Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Hebrajczyków » Rozdział 7
«  List do Hebrajczyków 6 List do Hebrajczyków 7 List do Hebrajczyków 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bo ten to jest Melchizedech, król Salem, Kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł naprzeciwko Abrahamowi powracającemu po pobiciu królów i błogosławił mu, [2] »któremu i dziesięciny dał Abraham ze wszystkiego. Ten tedy najpierw wykłada się Król Sprawiedliwości, a potem i Król Salem, to jest Król Pokoju; [3] »bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mając ani początku dni, ani końca życia, będąc przypodobany Synowi Bożemu, trwa Kapłanem na wieki. [4] »Patrzcie tedy, jako zacnym był ten, któremu Abraham patryarcha dał dziesięciny co z najlepszych rzeczy. [5] »A ci, którzy otrzymują kapłaństwo z synów Lewi, mają to rozkazanie, aby według swego Zakonu brali dziesięcinę od ludu, to jest od swoich współbraci, chociaż także i oni wyszli z biódr Abrahama. [6] »Ale tutaj ten, którego ród nie był zaliczony do nich, dziesięcinę brał od Abrahama, i temu, który miał obietnicę, błogosławił. [7] »A toć jest (prawdą) bez wszelkiego sporu, że co jest mniejsze, bywa błogosławione od tego, co jest zacniejsze. [8] »I nadto tutaj (w Starym Zakonie) biorą dziesięciny ludzie śmiertelni, a tam Ten, o Którym świadczy (Pismo), że jest żywy; [9] »i, że tak powiem, przez Abrahama sam Lewi, który dziesięciny bierze, dziesięcinę dał, [10] »bo jeszcze w biodrach ojca Abrahama był, gdy wyszedł naprzeciw niemu Melchizedech. [11] »Jeśliby tedy doskonałość miała być przez kapłaństwo Lewickie (albowiem lud pod niem otrzymał Zakon), to na cóż jeszcze było potrzeba, ażeby powstał inny Kapłan podług porządku Melchizedecha, a nie raczej był nazwany kapłan według porządku Aarona? [12] »Boć za przeniesieniem kapłaństwa musi się też stać przeniesienie i Zakonu. [13] »Albowiem Ten, o Którym tu rzecz jest, z innego jest pokolenia, z którego nikt przy ołtarzu na służbie nie bywał. [14] »Bo to jawne jest, że Pan nasz wyszedł z pokolenia Judy, o którem to pokoleniu Mojżesz co do kapłaństwa nic nie mówił. [15] »I to jeszcze daleko jaśniej się okazuje stąd, że na podobieństwo Melchizedecha powstaje inny Kapłan, [16] »Który się stał nie według Zakonu cielesnego rozkazu, ale według mocy żywota nieśmiertelnego. [17] »Bo poświadcza Pismo (mówiąc): Albowiem Ty jesteś Kapłanem na wieki podług porządku Melchizedecha. [18] »– Dzieje się bowiem odrzucenie pierwszego przykazania dla niemocy i niepożyteczności jego, [19] »– bo Zakon niczego nie przywiódł ku doskonałości, – a wprowadzenie lepszej nadziei, przez którą przybliżamy się do Boga. [20] »I jako wielka to jest rzecz, że nie bez przysięgi [21] »(bo inni bez przysięgi stali się Kapłanami), ale Ten z przysięgą uczynioną przez Tego, Który rzekł do Niego: Przysiągł Pan i nie będzie tego żałował: Ty jesteś Kapłanem na wieki. [22] »Na tyle to daleko lepszego Testamentu stał się rękojmią Jezus. [23] »I innych Kapłanów musiało być wielu, przeto że im śmierć nie pozwoliła trwać długo; [24] »ale Ten dlatego, że trwa na wieki, ma wiekuiste kapłaństwo. [25] »Stąd też może i zbawiać na wieki przystępujących przez Niego do Boga, zawsze żyjąc, aby się przyczyniał za nami. [26] »Bo przystało, abyśmy takiego mieli Najwyższego Kapłana: Świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników i któryby się wyższym stał niż Niebiosa, [27] »Któremu nie było tego potrzeba, aby jako inni Kapłani, na każdy dzień najpierw za Swoje grzechy ofiarował ofiary, a potem za ludzkie; albowiem Ten raz to uczynił, ofiarując Samego Siebie. [28] »Zakon bowiem postanawia Kapłanami ludzi podległych słabościom, ale mowa przysięgi, która się stała po Zakonie, postanowiła Syna wiecznie doskonałego. 
«  List do Hebrajczyków 6 List do Hebrajczyków 7 List do Hebrajczyków 8  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.