Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Kolosan » Rozdział 1
«  List do Filipian 4 List do Kolosan 1 List do Kolosan 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa z woli Bożej, i Tymoteusz brat [2] »Świętym, którzy są w Kolossach i wiernej braci w Chrystusie Jezusie: Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [3] »Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, modląc się za was zawsze, [4] »gdy słyszymy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, którą macie ku wszystkim Świętym, [5] »dla onej nadziei, która wam zgotowana jest w Niebie, o którejeście słyszeli ze słów prawdy Ewangelii, [6] »która doszła do was, jako i po całym świecie jest, i przynosi owoc, i rośnie, tak jako i w was, od tego dnia, kiedyście usłyszeli i poznali łaskę Bożą w prawdzie, [7] »jakoście się nauczyli od Epafra, najmilszego współsługi naszego, wiernego sługi Chrystusa Jezusa dla was, [8] »który też nam oznajmił o miłości waszej w Duchu. [9] »Przeto też i my od dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestajemy modlić się za was i prosić, abyście byli napełnieni znajomością woli Jego we wszelakiej mądrości i zrozumieniu duchownem; [10] »abyście postępowali tak jako przystoi, we wszystkiem się Bogu podobając, we wszelkim dobrym uczynku owoc dobry czyniąc i rosnąc w znajomości Boga, [11] »umacniając się we wszelkiej cnocie według możnej chwały Jego, we wszelkiej cierpliwości i łagodności, z radością [12] »dziękując Bogu Ojcu, Który nas uczynił godnymi uczestnictwa w dziedzictwie Świętych, w Światłości, [13] »Który nas wydarł z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna Swojej Miłości, [14] »w Którym mamy odkupienie przez krew Jego i odpuszczenie grzechów, –  [15] »Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. [16] »Bo w Nim wszystkie rzeczy zostały stworzone, tak na niebie, jako i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne: czy to Trony, czy Panowania, czy Księstwa, czy Mocarstwa: wszystkie rzeczy przez Niego i w Nim zostały stworzone, [17] »i On jest przed wszystkiemi, i wszystkie rzeczy w Nim stoją. [18] »I On też jest Głową Ciała Kościoła, początkiem, pierworodnym z umarłych, aby między wszystkimi był prymat dzierżącym. [19] »Albowiem upodobało się (Bogu), aby w Nim wszelka zupełność przebywała, [20] »żeby przez Niego pojednało się wszystko w Nim, uspokoiwszy przez Krew krzyża Jego, tak to co na ziemi jest, jak i to co na Niebie. [21] »I was też, którzyście niegdyś byli obcymi i nieprzyjaciółmi umysłem wskutek złych uczynków, teraz pojednał [22] »w śmiertelnem Ciele Jego przez śmierć, aby was postawił świętymi i czystymi i bez przygany przed Nim. [23] »Jeśli tylko trwacie ugruntowani w wierze i stali, i bez zachwiania w nadziei Ewangelii, którąście słyszeli, która opowiadana jest wszelkiemu stworzeniu, jakie jedno jest pod Niebem, a której ja, Paweł, stałem się sługą, [24] »i teraz raduję się z mąk moich za was i dopełniam tego, co niedostaje mękom Chrystusowym na ciele mojem za Ciało Jego, którem jest Kościół, [25] »Któregom się ja stał sługą według szafunku Bożego, który mi dany jest dla was, abym napełnił słowo Boże, –  [26] »oną tajemnicę, która była zakryta od wieków i od wszystkich rodzajów, ale teraz objawioną została Świętym Jego, [27] »którym chciał Bóg objawić i oznajmić pośród pogan hojność chwały tej Świętości, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały; [28] »Którego my opowiadamy, karcąc wszelkiego człowieka i nauczając wszelkiej mądrości, ażebyśmy stawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie, [29] »w czem i pracuję, bojując podług działania Jego, które we mnie działa z mocą. 
«  List do Filipian 4 List do Kolosan 1 List do Kolosan 2  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.