Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List Piotra » Rozdział 1
«  List Jakuba 5 1 List Piotra 1 1 List Piotra 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa, przychodniom z rozproszenia w Poncie, Galacyi, Kappadocyi, Azyi i Bitynii, [2] »wybranym według przewidzenia Boga Ojca ku poświęceniu Duchem, ku posłuszeństwu i pokropieniu Krwią Jezusa Chrystusa: – Łaska i pokój niech wam będzie pomnożony. [3] »Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który według wielkiego miłosierdzia Swego odrodził nas przez powstanie Jezusa Chrystusa z umarłych do żywej nadziei, [4] »do dziedzictwa nieskazitelnego, i niepokalanego, i niewiędnącego, zachowanego w Niebie dla was, [5] »którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę do zgotowanego wam zbawienia, które w czasie ostatecznym będzie objawione [6] »i w którem będziecie się radować, choć teraz potrzeba się trochę zasmucić w różnych pokusach, [7] »ażeby wypróbowanie wiary waszej, daleko kosztowniejsze niżli złoto (które w ogniu próbują), okazało się ku chwale i czci, i sławie przy objawieniu się Jezusa Chrystusa, [8] »Którego nie widziawszy, miłujecie, i w Którego też teraz, nie widząc Go, wierzycie, a wierząc będziecie się radować weselem niewymownem i chwalebnem, [9] »osiągając koniec wiary waszej, zbawienie dusz waszych. [10] »O którem to zbawieniu pilnie się wywiadywali i badali prorocy, którzy o tej łasce, która na was ma przyjść, prorokowali, [11] »badając to pilnie, na który albo na jaki czas wskazywał im Duch Chrystusowy, Który w nich był, przepowiadając im one męki, które na Chrystusa miały przyjść, i chwałę, która za niemi iść miała. [12] »A im to wszystko zostało objawione, ażeby nie sobie samym, ale nam w tych rzeczach posługiwali, które się wam teraz oznajmiają przez tych, którzy wam Ewangelię opowiadają przez Ducha Świętego z Nieba zesłanego, na Którego pragną patrzeć Aniołowie. [13] »Przeto mając przepasane biodra umysłu waszego, trzeźwymi będąc i doskonałymi, pokładajcie nadzieję w łasce, ofiarowywanej wam przez objawienie Jezusa Chrystusa, [14] »jako synowie posłuszeństwa, nie stosując się do poprzedniej waszej niewiadomości, [15] »ale według Tego, Który was wezwał, Świętego, żebyście i wy we wszelkiem postępowaniu waszem świętymi byli. [16] »Bo napisane jest: Bądźcie świętymi, bom i Ja Święty jest. [17] »A jeśli wzywacie Ojca Tego, Który sądzi bez względu na osoby, każdego według uczynków jego, tedy w bojaźni się sprawujcie w czasie przemieszkiwania waszego tu w tem życiu, [18] »wiedząc, że nie złotem albo srebrem, które się zepsuć mogą, jesteście wykupieni od próżnego obcowania waszego, podanego wam przez ojców, [19] »ale drogą Krwią Chrystusa, jako niewinnego i niepokalanego Baranka, [20] »przeznaczonego jeszcze przed założeniem świata, ale w tych ostatnich czasach objawionego dla was, [21] »którzyście przez Niego uwierzyli w Boga, Który wzbudził Go z martwych i dał Mu chwałę, abyście mieli wiarę i nadzieję w Bogu. [22] »Oczyszczając dusze swe w posłuszeństwie, miłości i braterskiej życzliwości, prawem sercem miłujcie jedni drugich coraz pilniej, [23] »będąc odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez słowo Boga żywego i trwającego na wieki. [24] »Albowiem wszelkie ciało – jako trawa, i wszelka chwała ludzka – jako kwiat na zielu; ziele zwiędło, i kwiat z niego opadł. [25] »Ale słowo Pańskie trwa na wieki. A słowem tem jest to, które jest wam opowiedziane. 
«  List Jakuba 5 1 List Piotra 1 1 List Piotra 2  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.