Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Koryntian » Rozdział 1
«  List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, powołany Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, i Sosthenes brat, [2] »Kościołowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszystkimi, którzy wzywają Imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na wszelkiem miejscu ich i naszem, [3] »łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [4] »Dziękuję zawsze Bogu mojemu za was z powodu łaski Bożej, która jest wam dana w Chrystusie Jezusie, [5] »że zostaliście we wszystkiem wzbogaceni przez Niego, we wszelkiem słowie i we wszelkiej umiejętności, [6] »ponieważ świadectwo Chrystusowe umocniło się w was, [7] »tak że nie brak żadnej łaski wam, oczekującym objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa, [8] »Który też was utwierdzi aż do końca, abyście byli bez wielkiego grzechu na dzień przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa. [9] »Wierny jest Bóg, przez Którego jesteście powołani do towarzystwa z Synem Jego, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. [10] »Ale proszę was, bracia, w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście jedno wszyscy mówili i żeby nie było między wami rozdziału, ale bądźcie doskonałymi w jednem rozumieniu i w jednej umiejętności. [11] »Albowiem dano mi znać o was, bracia moi, od tych, którzy są z domu Chloi, że są między wami rozterki. [12] »A to mówię dlatego, że każdy z was powiada: Jamci jest Pawłów, a ja też Apollów, a ja zaś Cefasów, a ja Chrystusów. [13] »Cóż tedy? Rozdzielony jest Chrystus? Izali Paweł został za was ukrzyżowany? Albo w imię Pawłowe jesteście ochrzczeni? [14] »Dziękuję Bogu memu, żem nikogo z was nie ochrzcił, tylko Kryspa i Gajusza, [15] »aby kto nie rzekł, że w imię moje byliście ochrzczeni. [16] »Ochrzciłem też i dom Stefanowy. Więcej nie wiem, czym kogo innego z was ochrzcił. [17] »Bo Chrystus nie posłał mię chrzcić, ale Ewangelię opowiadać; nie w mądrości słowa, aby się nie stał próżnym krzyż Chrystusowy. [18] »Albowiem mowa o krzyżu dla tych, którzy są na straceniu, głupstwem jest; ale dla tych, którzy dostępują zbawienia, to jest dla nas, jest mocą Bożą. [19] »Bo tak jest napisane: Zatracę mądrość mądrych i roztropność ludzi roztropnych odrzucę. [20] »Gdzież mędrzec? Gdzie uczony w Piśmie? Gdzież badacz tego świata? Izali nie obrócił Bóg w głupstwo mądrości tego świata? [21] »Ponieważ w mądrości Boskiej nie poznał świat Boga przez mądrość, przeto słusznie podobało się Bogu przez głupstwo kazania uczynić zbawionymi wierzących. [22] »Ponieważ i Żydzi znamion się domagają, i Grecy mądrości szukają, [23] »a my opowiadamy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla Greków głupstwo, [24] »ale dla tychże wezwanych Żydów i Greków Chrystusa – Moc Bożą i Mądrość Bożą. [25] »Bo co głupiego jest według Boga, to mędrsze jest niż ludzie; i co słabego jest według Boga, to mocniejsze jest niż ludzie. [26] »Przypatrzcie się tylko, bracia, waszemu powołaniu, żeć niewielu mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu ze szlachetnego rodu; [27] »ale co głupiego jest u świata, to obrał Bóg, aby zawstydził mądrych; i słabych według świata obrał Bóg, aby zawstydził mocnych; [28] »i nieszlachetnych według świata i wzgardzonych wybrał Bóg, i tych, co nie mają znaczenia, aby zniszczył tych, co mają znaczenie: [29] »aby się żadne ciało przed oczyma Jego nie chlubiło. [30] »I z Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, Który się nam stał mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, [31] »aby tak jako napisane jest: Kto się chlubi, niech się w Panu chlubi. 
«  List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.