Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 6
«  1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A którzykolwiek są pod jarzmem słudzy, niech uważają swych panów za wszelkiej czci godnych, aby Imię Pańskie i nauka nie były bluźnione. [2] »A ci, którzy mają panów wierzących, niechże ich sobie nie lekceważą, dlatego że są braćmi, ale tem więcej niech im służą, że są wiernymi i umiłowanymi i że też dobrodziejstwa (Boskiego) są uczestnikami. Tego nauczaj i w tem napominaj. [3] »Jeśli zaś kto inaczej naucza i nie poprzestaje na zdrowych słowach Pana naszego Jezusa Chrystusa i na tej nauce, która jest według pobożności, [4] »ten jest pyszny, nic nie wie, ale tylko choruje na (różne) kwestye i walki na słowa, z których wynikają zazdrości, swary, bluźnierstwa, złe domysły, [5] »próżne spory ludzi na umyśle skażonych, którzy pozbawieni są prawdy i którzy pobożność sprosnym zyskiem czynią. Takich unikaj. [6] »Ale jestci wielkim zyskiem pobożność z zadowoleniem; [7] »bośmy nic na ten świat nie wnieśli i bez wątpienia, że też nic wynieść nie możemy. [8] »Mając tedy żywność i czembyśmy się okryć mogli, na tem przestawajmy. [9] »Bo ci, którzy chcą być bogatymi, wpadają w pokusę i sidło dyabelskie, i w wiele pożądliwości nierozumnych i szkodliwych, które pogrążają ludzi w nieszczęścia i zgubę. [10] »Albowiem korzeniem wszystkiego złego jest chciwość, której niektórzy się poddawszy, zabłądzili od wiary i wdali się w wiele boleści. [11] »A ty, o człowiecze Boży, tych rzeczy się strzeż, a pilnie się staraj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, cichość. [12] »Bojuj dobry bój wiary, dosięgnij żywota wiecznego, do któregoś jest wezwany i uczyniłeś dobre wyznanie przed wielu świadkami. [13] »Przykazuję ci wobec Boga, Który ożywia wszystko, i wobec Chrystusa Jezusa, Który wydał świadectwo przed Ponckim Piłatem, czyniąc dobre wyznanie, [14] »abyś strzegł przykazania bez zmazy, bez przygany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, [15] »Którego ukaże w swoim czasie Błogosławiony i Sam możny Król nad królami i Pan nad pany; [16] »Który Sam ma nieśmiertelność i mieszka w Światłości nieprzystępnej, Którego żaden z ludzi nie widział, ale ani widzieć nie może: Jemu cześć i panowanie wieczne. Amen. [17] »Bogaczom tego świata przykaż, aby nie wysoce rozumieli i żeby nie mieli nadziei w niepewności bogactw, ale w Bogu żywym (Który nam daje wszystkiego obficie ku używaniu); [18] »żeby byli dobroczynnymi, aby byli bogatymi w dobre uczynki, aby łatwo udzielali i dawali, [19] »i skarbili sobie dobry fundament na przyszły czas, aby dostąpili prawdziwego żywota. [20] »O Tymoteuszu, rzeczy zwierzonej ci strzeż, chroniąc się niepobożnych, nowych nauk i zarzutów ze strony tak zwanej fałszywie wiedzy, [21] »którą niektórzy obiecując, od wiary odstąpili. Łaska z tobą. Amen. 
«  1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.