Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Koryntian » Rozdział 15
«  1 List do Koryntian 14 1 List do Koryntian 15 1 List do Koryntian 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oznajmiam wam, bracia, Ewangelię, którąm wam opowiedział, którąście też przyjęli, w której stoicie [2] »i przez którą otrzymujecie zbawienie, jeśli się jej tak trzymacie, jakom wam ją kazał, chybabyście napróżno uwierzyli. [3] »Bom wam podał naprzód, com też wziął, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma, [4] »i że został pogrzebany, i że trzeciego dnia zmartwychwstał według Pisma; [5] »i że widziany był od Piotra, a potem od Jedenastu; [6] »a potem widziany był więcej niż od pięciuset braci razem, z których wielu ich żyje aż dotychczas, a niektórzy zasnęli. [7] »Potem widziany był od Jakóba, potem od wszystkich Apostołów; [8] »a nakońcu po wszystkich ukazał się też i mnie, jakoby niedoszłemu płodowi. [9] »Albowiem ja jestem najmniejszy z Apostołów, którym nie godzien, by mię zwano Apostołem, bom prześladował Kościół Boży. [10] »A z łaski Boga jestem tem, czem jestem, a łaska Jego we mnie próżną nie była; alem więcej niż oni wszyscy pracował. Wszakże nie ja, ale łaska Boża ze mną. [11] »Bo czy to ja, czy też oni, to samośmy kazali, i wy w to samoście uwierzyli. [12] »A jeśli każą o Chrystusie, że powstał z martwych, jakoż niektórzy między wami mówią, że niema zmartwychpowstania. [13] »Bo jeśli zmartwychpowstania niema, tedyć ani Chrystus nie powstał z martwych. [14] »A jeśli Chrystus nie powstał z martwych, tedym próżne jest przepowiadanie nasze, próżna też jest i wiara wasza; [15] »a my okazujemy się fałszywymi świadkami Bożymi, ponieważ przeciw Bogu świadczymy, twierdząc, że On Chrystusa wzbudził z martwych, jeśliby Go nie wzbudził dlatego, że umarli nie zmartwychwstają. [16] »Bo jeśli umarli nie zmartwychwstają, tedyć ani Chrystus nie zmartwychwstał. [17] »A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to próżna jest wiara wasza, bo jesteście jeszcze w grzechach waszych; [18] »tedyć i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. [19] »Jeśli w tem życiu tylko w Chrystusie nadzieję mamy, to jesteśmy nędzniejsi od wszystkich ludzi. [20] »Ale teraz pewną jest rzeczą, że Chrystus zmartwychwstał najpierwszy z tych, którzy posnęli. [21] »Bo przez człowieka śmierć, przez Człowieka też powstanie z umarłych. [22] »A jako w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. [23] »Ale każdy w swym rzędzie. Najpierwszy Chrystus, a potem ci, którzy są Chrystusowi, którzy w przyjście Jego uwierzyli; [24] »potem będzie koniec, gdy (Chrystus) odda Królestwo Bogu i Ojcu, kiedy wyniszczy wszelkie księstwo i władzę i moc. [25] »Bo musi On królować, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod nogi Jego. [26] »A ostatnia nieprzyjaciółka, która będzie zniszczona, to śmierć. [27] »Bo wszystko poddał pod nogi Jego. A gdy mówi: Wszystko Mu jest poddane, – to bez wątpienia okrom Tego, Który Mu poddał wszystko. [28] »Ale gdy Mu będzie wszystko poddane, wtedy i Sam Syn będzie poddany Temu, Który Mu poddał wszystko, aby tak Bóg był wszystkiem we wszystkich. [29] »Bo jeśliby inaczej, to cóż czynią ci, którzy się chrzczą za umarłych, jeśli umarli wcale nie powstają? Czemu się tedy chrzczą za nich? [30] »Czemuż i my każdej godziny niebezpieczeństwu podlegamy? [31] »Na każdy dzień umieram dla waszej chwały, bracia, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. [32] »Bo jeślim według człowieka z bestyami walczył w Efezie, to cóż mam za pożytek, jeśli umarli nie powstają? Jedzmy teraz i pijmy, bo jutro pomrzemy. [33] »Nie dajcie się zwodzić, bo złe rozmowy psują dobre obyczaje. [34] »Ocućcie się, sprawiedliwi, a nie grzeszcie, bo niektórzy z was nie znają Boga. Ku zawstydzeniu to wam mówię. [35] »Ale rzecze kto: Jakim sposobem zmartwychwstaną, umarli? W jakiem ciele przyjdą? [36] »O bezrozumny. Czy nie wiesz, że co ty siejesz, nie będzie pierwej ożywione, aż pierwej obumrze. [37] »I co siejesz, nie siejesz onego zboża, które ma być, ale gołe ziarno, to jest albo pszenicy, albo czego innego. [38] »A Bóg onemu ziarnu daje ciało, jako chce, i każdemu nasieniu jego własne ciało. [39] »Nie każde ciało takie samo jest ciało, ale inne jest u ludzi, inne u bydląt, inne u ptaków, inne u ryb. [40] »Są też ciała niebieskie i są ciała ziemskie; ale inna chwała niebieskich, a inna ziemskich. [41] »Inna jest jasność Słoneczna, a inna Księżycowa, i inna jasność gwiazd. Bo gwiazda od gwiazdy różni się światłem. [42] »Tak i po zmartwychwstaniu. Bywa wsiane skazitelne, a powstanie w nieskazitelności. [43] »Bywa siane w niesławie, a powstanie w chwale. Bywa siane w niemocy, a powstanie w mocy. [44] »Bywa siane ciało cielesne, a powstanie ciało duchowe. Jeśli jest ciało cielesne, tedyć jest i duchowe, [45] »jako napisane jest: Został stworzony pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam Duchem ożywiającym. [46] »A nie pierwej to, które duchowe jest, ale które cielesne, a potem to, co duchowe. [47] »Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski; wtóry Człowiek z Nieba, Niebieski. [48] »Jaki ziemski, tacy i ziemscy; i jaki Niebieski, tacy i niebiescy. [49] »A tak, jakośmy nosili na sobie wyobrażenie ziemskiego, nosimy też wyobrażenie Niebieskiego. [50] »A to wam mówię, bracia, dlatego, że ciało i krew Królestwa Bożego posiąść nie mogą, ani skazitelne nieskazitelności nie posiądzie. [51] »Otóż wam tajemnicę opowiadam: Wszyscy wprawdzie powstaniemy, ale nie wszyscy będziemy odmienieni. Prędziuchno, we mgnieniu oka na ostateczną trąbę, [52] »bo trąba zatrąbi, i umarli powstaną niekazitelni, a my będziemy odmienieni. [53] »Albowiem musi to skazitelne ciało oblec nieskazitelność, i to śmiertelne wziąć na siebie nieśmiertelność. [54] »A gdy to śmiertelne ciało weźmie na siebie nieśmiertelność, wtedy się spełni słowo, które napisane jest: Połknięta jest śmierć w zwycięstwie. [55] »Gdzie jest twoje zwycięstwo, o śmierci? Gdzież jest twój oścień, o śmierci? [56] »A oścień śmierci jest grzech, a mocą grzechu – Zakon. [57] »Ale ja dziękuję Bogu, Który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. [58] »A tak, bracia moi mili, bądźcie stałymi i nieporuszonymi, obfitującymi zawsze we wszelakim uczynku Pańskim, wiedząc że praca wasza nie jest daremna w Panu. 
«  1 List do Koryntian 14 1 List do Koryntian 15 1 List do Koryntian 16  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.