Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 2
«  2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A tak ty, mój najmilszy synu, umacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, [2] »i to, coś słyszał ode mnie przy wielu świadkach, zalecaj wiernym ludziom, którzy będą sposobni także drugich nauczać. [3] »Pracuj jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. [4] »Żaden, który rycerską służy Bogu, nie wikła się świeckiemi sprawami, aby się Temu podobał, Komu się oddał. [5] »Bo i ten, kto się potyka w boju, nie bywa ukoronowany, jeśliby się jako przystoi nie potykał. [6] »Oracz, który pracuje, ma najpierw zbiorów swoich zażywać. [7] »Rozumiej, co mówię: bo da Pan tobie we wszystkich rzeczach zrozumienie. [8] »Pamiętaj na to, że Pan Jezus Chrystus wstał z martwych, z nasienia Dawidowego, według Ewangelii mojej, [9] »w której pracuję aż do więzienia, jakoby ten, co źle czyni; ale słowo Boże nie jest związane. [10] »Przeto wszystko cierpię dla wybranych, żeby też i oni zbawienia dostąpili, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą Niebieską. [11] »Prawdziwa to mowa. Bo jeśliśmy społem pomarli, będziemy i pospołu żyć; [12] »jeśli będziemy cierpieć, będziemy też i pospołu królować; jeśli się (Go) zaprzemy, tedy się i On nas zaprze; [13] »jeślibymy nie wierzyli, On jednak wiernym trwa, zaprzeć się Sam Siebie nie może. [14] »Te rzeczy przypominaj, oświadczając przed Bogiem. Nie spieraj się słowami, boć to do niczego nie jest pożyteczne, chyba do wywrócenia tych, którzy słuchają. [15] »Pilnie się staraj, abyś sam się okazał wobec Boga wypróbowanym, robotnikiem takim, któryby nie mógł być zawstydzony, ale któryby dobrze rozbierał słowo prawdy. [16] »A światowej próżnomówności unikaj, albowiem jeszcze więcej się przyczynia do bezbożności, [17] »a mowa ich jako wrzód, tak się rozchodzi. Do tych należą Himeneusz i Filetus, [18] »którzy od prawdy odpadli, mówiąc, że się już stało zmartwychwstanie, i wywrócili niektórych wiarę. [19] »Ale fundament Boży mocno stoi, mając za znak oto to: Zna Pan tych, którzy są Jego, — i: Odstępuje od niesprawiedliwości wszelkiej ten, kto wzywa Imienia Pańskiego. —  [20] »Ale w wielkim domu nietylko są naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, i niektóre inne do użytku poważanego, a drugie na lekkie potrzeby. [21] »Przeto jeśli się kto będzie oczyszczał z tych rzeczy, będzie naczyniem poświęconem i użytecznem ku czci dla Pana, zdatnem na wszelki uczynek dobry. [22] »A młodzieńczych żądz chroń się, ale staraj się o sprawiedliwość, wiarę, nadzieję, miłość i pokój z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. [23] »A głupich i bez nauki dysput strzeż się, wiedząc, że przynoszą zwady. [24] »A sługa Pański nie powinien się wadzić, ale ma być układnym ku wszystkim, łaskawym, cierpliwym, [25] »któryby skromnie strofował tych, którzy się sprzeciwiają prawdzie, aby jeśliby im kiedy dał Bóg pokutę ku uznaniu prawdy, [26] »spostrzegłszy się, wyszli z sideł dyabła, od którego zostali usidleni i są trzymani w niewoli, aby pełnili wolę jego. 
«  2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.