Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List do Koryntian » Rozdział 3
«  2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Poczynamy się znowu sami zalecać? Albo czy potrzebujemy, jako niektórzy, zalecających listów do was albo od was? [2] »Wy jesteście listem naszym, który jest napisany w sercach naszych, o którym wiedzą i który czytają wszyscy ludzie; [3] »gdyż to jawna jest dla nich rzecz, że jesteście listem Chrystusowym, przez nasze posługowanie sporządzonym i napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego; nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach cielesnych serca waszego. [4] »A mamy tę ufność w Bogu przez Chrystusa, [5] »nie żebyśmy byli dostateczni pomyśleć sami z siebie tak jakoby z nas, ale dostateczność nasza z Boga jest, [6] »Który też uczynił nas sposobnymi sługami Nowego Testamentu, nie litery, ale Ducha, bo litera zabija, a Duch ożywia. [7] »A jeślić posługowanie śmierci literami wyrażone na kamieniu, było w takiej czci, że synowie Izraela nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu chwały oblicza jego, która niszczeje, [8] »to izali nie daleko więcej posługowanie Ducha będzie w chwale? [9] »Bo jeśli posługowanie potępienia w chwale jest, to daleko więcej posługowanie sprawiedliwości obfituje w chwałę. [10] »Albowiem tamto, co chwałę miało poczęści, teraz nie wydaje się nawet chwały godnem wobec tego, przewyższającego je chwałą. [11] »Bo jeśliż to, co przeminęło, jest w chwale, to daleko więcej to, co trwa, jest chwały godne. [12] »Mając tedy taką ufność, działamy z wielką śmiałością. [13] »I nie tak, jako Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie Izraela nie patrzyli na oblicze tego, co przemija. [14] »Ale tępe są umysły ich. Albowiem aż do dzisiejszego dnia taż zasłona w czytaniu Starego Zakonu trwa dla nich nie odkryta, ponieważ ona przez Chrystusa niszczeje. [15] »Ale aż do dzisiejszego dnia, gdy Mojżesza czytają, zasłona leży na sercu ich. [16] »Ale gdyby się nawrócili do Pana, będzie zasłona zdjęta. [17] »A Pan jest Duchem. A gdzie Duch Pański, tam wolność. [18] »Ale my wszyscy odsłonionem obliczem na chwałę Pańską patrząc, w tenże obraz bywamy przemienieni z jasności w jasność, jako od Ducha Pańskiego. 
«  2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.