Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian » Rozdział 5
«  List do Rzymian 4 List do Rzymian 5 List do Rzymian 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Będąc tedy usprawiedliwieni przez wiarę, miejmy pokój ku Bugu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, [2] »przez Którego też mamy przystęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały synów Bożych. [3] »A nietylko tą nadzieją, ale też i uciskami się chlubimy, wiedząc że ucisk sprawuje w nas cierpliwość, [4] »a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję, [5] »a nadzieja nie pohańbia, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, Który nam jest dany. [6] »Bo i czemuż Chrystus, gdyśmy jeszcze byli niemocnymi, w postanowionym czasie umarł za bezbożnych? [7] »Albowiem ledwie kto za sprawiedliwego umrze; chyba może za dobroczyńcę odważyłby się kto umrzeć. [8] »Ale Bóg zaleca miłość Swoją ku nam w tem, że wtedy, kiedyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł. [9] »Dlatego tem więcej teraz, gdy jesteśmy usprawiedliwieni przez Krew Jego, będziemy zachowani od gniewu przez Niego. [10] »Albowiem jeśli naonczas, gdyśmy byli nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, to tembardziej teraz, będąc już pojednani, będziemy zbawieni przez życie Jego. [11] »A nietylko to, ale się też chlubimy w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez Którego otrzymaliśmy teraz z Nim pojednanie; [12] »tak samo jak przez jednego człowieka wszedł na ten świat grzech, a przez grzech śmierć, tak też i śmierć przyszła na wszystkich ludzi; ponieważ w pierwszym człowieku wszyscy zgrzeszyli. [13] »Albowiem i do Zakonu grzech był na świecie, ale nie był grzech poczytany, póki Zakonu nie było. [14] »Ale śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza także i nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adama, który był obrazem (Adama) Przyszłego. [15] »Ale nie jako występek, tak i dar. Bo jeśli wielu ich pomarło z powodu grzechu jednego człowieka, to daleko obficiej łaska i dar Boży rozlane zostały dla wielu przez łaskę jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. [16] »Ale i dar też nie tak, jak grzech, który przyszedł przez jednego. Albowiem sąd Boży ku potępieniu wyszedł z powodu jednego grzechu, ale łaska ku usprawiedliwieniu wybawia z wielu grzechów. [17] »Boć jeśli przez grzech jednego śmierć królowała przez jednego, to tembardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru i sprawiedliwości, będą królować w żywocie przez jednego Jezusa Chrystusa. [18] »Przeto jako przez przestępstwo jednego wszyscy ludzie przyszli na potępienie, tak też i przez jednego sprawiedliwość wszyscy mogą przyjść ku usprawiedliwieniu żywota. [19] »Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu się ich stało grzesznymi, tak też przez jednego posłuszeństwo wielu się stanie sprawiedliwymi. [20] »A Zakon nadszedł, aby obfitowało przestępstwo. Ale gdzie obfitowało przestępstwo, tam jeszcze więcej obfitowała łaska, [21] »aby jako królował grzech ku śmierci, tak też żeby i łaska królowała przez sprawiedliwość ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. 
«  List do Rzymian 4 List do Rzymian 5 List do Rzymian 6  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.