Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 25
«  1 Księga Mojżeszowa 24 1 Księga Mojżeszowa 25 1 Księga Mojżeszowa 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I ponownie pojął Abraham żonę, a imię jej Ketura. [2] »I urodziła mu Zymrana i Jokszana i Medana i Midiana i Jiszbaka i Szuacha. [3] »A Jokszan zrodził Szebę i Dedana. A synami Dedana byli: – Aszurowie i Letuszowie i Leumowie. [4] »A synowie Midiana: Efa i Efer i Chanoch i Abida i Eldaa; wszyscy ci byli synami Ketury. [5] »Ale oddał Abraham wszystko, co było jego, Jicchakowi. [6] »A synom przybranych żon, które miał Abraham, dał Abraham dary i odesłał ich od Jicchaka, syna swego, jeszcze za życia na wschód, do kraju wschodniego. [7] »A te są dni żywota Abrahama, które przeżył: sto i siedemdziesiąt i pięć lat. [8] »I Zgasł i umarł Abraham w sędziwości szczęśliwej, stary i syt życia i przyłączony został do ludu swego. [9] »Więc pochowali go Jicchak i Jiszmael, synowie jego, w jaskini Machpela na polu Efrona, syna Cochara, Chetejczyka, które naprzeciw Mamre, [10] »na polu, które kupił Abraham od synów Cheta; tam pogrzebiony został Abraham i Sara, żona jego. [11] »I stało się po śmierci Abrahama, że błogosławił Bóg Jicchaka, syna jego, i zamieszkał Jicchak u źródła Lachaj-Roi. [12] »A te są pokolenia Jiszmaela, syna Abrahama, którego urodziła Hagar micrejska, sługa Sary, Abrahamowi. [13] »A te są imiona synów Jiszmaela według nazw i podług rodów ich: – Pierworodny Jiszmaela: Nebajot i Kedar i Adbeel i Mibsam, [14] »i Miszma i Duma i Massa, [15] »i Chadad i Tema i Jetur, Nafisz i Kedma. [16] »Ci są synowie Jiszmaela a te imiona ich w osadach ich i w koczowiskach ich; dwunastu książąt według plemion ich. [17] »A te są lata życia Jiszmaela: – Sto lat i trzydzieści i siedem lat, tedy zgasł i umarł i przyłączony został do ludu swego. [18] »I mieszkali od Chawila do Szur, które naprzeciw Micraim, idąc aż do Aszuru; w obliczu wszystkich braci swych osiadł. [19] »A to jest potomstwo Jicchaka, syna Abrahama. Abrahamowi urodził się Jicchak. [20] »A miał Jicchak czterdzieści lat, gdy pojął Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka, z Paddan-Aram, siostrę Labana Aramejczyka, sobie za żonę. [21] »I modlił się Jicchak do Wiekuistego o żonę swoją, gdyż niepłodną była. I dał się ubłagać mu Wiekuisty i poczęła Rebeka, żona jego. [22] »I tłoczyły się dzieci w łonie jej, tedy rzekła: – Jeśli tak, po cóż ja jestem? Więc poszła dopytywać się Wiekuistego. [23] »A rzekł Wiekuisty do niej: – Dwa narody w łonie twoim i dwa plemiona z wnętrza twego rozłączą się, a jedno plemię nad drugie wzmoże się, a starsze służyć będzie młodszemu. [24] »Gdy spełnione były dni jej do rodzenia, a oto bliźnięta w łonie jej. [25] »I wyszedł pierwszy rudy cały, jakby płaszcz włochaty. I nazwali imię jego Ezaw. [26] »A następnie wyszedł brat jego i ręka jego trzymała za piętę Ezawa, więc nazwano imię jego Jaakob. A Jicchak miał sześćdziesiąt lat za narodzenia ich. [27] »I wyrośli chłopcy, a stał się Ezaw mężem, biegłym w myślistwie, polowym, a Jakób człowiekiem nieskazitelnym, przebywającym w namiotach. [28] »I miłował Jicchak Ezawa, bo dziczyznę jadał chętnie, a Rebeka miłowała Jakóba. [29] »I uwarzył Jakób warzywa, gdy przybył Ezaw z pola i był znużony. [30] »Więc rzekł Ezaw do Jakóba: – Daj mi, proszę, łykać z czerwonego, tego czerwonego, bo znużony jestem! Przeto nazwano imię jego Edom. [31] »A rzekł Jakób: – Sprzedaj mi teraz pierworodztwo twoje! [32] »I rzekł Ezaw: – Oto ja idę na śmierć, więc po cóż mi to pierworodztwo? [33] »Tedy rzekł Jakób: – Przysięgnij mi teraz! I przysiągł mu i sprzedał pierworodztwo swoje Jakóbowi. [34] »Więc Jakób podał Ezawowi chleb i warzywo z soczewicy i zjadł i wypił i powstał i odszedł i wzgardził Ezaw pierworodztwem. 
«  1 Księga Mojżeszowa 24 1 Księga Mojżeszowa 25 1 Księga Mojżeszowa 26  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl