Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 4
«  1 Księga Mojżeszowa 3 1 Księga Mojżeszowa 4 1 Księga Mojżeszowa 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I Adam uznał Chawę żoną swą i poczęła i urodziła Kaina i powiedziała: Uzyskałam mężczyznę od Wiekuistego. [2] »A następnie urodziła brata jego Abla. I był Abel pasterzem trzód a Kain był uprawiaczem roli. [3] »I stało się po upływie czasu, że przyniósł Kain z plonów ziemi dar Wiekuistemu. [4] »I Abel przyniósł – także on – z pierwocin trzody swej i z tłuszczem ich; tedy wejrzał Wiekuisty na Abla i na dar jego. [5] »Lecz na Kaina i na dar jego nie wejrzał. Więc gniewało to Kaina bardzo i zapadła się twarz jego. [6] »Tedy rzekł Wiekuisty do Kaina: – Czemu gniewasz się i czemu zapadła się twarz twoja? [7] »Czyż nie tak? Jeśli dobrze czynisz, wznosi się (oblicze twoje); a jeśli nie czynisz dobrze, tedy u drzwi grzech czyhający i ku tobie pożądanie jego; lecz ty masz opanować go. [8] »I rozmawiał Kain z Ablem, bratem swoim. A stało się, gdy byli na polu, że powstał Kain przeciw Ablowi, bratu swemu, i zabił go. [9] »Tedy rzekł Wiekuisty do Kaina: – Gdzież Abel, brat twój? A on odrzekł: Nie wiem; czyż stróżem brata mego jestem ja? [10] »Więc rzekł (Bóg): – Cóżeś uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. [11] »A teraz wyklętym bądź! Precz z ziemi, która rozwarła paszczę swą, aby przyjąć krew brata twego z ręki twej! [12] »Gdy uprawiać będziesz rolę, nadal nie wyda siły swej tobie; tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. [13] »Tedy ozwał się Kain do Wiekuistego: – Za wielki jest grzech mój, abym go zniósł! [14] »Oto, wypędzasz mnie dziś z powierzchni tej roli i przed obliczem Twoim kryć się muszę i będę tułaczem i zbiegiem na ziemi; a stanie się, że ktokolwiek mnie spotka, zabije mnie! [15] »Więc rzekł doń Wiekuisty: – Dlatego, ktokolwiek zabiłby Kaina, siedmiokroć pomszczony będzie. – I uczynił Wiekuisty Kainowi znak, aby nie zabił go (nikt), kto go spotka. [16] »Tedy odszedł Kain sprzed oblicza Wiekuistego i zamieszkał w Krainie Nod, na wschód od Edenu. [17] »I poznał Kain żonę swą i poczęła i urodziła Chanocha, a zbudował miasto i nazwał to miasto imieniem syna swego: Chanoch. [18] »I zrodził Chanoch Irada a Irad zrodził Mechujaela a Mechujael zrodził Metuszaela, a Metuszael zrodził Lemecha. [19] »I pojął sobie Lemech dwie żony; imię jednej: Ada, a imię drugiej: Cylla. [20] »I urodziła Ada Jabala; a on był ojcem mieszkających w namiotach i hodujących bydło. [21] »A imię brata jego: – Jubal; on był ojcem wszelkich władających cytrą i fletem. [22] »A Cylla, także ona urodziła: Tubal-Kaina, wykuwacza wszelkich narzędzi (rolniczych) z miedzi i żelaza. A siostra Tubal-Kaina: Naama. [23] »I rzekł Lemech do żon swych, Ady i Cylli: Słuchajcie głosu mego, żony Lemecha! Dajcie posłuch mowie mej! Oto, męża zabiłem za ranę moją a młodzieńca za siniec mój! [24] »Jeśli siedmiokroć pomszczony Kain, to Lemech siedemdziesiąt i siedmiokroć. [25] »I poznał Adam znów żonę swą i urodziła syna i nazwała imię jego Szet: – gdyż dał mi Bóg potomstwo inne zamiast Abla, którego zabił Kain. [26] »A Szetowi, także i jemu urodził się syn i nazwał imię jego Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Wiekuistego. 
«  1 Księga Mojżeszowa 3 1 Księga Mojżeszowa 4 1 Księga Mojżeszowa 5  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl