Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 23
«  1 Księga Mojżeszowa 22 1 Księga Mojżeszowa 23 1 Księga Mojżeszowa 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I trwało życie Sary sto dwadzieścia i siedem lat – te są lata życia Sary. [2] »I zmarła Sara w Kiriat-Arba, to jest w Chebronie, w kraju Kanaan. Więc przybył Abraham, by boleć nad Sarą i by opłakiwać ją. [3] »I powstał Abraham sprzed oblicza zmarłej swej i przemówił do synów Cheta, rzekłszy: [4] »– Przybyszem i osiedleńcem jestem u was; dajcie mi w posiadanie grób u was i pochowam zmarłą moją sprzed oblicza mego. [5] »A odpowiedzieli synowie Cheta Abrahamowi, mówiąc do niego: [6] »– Wysłuchaj nas, panie mój, księciem Bożym tyś wśród nas; w najprzedniejszym z grobów naszych pogrzeb zmarłą twą. Nikt z nas grobu swego nie wzbroni tobie, abyś pogrzebał zmarłą twoją. [7] »Więc wstał Abraham i ukłonił się ludowi kraju, synom Cheta. [8] »I mówił z nimi, rzekłszy: – Jeśli jest wolą waszą pogrzebać zmarłą moją z przed oblicza mego, posłuchajcie mnie i uproście za mnie u Efrona, syna Cochara, [9] »aby mi oddał jaskinię Machpela, która jest jego, która jest na krańcu pola jego; za srebro pełnowartościowe niechaj da mi ją wśród was na dziedziczny grób. [10] »A Efron siedział wpośród synów Cheta i odpowiedział Efron Chetejczyk Abrahamowi, do uszu synów Cheta, wobec wszystkich przybyłych w bramy miasta jego, rzekłszy: [11] »– Nie tak, panie! Wysłuchaj mnie. Pole to oddaję tobie i tę jaskinię, która na nim jest, tobie oddałem je, przed oczami synów ludu mego oddaję je tobie; pogrzeb zmarłą twoją. [12] »Więc ukłonił się Abraham przed ludem tego kraju. [13] »I przemówił do Efrona do uszu ludu tego kraju, rzekłszy: – Lecz gdybyś ty posłuchał mnie, daję srebro za to pole, przyjm je ode mnie, a pochowam zmarłą moją tamże. [14] »A odpowiedział Efron Abrahamowi, rzekłszy mu: [15] »– Panie mój, wysłuchaj mnie, ziemia za czterysta szekli srebra, między mną a tobą cóż to znaczy? Więc zmarłą twoją pogrzeb. [16] »I usłuchał Abraham Efrona i odważył Abraham Efronowi to srebro, o którym mówił do uszu synów Cheta, czterysta szekli srebra, będących w obiegu u kupca (każdego). [17] »I dostało się pole Efrona, co w Machpela, które naprzeciw Mamre, pole i jaskinia, która w nim, i wszystkie drzewa, które na polu, które na całym obszarze jego, jakie dokoła, [18] »Abrahamowi jako nabytek w oczach synów Cheta wobec wszystkich przybyłych w bramę miasta jego. [19] »A potem pogrzebał Abraham Sarę, żonę swoją, w jaskini pola Machpela, naprzeciw Mamre, to jest Chebron, w kraju Kanaan. [20] »I dostało się pole i jaskinia, która na nim, Abrahamowi, jako dziedziczny grób od synów Cheta. 
«  1 Księga Mojżeszowa 22 1 Księga Mojżeszowa 23 1 Księga Mojżeszowa 24  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl