Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Efezjan » Rozdział 4
«  List do Efezjan 3 List do Efezjan 4 List do Efezjan 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Proszę was tedy ja więzień w Panu, abyście chodzili godnie w powołaniu tem, w którem jesteście powołani, [2] »ze wszelką pokorą i z cichością, z cierpliwością, jeden drugiego znosząc w miłości, [3] »starając się zachować jedność ducha w związce pokoju. [4] »Jedno ciało i jeden duch, jako i wezwani jesteście w jednej nadziei powołania waszego. [5] »Jeden Pan, jedna wiara, jeden Chrzest; [6] »jeden Bóg i Ojciec wszystkich, Który jest nad wszystkimi, i przez wszystkich, i we wszystkich nas. [7] »Ale każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego. [8] »Dlatego mówi: Wstąpiwszy na wysokość, wiódł pojmanych więźniów, dał dary ludziom. [9] »A to (co powiada), że wstąpił, cóż jest innego, jeśli nie to, że też pierwej był zstąpił do niższych krain ziemi? [10] »Który zstąpił, Ten sam jest, Który też i wstąpił nad wszystkie Niebiosa, aby napełnił wszystko. [11] »I On też postanowił jednych Apostołami, drugich Prorokami, innych Ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, [12] »ku doskonaleniu Świętych, do dzieła posługowania, ku zbudowaniu Ciała Chrystusowego, [13] »ażbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i poznania Syna Bożego, w męża doskonałego, według miary wieku zupełności Chrystusowej, [14] »abyśmy już nie byli małemi dziećmi chwiejącemi się i żebyśmy się nie dali unosić każdemu wiatrowi nauki w złości ludzkiej i chytrości ku zawiedzeniu w błąd; [15] »ale prawdę czyniąc w miłości, żebyśmy wszędzie i we wszystkiem rośli w Tym, Który jest Głową, w Chrystusie, [16] »z Którego wszystko Ciało spojone i splecione przez wszystkie stawy posługowania, stosownie do działania i miary każdego członka, czyni pomnożenie Ciała ku zbudowaniu swemu w miłości. [17] »To tedy powiadam i świadczę się Panem, abyście już tak więcej nie postępowali, jak postępują poganie, w próżności umysłu swego, [18] »mając uwikłany ciemnościami rozum, oddaleni od życia Bożego dla nieumiejętności, która w nich jest, dla zaślepienia serca ich; [19] »którzy rozpaczając wydali się sami na bezwstyd ku czynieniu wszelakiej nieczystości i na chciwość. [20] »Ale wy nie takeście się nauczyli Chrystusa, [21] »jeśliście Go słuchali i jeśliście o Nim nauczeni tak, jako jest prawda w Chrystusie Jezusie: [22] »abyście zwlekli z siebie starego człowieka, według którego dawniej żyliście, a który się psuje według zwodniczych żądz błędu, [23] »i żebyście się odnowili duchem rozumu waszego, [24] »i oblekli się w nowego człowieka, który według Boga stworzony został, w sprawiedliwości i w świętości prawdy. [25] »A przeto zwlókłszy z siebie kłamstwo, mówcie każdy prawdę z bliźnim swoim, bo jesteśmy społecznemi członkami. [26] »Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze. [27] »Nie dawajcie miejsca dyabłu. [28] »Kto kradł, niechaj już nie kradnie, ale owszem, niechaj więcej pracuje, robiąc rękami swemi co dobrego jest, aby miał skąd udzielić temu, kto potrzebuje. [29] »Żadna zła mowa niech z ust waszych nie wychodzi, ale tylko taka, która jest dobra, ku zbudowaniu w wierze, aby dała łaskę tym, co słuchają. [30] »A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, Którym jesteście naznaczeni (jakby pieczęcią) na dzień odkupienia. [31] »Wszelkie rozgoryczenie, i gniew, i nienawiść, i krzyk, i złorzeczenie niech będzie dalekie od was, jako też wszelka złość. [32] »Bądźcież tedy jedni względem drugich dobrotliwi, miłosierni, odpuszczając sobie nawzajem, jako i Bóg w Chrystusie odpuścił wam. 
«  List do Efezjan 3 List do Efezjan 4 List do Efezjan 5  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.