Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Jana » Rozdział 3
«  Ewangelia Jana 2 Ewangelia Jana 3 Ewangelia Jana 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A był człowiek z Faryzeuszów imieniem Nikodem, książę Żydowski. [2] »Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł Mu: Rabbi, wiemy, żeś przyszedł od Boga nauczycielem. Nikt bowiem nie może czynić tych znaków, które Ty czynisz, jeśliby nie był z nim Bóg. [3] »Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Jeśli się kto nie odrodzi znowu, nie może oglądać Królestwa Bożego. [4] »Rzekł do Niego Nikodem: Jakoż się człowiek może znowu narodzić, będąc starym? Izali może znowu w żywot matki swej wnijść i odrodzić się? [5] »Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Jeśli się kto nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wnijść do Królestwa Bożego. [6] »Co się narodziło z ciała, ciałem jest; a co się narodziło z Ducha, duchem jest. [7] »Nie dziwuj się, żem ci powiedział: Potrzeba się wam narodzić znowu. [8] »Duch gdzie chce, tchnie, i głos Jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, albo dokąd idzie. Takci jest każdy, kto się narodził z Ducha. [9] »Odpowiedział Nikodem i rzekł Mu: Jakoż to może być? [10] »Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? [11] »Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to, co wiemy, mówimy, a cośmy widzieli, o tem świadczymy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. [12] »Jeśliż nie wierzycie, gdym wam ziemskie rzeczy powiedział, to jako, jeślibym wam powiedział Niebieskie, uwierzycie? [13] »A nikt nie wstąpił do Nieba, jedno Ten, Który zstąpił z Nieba, Syn Człowieczy, Który jest w Niebie. [14] »A jako Mojżesz podwyższył węża na puszczy, tak potrzeba, aby był podwyższony Syn Człowieczy, [15] »aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. [16] »Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby wszelki, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale żeby miał żywot wieczny. [17] »Bo nie posłał Bóg Syna Swego na świat, aby sądził świat, ale żeby świat byt zbawiony przez Niego. [18] »Kto wierzy w Niego, nie jest sądzony; ale kto nie wierzy, już osądzony jest, że nie uwierzył w Imię Jednorodzonego Syna Bożego. [19] »A ten jest sąd, że Światłość przyszła na świat, a ludzie umiłowali więcej ciemności, niźli Światłość, bo były uczynki ich złe. [20] »Wszelki bowiem, kto czyni źle, nienawidzi Światłości i nie przychodzi do Światłości, aby się nie okazały i nie były zganione uczynki jego. [21] »Ale kto czyni prawdę, przychodzi do Światłości, aby się okazały uczynki jego, że w Bogu są uczynione. [22] »Potem przyszedł Jezus i uczniowie Jego do ziemi Judzkiej, i tam przebywał z nimi i chrzcił. [23] »A był też i Jan chrzcząc w Ennon, blizko Salim, bo tam było wiele wód. I przychodzili i chrzcili się (ludzie), [24] »albowiem Jan jeszcze nie był wsadzony do ciemnicy. [25] »I stało się pytanie między uczniami Janowymi a Żydami około oczyszczenia. [26] »I przyszli do Jana i rzekli mu: Rabbi, ten który z tobą był za Jordanem i o którymeś ty wydał świadectwo, otóż ten chrzci i wszyscy idą do niego. [27] »Odpowiedział Jan i rzekł: Nie może człowiek nic wziąć, jeśliby mu nie było dane z Nieba. [28] »Wy sami jesteście mi świadkami, żem powiedział: Nie jestem ja Chrystusem, ale że jestem posłany przed Nim. [29] »Kto ma Oblubienicę, ten Oblubieńcem jest, a przyjaciel Oblubieńca, który stoi i słucha Go, wielce się raduje z powodu głosu Oblubieńca. Ta tedy radość moja wypełniła się. [30] »On potrzeba aby rósł, a ja abym się umniejszał. [31] »Kto z wysokości przyszedł, nad wszystkich jest. Kto z ziemi jest, ten ziemski jest i o ziemi mówi. [32] »Kto z Nieba przyszedł, nad wszystkich jest, i co widział i słyszał, o tem świadczy, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. [33] »A kto przyjął Jego świadectwo, ten pieczęcią potwierdził, że Bóg prawdomówny jest. [34] »Albowiem Ten, Którego Bóg posłał, słowa Boże mówi, ponieważ nie pod miarą daje (Mu) Bóg Ducha. [35] »Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w ręce Jego. [36] »Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim. 
«  Ewangelia Jana 2 Ewangelia Jana 3 Ewangelia Jana 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.