Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List Jakuba » Rozdział 2
«  List Jakuba 1 List Jakuba 2 List Jakuba 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bracia moi, nie miejcie ze względami na osoby wiary Pana naszego Jezusa Chrystusa chwały. [2] »Albowiem jeśliby na zgromadzenie wasze wszedł mąż, mający złoty pierścień i w świetnej szacie, a wszedłby też i ubogi w lichem odzieniu, [3] »a wejrzawszy na tego, który się ubrał w kosztowną szatę, rzeklibyście mu: Siądź ty oto tutaj dobrze; – a ubogiemubyście rzekli: Ty tam stój, albo siądź na podnóżku u nóg moich, [4] »– to izali wtedy nie rozsądzacie sami u siebie i nie staliście się sędziami myśli nieprawych? [5] »Posłuchajcie, moi mili bracia, izali nie ubogich na tym świecie obrał Bóg, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami tego Królestwa, które obiecał Bóg tym, którzy Go miłują? [6] »A wyście nie uczcili ubogiego. Izali nie bogacze uciskają was, a uciskają przez moc? Izali nie oni pociągają was do sądów? [7] »Izali nie bluźnią tego Imienia dobrego, którem się nazywacie? [8] »Wszakoż jeśli Zakon wypełniacie Królewski według tego Pisma: Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie, – dobrze czynicie. [9] »Ale jeśli macie wzgląd na osoby, to grzech popełniacie, przekonani od Zakonu jako przestępcy. [10] »Bo ktobykolwiek wszystek Zakon zachował, a upadłby w jednem (przykazaniu), stał się winnym wszystkich. [11] »Bo Ten, Który powiedział: Nie cudzołóż, – Tenże Sam powiedział: Nie zabijaj. Jeśli tedy nie będziesz cudzołożył, ale zabijesz, to również stałeś się przestępcą Zakonu. [12] »Tak mówcie i tak czyńcie, jako ci, którzy przez Zakon wolności poczynacie być sądzeni. [13] »Albowiem ten, który nie czynił miłosierdzia, będzie miał sąd bez miłosierdzia. Ale Miłosierdzie przewyższa sąd. [14] »I co pomoże, bracia moi, gdyby kto mówił, że ma wiarę, a uczynków by nie miał? Izali może go wiara zbawić? [15] »A jeśliby brat albo siostra byli nadzy i potrzebowaliby powszedniego pożywienia, [16] »a rzekłby im kto z was: Idźcie w pokoju, zagrzejcie się i najedzcie się, – alebyście im nie dali tego, co potrzeba ciału, to cóż to pomoże? [17] »Także też i wiara, jeśli nie będzie uczynków miała, umarła jest sama w sobie. [18] »Ale rzecze kto: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Ukażże mi wiarę twoją bez uczynków, a ja tobie ukażę wiarę moją z uczynków. [19] »Ty wierzysz, że jeden jest Bóg? Dobrze czynisz. I czarci wierzą i drżą. [20] »A chceszże wiedzieć, o człowiecze marny, że wiara bez uczynków martwa jest? [21] »Abraham, ojciec nasz, izali nie z uczynków został usprawiedliwiony, ofiarując Izaaka, syna swego, na ołtarzu? [22] »Widzisz, że wiara dopomagała mu społem do uczynków jego i z uczynków wiara się dokonała. [23] »I wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył Abraham Bogu, i poczytane mu to było ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Bożym. [24] »Widzicie więc, że z uczynków bywa usprawiedliwiony człowiek, a nietylko z wiary. [25] »Także też i Rahab nierządnica, izali nie z uczynków została usprawiedliwiona, przyjąwszy posłów i inną drogą ich wypuściwszy? [26] »Albowiem jako ciało bez ducha umarłe jest, tak i wiara bez uczynków umarła jest. 
«  List Jakuba 1 List Jakuba 2 List Jakuba 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.