Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian » Rozdział 16
«  List do Rzymian 15 List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A zalecam wam Febę, siostrę naszą, która jest na posłudze Kościoła, który jest w Kenchrach, [2] »abyście ją przyjęli w Panu, jako przystoi świętym, i żebyście ją wspomagali, czegokolwiekby potrzebowała; albowiem i ona wielu wspomagała i mnie samego. [3] »Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, pomocników moich w Chrystusie Jezusie, [4] »którzy za duszę moją swojej własnej głowy nadstawiali, którym nie tylko ja dziękuję, ale i wszystkie Kościoły pogan, [5] »a także i Kościół, który jest w ich domu. Pozdrówcie mego kochanego Epenetha, który jest pierwiastkiem Kościoła Azyi w Chrystusie Jezusie. [6] »Pozdrówcie też Maryę, która wiele pracowała dla nas. [7] »Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i towarzyszów więzienia mojego, którzy znakomitymi się stali między Apostołami i którzy jeszcze przede mną byli w Chrystusie Jezusie. [8] »Pozdrówcie najmilszego mi w Panu Ampliata. [9] »Pozdrówcie Urbana, pomocnika naszego w Chrystusie Jezusie, i miłego mi Stachina. [10] »Pozdrówcie Apellesa, doświadczonego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Arystobula. [11] »Pozdrówcie Herodyona, rodaka mojego. Pozdrówcie tych, którzy są w Panu, z domu Narcyssowego. [12] »Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie najmilszą Persydę, która wiele pracowała w Panu. [13] »Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i matkę jego i moją. [14] »Pozdrówcie Assynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermena i tych braci, którzy są z nimi. [15] »Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i siostrę jego, i Olimpiadę i wszystkich, którzy są z nimi, świętych. [16] »Pozdrówcie jedni drugich w świętem pocałowaniu. Pozdrawiają was wszystkie Kościoły Chrystusowe. [17] »A proszę was, bracia, abyście uważali na tych, którzy czynią rozdziały i zgorszenia przeciwko tej nauce, którejeście się wy nauczyli, i strzeżcie się ich. [18] »Albowiem tacy Panu naszemu Chrystusowi nie służą, ale brzuchowi swemu; i łagodnemi słowy i błogosławieństwami zwodzą serca niewinnych. [19] »Bo wasze posłuszeństwo (wierze) rozsławiło się po wszystkich miejscach, i dlatego kocham się w was. Ale też chcę was mieć mądrymi w dobrem, a prostymi w złem. [20] »Bóg zaś pokoju niech zetrze szatana pod nogami waszemi co rychlej. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami. [21] »Pozdrawia was Tymoteusz, pomocnik mój, i Lucyusz, i Jazon, i Sozypater, rodacy moi. [22] »Pozdrawiam was ja, Tercyusz, którym ten list pisał, w Panu. [23] »Pozdrawia was Gajusz, gospodarz mój, i wszystek Kościół. Pozdrawia was Erastus, skarbnik miejski, i Kwartus brat. [24] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen. [25] »A Temu, i Który mocen jest utwierdzić was według Ewangelii mojej i przepowiadania Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od czasów wiecznych zamilczanej, [26] »a teraz według rozkazu wiecznego Boga objawionej przez Pisma Prorockie ku posłuszeństwu wiary i między wszystkimi narodami oznajmionej, [27] »– Samemu Mądremu Bogu przez Jezusa Chrystusa cześć i chwała na wieki wieków. Amen. 
«  List do Rzymian 15 List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.