Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Łukasza » Rozdział 2
«  Ewangelia Łukasza 1 Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się w one dni, wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby był spisany wszystek świat. [2] »Ten pierwszy spis uczyniony został przez wielkorządcę Syryjskiego Cyryna. [3] »I szli wszyscy, aby się zapisali, każdy do swego miasta. [4] »Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazareth, do Judei, do miasta Dawidowego, które zowią Bethlehem, przeto że był z domu i pokolenia Dawidowego, [5] »aby był zapisany z Maryą, poślubioną sobie małżonką brzemienną. [6] »I stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby porodziła. [7] »I porodziła Syna swego pierworodnego i uwinęła Go w pieluszki i położyła Go w żłobie, ponieważ nie było dla nich miejsca w gospodzie. [8] »A byli w onejże krainie pasterze czuwający i odbywający nocne straże nad trzodą swoją. [9] »I oto Anioł Pański stanął przy nich, i jasność Boża zewsząd oświeciła ich. I polękali się wielką bojaźnią. [10] »I rzekł im Anioł: Nie bójcie się, albowiem oto opowiadam wam wesele wielkie, które będzie wszystkiemu ludowi, [11] »że się wam dziś narodził Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem, w mieście Dawidowem. [12] »I oto wam daję znak: Znajdziecie Niemowlątko uwinione w pieluszki i położone w żłobie. [13] »I natychmiast było z Aniołem mnóstwo wojska niebieskiego, chwalących Boga i mówiących: [14] »Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. [15] »I stało się, gdy odeszli od nich Aniołowie do nieba, pasterze mówili jeden do drugiego: Pójdźmy aż do Bethlehem i oglądajmy to słowo, które się stało, które nam Pan ukazał. [16] »I przyszli kwapiąc się, i znaleźli Maryę i Józefa i Niemowlątko położone w żłobie. [17] »A ujrzawszy, poznali słowo, które im było opowiedziane o Dzieciątku tem. [18] »I wszyscy, którzy usłyszeli, dziwowali się temu, co im pasterze mówili. [19] »Lecz Marya wszystkie te słowa zachowywała, rozważając w sercu swojem. [20] »I wrócili się pasterze, wielbiąc i wychwalając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, tak jako im było powiedziane. [21] »A gdy się wypełniło osiem dni, aby było obrzezane Dzieciątko, nazwanem zostało imię Jego Jezus, którem było nazwane od Anioła pierwej, niźli się w żywocie poczęło. [22] »A gdy się wypełniły dni oczyszczenia jej według Zakonu Mojżeszowego, przynieśli Go do Jeruzalem, aby Go stawili Panu, [23] »jako napisane jest w Zakonie Pańskim: Że wszelki mężczyzna otwierający żywot, świętym Panu nazwany będzie. [24] »I żeby dali ofiarę, według tego, co jest powiedziane w Zakonie Pańskim, parę synogarlic, albo dwoje gołąbiąt. [25] »A oto był w Jeruzalem człowiek, któremu imię było Symeon. A człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący Pociechy Izraelskiej, i Duch Święty był w nim. [26] »I wziął był odpowiedź od Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Chrystusa Pańskiego. [27] »I przyszedł w Duchu do Kościoła. I gdy wwodzili Dzieciątko Jezus rodzice Jego, aby uczynili za Nie według zwyczaju Zakonnego, [28] »on też wziął Je na ręce swoje i błogosławił Boga, i mówił: [29] »Teraz puszczasz sługę twego, Panie, w pokoju według słowa Twego, [30] »gdyż oczy moje oglądały Zbawienie Twoje, [31] »któreś zgotował przed oblicznością wszystkich narodów: [32] »Światłość na objawienie poganom i chwałę ludu Twojego Izraelskiego. [33] »I byli bardzo zdziwieni ojciec Jego i matka tem, co było o Niem mówione. [34] »I błogosławił im Symeon, i rzekł do Maryi, matki Jego: Oto Ten położon jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, [35] »i duszę twą własną przeniknie miecz, aby myśli z wielu serc były objawione. [36] »I była Anna prorokini, córka Fanuelowa, z pokolenia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a siedem lat żyła z mężem swym od panieństwa swego, [37] »i była wdową aż do lat osiemdziesięciu i czterech, i nie odchodziła od Kościoła, postami i modlitwami służąc Bogu we dnie i w nocy. [38] »Ta w tejże godzinie nadszedłszy, wyznawała Panu i opowiadała o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Izraelskiego w Jeruzalem. [39] »A gdy wykonali wszystko według Zakonu Pańskiego, wrócili się do Galilei, do Nazareth, miasta swego. [40] »A Dziecię rosło i umacniało się w Duchu pełne mądrości, i łaska Boża była w Niem. [41] »I chodzili rodzice Jego na każdy rok do Jeruzalem, na dzień uroczysty Paschy. [42] »A gdy był już we dwunastu latach, gdy oni wstąpili do Jeruzalem według zwyczaju dnia świętego, [43] »i wypełniwszy dni (święte), gdy się wracali (do domu), zostało Dziecię Jezus w Jeruzalem, i nie wiedzieli tego rodzice Jego. [44] »A spodziewając się, że był On w innem towarzystwie, uszli dzień drogi. I szukali Go między krewnymi i znajomymi, [45] »a nie znalazłszy wrócili się do Jeruzalem, szukając Go. [46] »I stało się, po trzech dniach znaleźli Go w Kościele siedzącego w pośrodku nauczycieli Zakonnych, słuchającego ich i pytającego ich. [47] »A zdumiewali się wszyscy, którzy Go słuchali, nad roztropnością i odpowiedziami Jego. [48] »A widząc to, zdziwili się. I rzekła do Niego matka Jego: Synu, cóżeś nam tak uczynił? Oto ojciec Twój i ja żałośni szukaliśmy Cię. [49] »A On rzekł do nich: Coż jest, żeście Mię szukali? Izaliście nie wiedzieli, że w tych rzeczach, które są Ojca Mojego, potrzeba, abym był? [50] »A oni nie zrozumieli tego słowa, które im powiedział. [51] »I zstąpił z nimi i przyszedł do Nazareth, i był im poddany. A matka Jego zachowywała te wszystkie słowa w sercu swojem. [52] »A Jezus pomnażał się w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 
«  Ewangelia Łukasza 1 Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.