« 1Moj 6:12 1 Księga Mojżeszowa 6:13 1Moj 6:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi powiedział Bog ku Noe: „Koniec wszego stworzenia przydzi[cie] przed mię ❬...❭, ja zatracę je z ziemią.
2.WUJEK.1923Rzekł do Noego: Koniec wszelkiemu ciału przyszedł przedemną: napełniona jest ziemia nieprawością od oblicza ich: a ja wytracę je z ziemią.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Bóg do Noego: Koniec wszelkiego ciała przyszedł przed oblicze moje, bo napełniona jest ziemia nieprawością od oblicza ich; przetoż je wytracę z ziemi.
4.GDAŃSKA.2017I Bóg powiedział do Noego: Nadszedł koniec wszelkiego ciała przed moim obliczem, bo ziemia przez nie jest pełna nieprawości; wytracę je więc wraz z ziemią.
5.NEUFELD.1863I rzekł Bóg do Noacha: koniec wszelkiego ciała przyszedł przed oblicze moje, albowiem pełna jest ziemia nieprawości przez nich i otóż zgładzę ich z ziemią.
6.CYLKOWI rzekł Bóg do Noacha: "Koniec wszelkiego ciała przyszedł przedemną, bo napełniła się ziemia bezprawiem przez nich; i tak oto zniweczę ich z ponad ziemi.
7.KRUSZYŃSKITedy rzekł Bóg do Noego: "Nadszedł koniec wszelkiego ciała przedemną, ponieważ zpowodu ich napełniła się ziemia gwałtem; ukarzę więc ich, zarówno jak i ziemię.
8.MIESESi On [Bóg] rzekł do Noego: „Koniec wszystkiego ciała nadszedł przedemną, ponieważ ziemia napełniła się bezprawiem z powodu nich, więc zgładzę ich ze ziemi.
9.SPITZER.1937I rzekł Bóg do Noacha: – Koniec wszelkiego ciała nadszedł wobec mnie, gdyż pełna jest ziemia zbrodni przez nich, więc tedy zgładzę ich wraz z ziemią.
10.TYSIĄCL.WYD5rzekł do Noego: Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia przez nich jest pełna gwałtu; zatem zniszczę ich wraz z ziemią.
11.BRYTYJKARzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełną jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią.
12.POZNAŃSKA- rzekł Bóg do Noego: - Położę kres istnieniu wszelkiego ciała, gdyż przez nich nieprawość napełniła ziemię; wytracę więc ich z tej ziemi.
13.WARSZ.PRASKApowiedział do Noego: Postanowiłem zniszczyć wszystkie istoty żywe, bo to z ich powodu jest na ziemi tyle przeciw mnie wykroczeń. Zniszczę wszystko razem z ziemią.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Bóg powiedział do Noacha: Przyszedł przede Mną koniec każdej cielesnej natury, bo ziemia napełniła się przez nich krzywdą; zatem tak zniweczę ich z ponad ziemi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPostanowiłem położyć kres wszystkiemu, co żyje - powiedział Bóg do Noego. - Ludzie napełnili ziemię gwałtem. Zniszczę ich razem z nią.