli z Jeruzalem, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia czartowskiego czartów wygania. [23] »I wezwawszy ich, mówił do nich w przypowieściach: Jakoż może szatan szatana wyganiać? [24] »I jeśliby królestwo przeciw sobie było rozdzielone, nie może się to królestwo ostać. [25] »I dom jeśliby przeciwko sobie był rozdzielony, nie może się ostać ten dom. [26] »I szatan jeśliby sam przeciwko sobie powstał, rozdzielony jest i nie będzie się mógł ostać, ale jest z nim koniec. [27] »Nikt nie może rozchwycić narzędzi mocarza wszedłszy do domu jego, jeśliby pierwej onego mocarza nie związał, i dopiero wtenczas dom jego rozchwyci. [28] »Zaprawdę, powiadam wam, że wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, i bluźnierstwa, któremiby bluźnili, [29] »ale ktoby bluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie miał odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiecznego. [30] »Ponieważ mówili: Ma ducha nieczystego. [31] »I przyszli matka Jego i bracia. I stojąc przed domem posłali do Niego, wołając Go. [32] »A rzesza siedziała wokoło Niego. I powiedziano Mu: Oto matka Twoja i bracia Twoi przed domem szukają Cię. [33] »A odpowiadając im, rzekł: Któż jest matką Moją i braćmi Moimi? [34] »I spojrzawszy na tych, którzy naokoło Niego siedzieli, rzekł: Oto matka Moja i bracia Moi. [35] »Albowiem ktoby czynił wolę Bożą, ten bratem Moim, i siostrą Moją, i matką Moją jest. 
«  Ewangelia Marka 2 Ewangelia Marka 3 Ewangelia Marka 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.