Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Filemona » Rozdział 1
«  List do Tytusa 3 List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, więzień Jezusa Chrystusa, i Tymoteusz brat, Filemonowi, miłemu pomocnikowi naszemu, [2] »i Appii, siostrze najmilszej, i Archipowi, towarzyszowi bojowania naszego, i Kościołowi, który jest w domu twoim: [3] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [4] »Zawsze Panu Bogu mojemu dziękuję, czyniąc wzmiankę o tobie w modlitwach moich, [5] »słysząc o miłości twojej i o wierze, którą masz ku Panu Jezusowi i ku wszystkim Świętym, [6] »ażeby wspólność twej wiary stała się jawną w poznaniu wszelkiego dobrego uczynku, jaki jest u was w Chrystusie Jezusie. [7] »Bo miałem wielką radość i pociechę z miłości twej, że wnętrzności Świętych odpoczęły przez ciebie, bracie. [8] »Przeto mając wielką śmiałość w Chrystusie Jezusie rozkazać ci to, coby należało do rzeczy, [9] »dla miłości raczej cię proszę, gdyżeś taki jako ja Paweł starzec, a teraz i więzień Jezusa Chrystusa. [10] »Proszę cię tedy za moim synem, któregom zrodził w okowach moich, Onezymem, [11] »który przedtem był tobie niepożytecznym, ale teraz i mnie i tobie stał się pożyteczny, [12] »któregom też odesłał tobie. Przyjmijże go tedy tak jako wnętrzności moje. [13] »Chciałem go ja przy sobie zatrzymać, aby mi posługiwał zamiast ciebie w więzieniu za Ewangelię, [14] »ale bez rady twojej nie chciałem nic uczynić, aby dobro twoje nie było jakby z przymusu, ale jako z dobrej woli. [15] »Bo prawdopodobnie dlatego odszedł na chwilę od ciebie, abyś go na wieki przyjął [16] »już nie jako sługę, ale zamiast sługi brata najmilszego, zwłaszcza dla mnie, a tembardziej dla ciebie i według ciała i w Panu. [17] »Jeśli mię tedy masz za towarzysza, przyjmij go jako mnie. [18] »A jeśli ci w czem jaką szkodę wyrządził, albo ci co winien, to mnie to poczytaj. [19] »Ja Paweł napisałem własną ręką swoją, ja wrócę: żebym ci nie rzekł, żeś mi i samego siebie winien. [20] »Tak, bracie, niech skorzystam od ciebie w Panu. Posil wnętrzności moje w Panu. [21] »Ufając posłuszeństwu twemu, napisałem to do ciebie, wiedząc, że i nad to, co mówię, uczynisz. [22] »A zaraz też przygotuj mi i gospodę, bo się spodziewam, że na skutek modlitw waszych będę wam darowany. [23] »Pozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie, [24] »Marek, Arystarchus, Demas, i Łukasz, pomocnicy moi. [25] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym. Amen. 
«  List do Tytusa 3 List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.